Οικουμενικον Πατριαρχείον
Οικουμενικον Πατριαρχείον
Οικουμενικον Πατριαρχείον

 
Χαιρετισμός του Επισκόπου μας Χαιρετισμός του Επισκόπου μας
 
Τά τελευταῖα νέα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου

 

ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΩΝ ΕΝΟΡΙΩΝ

ΚΑΛΟΝΥΚΤΙΟΥ-ΠΑΛΑΙΛΙΜΝΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΠΑΣΣΑΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΑΜΩΤΩΝ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

ΣΤΟΝ ΟΜΑΛΟ ΧΑΝΙΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΠΗ ΤΗΣ ΑΓΙΟΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ ΤΟΥΣ

21 Ιανουαρίου 2018

Την Κυριακή 21 Ιανουαρίου 2018 η Ενορία Καλονυκτίου-Παλαιλίμνου Ρεθύμνου και οι Ενορίες Πασσαλιτών και Κεραμωτών Μυλοποτάμου πραγματοποίησαν από κοινού ημερήσια προσκυνηματική και ψυχαγωγική εκδρομή στον Ομαλό Χανίων, με αφορμή την κοπή της Αγιοβασιλόπιτάς τους για το έτος 2018.

 

 

Η ΑΓΙΟΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑ

ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «ΑΓΑΠΗ»

11 Ἰανουαρίου 2018

   Τήν Πέμπτη 11η Ἰανουαρίου 2018, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. Εὐγένιος, Πρόεδρος τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ Συλλόγου Γονέων, Κηδεμόνων καί Φίλων τῶν Ἀτόμων, Παιδιῶν καί Ἐνηλίκων μέ Ἀναπηρία «ΑΓΑΠΗ», εὐλόγησε τήν Ἁγιοβασιλόπιτα τοῦ Συλλόγου γιά τό ἔτος 2018. Παραβρέθηκαν ἡ κ. Μαίρη Λιονῆ, Ἀντιπεριφερειάρχης τῆς Περιφερειακῆς Ἑνότητος Ρεθύμνης, καί ὁ κ. Γεώργιος Μαρινάκης, Δήμαρχος Ρεθύμνης.

 

 

ΤΑ ΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ

ΚΑΙ Ο ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ

ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ

ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

6 Ἰανουαρίου 2018

   Τό Σάβ­βα­το 6η Ἰ­α­νου­α­ρί­ου 2018, ἀ­νή­με­ρα τῆς Με­γά­λης Δε­σπο­τι­κῆς Ἑ­ορ­τῆς τῶν Θε­ο­φα­νεί­ων, ὁ Σεβ. Μη­τρο­πο­λί­της Ρε­θύ­μνης καί Αὐ­λο­πο­τά­μου κ. Εὐ­γέ­νιος χο­ρο­στά­τη­σε στόν Ὄρ­θρο τῆς Ἑ­ορ­τῆς καί ἱ­ε­ρούρ­γη­σε κα­τά τήν Θεί­α Λει­τουρ­γί­α στόν Ἱ­ε­ρό Μη­τρο­πο­λι­τι­κό Να­ό τῶν Εἰ­σο­δί­ων τῆς Θε­ο­τό­κου πό­λε­ως Ρε­θύ­μνης. Πρίν ἀ­πό τήν ἀ­πό­λυ­ση τῆς Θεί­ας Λει­τουρ­γί­ας, σύμ­φω­να μέ τό Τυ­πι­κό τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας μας, ὁ Ἐ­πί­σκο­πός μας τέ­λε­σε τήν Ἀ­κο­λου­θί­α τοῦ Με­γά­λου Ἁ­για­σμοῦ.

 

 

ΤΟ ΕΓΚΟΛΠΙΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018

ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟ

ΣΤΟΝ ΟΣΙΟ ΙΓΝΑΤΙΟ ΤΟΝ ΣΙΝΑΪΤΗ

ΤΟΝ ΕΚ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

   Τό Ἐγ­κόλ­πιο Ἡ­με­ρο­λό­γιο τῆς Ἱ­ε­ρᾶς Μη­τρο­πό­λε­ως Ρε­θύ­μνης καί Αὐ­λο­πο­τά­μου γιά τό ἔ­τος 2018 εἶ­ναι ἀ­φι­ε­ρω­μέ­νο στόν Ὅ­σιο Ἰ­γνά­τιο τόν Σι­να­ΐ­τη, τόν ἐκ Ρε­θύ­μνης. Στό προ­λο­γι­κό του ση­μεί­ω­μα ὁ Σεβ. Μη­τρο­πο­λί­της Ρε­θύ­μνης καί Αὐ­λο­πο­τά­μου κ. Εὐ­γέ­νιος ἀ­να­φέ­ρει τά ἑ­ξῆς:

 

 

ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΝΗΜΗΣ

ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΤΟΥ ΛΕΠΡΟΥ

ΣΤΗΝ ΚΙΣΑΜΟ

3 και 4 Ιανουαρίου 2018

   Χαί­ρε­ται και ε­πα­γάλ­λε­ται η Εκ­κλη­σί­α της Κι­σά­μου, γε­νέ­θλιος γη, του Ο­σί­ου και Θε­ο­φό­ρου πα­τρός η­μών Νι­κη­φό­ρου του Λε­πρού,  ε­ορ­τά­ζου­σα το καύ­χη­μα και κλέ­ϊ­σμα της, τον Ό­σιο Νι­κη­φό­ρο τον Λε­πρό, ο Ο­ποί­ος γεν­νή­θη­κε εις το Συ­ρι­κά­ρι, ό­μορ­φο κα­στα­νο­χώ­ρι, της Ε­παρ­χί­ας Κι­σά­μου.

