Οικουμενικον Πατριαρχείον
Οικουμενικον Πατριαρχείον
Οικουμενικον Πατριαρχείον

 
Χαιρετισμός του Επισκόπου μας Χαιρετισμός του Επισκόπου μας
 
Τά τελευταῖα νέα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου

 

ΦΩΤΟΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΗΓΥΡΗ

ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΠΗΓΙΑΚΗΣ ΜΟΝΗΣ

ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΣΑΝΙΟΥ

29 Ἀπριλίου 2019

Δεῖτε παρακάτω φωτογραφικό ὑλικό από τήν Πανήγυρη τῆς Ἱερᾶς Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Ἁγίου Γεωργίου Ἀρσανίου, τήν Δευτέρα τῆς Διακαινησίμου, 29η Ἀπριλίου 2019, κατά τήν ὁποία ἑορτάζεται ἐκ μεταθέσεως ἡ Μνήμη τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου.

 

 

Η ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΗ ΛΙΤΑΝΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ

ΚΑΙ Ο ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ

ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ

ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

Κυριακή τοῦ Πάσχα, 28 Ἀπριλίου 2019

Μέ ἀ­να­στά­σι­μη λαμ­πρό­τη­τα πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε καί ἐ­φέ­τος ἡ Πα­νη­γυ­ρι­κή Λι­τα­νεί­α τῆς Ἀ­να­στά­σε­ως καί ὁ Ἑ­σπε­ρι­νός τῆς Ἀ­γά­πης στήν Ἱ­ε­ρά Μη­τρό­πο­λη Ρε­θύ­μνης καί Αὐ­λο­πο­τά­μου, τήν Κυ­ρι­α­κή τοῦ Πά­σχα, 28η Ἀπριλίου 2019.

 

 

ΦΩΤΟΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ

ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ

ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΝΑΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Δείτε παρακάτω το φωτογραφικό υλικό.

 

 

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ

ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ

ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΑΜΠΡΟΦΟΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ

ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ

ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019

Δεῖτε παρακάτω τό Πρόγραμμα τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Ἑβδομάδος καί τῆς Λαμπροφόρου Ἀναστάσεως τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ τοῦ ἔτους 2019.

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ

ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΚΑΙ ΠΑΣΧΑ 2019

ΣΕ ΙΕΡΕΣ ΜΟΝΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΡΙΕΣ

ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

Δείτε παρακάτω τα προγράμματα.

 

 

Η ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ

ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΙΑ ΑΓΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟΥ

21 Ἀπριλίου 2019

Τήν Κυριακή τῶν Βαΐων, 21η Ἀπριλίου 2019, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. Εὐγένιος προέστη τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν τοῦ Ὄρθρου καί τῆς Θείας Λειτουργίας στόν Ἱερό Ἐνοριακό Ναό τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Ἐλευθερίου Ἀτσιποπούλου, ὅπου, σύμφωνα μέ παλαιό ἔθος, γίνεται Λιτανεία «μετὰ βαΐων καὶ κλάδων» σέ ἀνάμνηση τῆς θριαμβευτικῆς εἰσόδου τοῦ Κυρίου μας στά Ἱεροσόλυμα. Μέ τόν Ἐπίσκοπό μας συλλειτούργησαν οἱ Ἐφημέριοι τῆς Ἐνορίας, Αἰδεσ. Πρωτοπρεσβύτεροι Ἐμμανουήλ Γιαννούλης καί Μιχαήλ Μυστράκης.

 

 

«ΤΗΝ ΨΥΧΩΦΕΛΗ ΠΛΗΡΩΣΑΝΤΕΣ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΝ...»

Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ

ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

Παρασκευή προ των Βαΐων, 19 Απριλίου 2019


Το πρωί της Παρασκευής προ των Βαΐων, 19ης Απριλίου 2019, ο Σεβ. Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Ευγένιος τέλεσε την τελευταία της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής Θεία Λειτουργία των Προηγιασμένων Δώρων στον Ιερό Ναό των Αγίων Τεσσάρων Μαρτύρων της πόλεως Ρεθύμνης.

 

 

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ

ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

***

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ

ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ

ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ κ.κ. ΕΥΓΕΝΙΟΥ

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΓΙΑΝ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΝ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΝ

ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019

10 Μαρτίου 2019. Κυριακή τῆς Τυρινῆς.

6:30 μ.μ.: Κατανυκτικός Ἑσπερινός. Ὁμιλία τοῦ Αἰδεσ. Πρωτ. Νικολάου Νικηφόρου, Γενικοῦ Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου, μέ θέμα: «Οἱ σχέ­σεις τοῦ ἀν­θρώ­που μέ τό Θε­ό καί μέ τούς συ­ναν­θρώ­πους του» - Ἱερός Μητροπολιτικός Ναός Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου πόλεως Ρεθύμνης.

 

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. Εὐγένιος κατά τήν Α΄ Ἑβδομάδα τῶν Ἁγίων Νηστειῶν θά εὑρίσκεται στήν Κωνσταντινούπολη γιά τά Συνοδικά του καθήκοντα στό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο.

 

 

ΟΙ ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΟΜΙΛΙΕΣ

ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΝΑΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗ

ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019

Ἀ­πό τήν Ἱ­ε­ρά Μη­τρό­πο­λη Ρε­θύ­μνης καί Αὐ­λο­πο­τά­μου ἀ­να­κοι­νώ­νε­ται ὅ­τι ὁ  Σεβ. Μη­τρο­πο­λί­της Ρε­θύ­μνης καί Αὐ­λο­πο­τά­μου κ. Εὐ­γέ­νι­ος θά χο­ρο­στα­τεῖ κά­θε Κυ­ρι­α­κή τῆς Ἁ­γί­ας καί Με­γά­λης Τεσ­σα­ρα­κο­στῆς κα­τά τόν Κα­τα­νυ­κτι­κό Ἑ­σπε­ρι­νό στόν Ἱ­ε­ρό Μη­τρο­πο­λι­τι­κό Να­ό τῶν Εἰ­σο­δί­ων τῆς Θε­ο­τό­κου τῆς πό­λε­ως Ρε­θύ­μνης. Με­τά τό πέ­ρας τοῦ Κα­τα­νυ­κτι­κοῦ Ἑ­σπε­ρι­νοῦ θά ἀ­κο­λου­θεῖ ὁ­μι­λί­α ἀ­πό τούς πα­ρα­κά­τω ὁ­μι­λη­τές.

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ

ΕΠΑΝΑΚΟΜΙΔΗΣ ΤΙΜΙΑΣ ΚΑΡΑΣ

ΑΓΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΤΙΤΟΥ

ΚΑΙ ΙΕΡΩΝ ΛΕΙΨΑΝΩΝ

ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ ΤΟΥ ΕΡΗΜΙΤΟΥ

 

 
© 2010 Ιερά Μητρόπολις Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, Ρέθυμνο, Κρήτη - Τηλεφωνικό Κέντρο 28310 22415 - Fax 28310 28557
 

Ρέθυμνο 

HOTSoft.gr σχεδιασμός, κατασκευή, Προώθηση ιστοσελίδων, Κρητη SEO. Ρέθυμνο Aσύρματα δίκτυα WiFi, Δομημένη καλωδίωση, έξυπνο σπίτι. Rethymno 

Website Design, Web Development, Web site Promotion, SEO Crete SEM.
powered by HOTSoft.gr
internet, δίκτυα & τηλεπικοινωνίες