 

 

Η ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ

ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΑΡΚΟΥ ΤΟΥ ΚΩΦΟΥ

ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΡΣΑΝΙΟΥ

2 Ἰανουαρίου 2018

   Τήν Τρίτη 2 Ἰανουαρίου 2018, ἑορτή τοῦ προ­στά­του τῶν κω­φῶν Ἁ­γί­ου Μάρ­κου τοῦ Κω­φοῦ, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. Εὐγένιος χοροστάτησε κατά τόν Ὄρθρο καί τή Θεία Λειτουργία στό Παρεκκλήσιο τοῦ Ἁγίου, τό ὁποῖο ἔχει ἀνεγερθεῖ, μέ δωρεά τοῦ Πολιτιστικοῦ Συλλόγου Κωφῶν καί Βαρηκόων Νομοῦ Ρεθύμνης «ΤΟ ΑΡΚΑΔΙ», στόν αὔλειο χῶρο τῆς Ἱερᾶς Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Ἁγίου Γεωργίου Ἀρσανίου.

 

 

Η ΠΡΩΤΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018

ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ

ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

Δευτέρα 1η Ἰανουαρίου 2018

   Τήν Δευτέρα 1η Ἰανουαρίου 2018, Ἑορτή τῆς «κατά σάρκα Περιτομῆς τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ» καί «μνήμη τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Βασιλείου τοῦ Μεγάλου», ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. Εὐγένιος ἱερούργησε στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου τῆς πόλεως Ρεθύμνης.

 

 

ΕΥΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΛΑΝΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ

ΣΤΟΝ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ

ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ κ. ΕΥΓΕΝΙΟ

29 Δεκεμβρίου 2017

   Τήν Παρασκευή 29η Δεκεμβρίου 2017 προσῆλθαν στά Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου, γιά νά εὐχηθοῦν στόν Σεβ. Μητροπολίτη Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. Εὐγένιο γιά τό ἐπί θύραις νέο ἔτος, ἡ κ. Εἰρήνη Κλάδου, Πρόεδρος, καί τά μέλη τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ Συλλόγου Γονέων καί Φίλων Ἀτόμων μέ Αὐτισμό Ρεθύμνου. Ἐπίσης, τόν Σεβασμιώτατο ἐπισκέφθηκε ἡ Ὁμάδα Γυναικῶν Πλατανιᾶ Ρεθύμνου, γιά νά παραδώσουν ἐκ μέρους τοῦ Συλλόγου τους δωρεά ἀφενός πρός τόν Σύλλογο «ΑΓΑΠΗ» καί ἀφετέρου πρός τό Συσσίτιο τῆς Ἐνορίας Κυρίας τῶν Ἀγγέλων πόλεως Ρεθύμνης.

 

 

Χριστούγεννα με παρόντα τον Εορτάζοντα

Δείτε παρακάτω βίντεο με επίκαιρο μήνυμα του Σεβ. Μητροπολίτου Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Ευγενίου για την Εορτή των Χριστουγέννων. Η λήψη, επεξεργασία και δημοσίευση του βίντεο έγινε από τη δημοσιογράφο κ. Εύα Λαδιά και τους συνεργάτες της.

 

 

ΤΑ ΚΑΛΑΝΤΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2017

ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ

ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

   Ἀρκετοί ἄνθρωποι τῆς Ἐκκλησίας τῶν Ρεθυμνίων, πού διακρατοῦν τά ζώπυρα τῆς Πίστεως καί τόν Ὀρθόδοξο Πολιτισμό μας, ἐπισκέφθηκαν καί ἐ­φέ­τος τόν Σεβ. Μη­τρο­πο­λί­τη Ρε­θύ­μνης καί Αὐ­λο­πο­τά­μου κ. Εὐ­γέ­νιο, γιά νά τοῦ ψά­λουν τά κάλαντα τῶν Χριστουγέννων, τόσο στά Γρα­φεῖ­α ὅσο καί στό Ἐπισκοπεῖο τῆς Ἱερᾶς Μη­τρο­πό­λε­ως.

   Εἰδικώτερα, τά κάλαντα στόν Ἐπίσκοπό μας ἔψαλαν:

 

 
© 2010 Ιερά Μητρόπολις Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, Ρέθυμνο, Κρήτη - Τηλεφωνικό Κέντρο 28310 22415 - Fax 28310 28557
 

Ρέθυμνο 

HOTSoft.gr σχεδιασμός, κατασκευή, Προώθηση ιστοσελίδων, Κρητη SEO. Ρέθυμνο Aσύρματα δίκτυα WiFi, Δομημένη καλωδίωση, έξυπνο σπίτι. Rethymno 

Website Design, Web Development, Web site Promotion, SEO Crete SEM.
powered by HOTSoft.gr
internet, δίκτυα & τηλεπικοινωνίες