Οικουμενικον Πατριαρχείον
Οικουμενικον Πατριαρχείον
Οικουμενικον Πατριαρχείον

 

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΤΟΥ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ

ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ κ. ΕΥΓΕΝΙΟΥ

ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΟΡΤΗΝ

ΤΗΣ ΚΑΤΑ ΣΑΡΚΑ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ

ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΥ

ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

Ἀ­ριθμ. Πρωτ. 1594                                                                                               Ρέ­θυ­μνο, Χρι­στού­γεν­να 2015

Ἀ­ριθμ. Ἐγ­κυ­κλί­ου 7/2015

 

Πρός

τόν Ἱ­ε­ρό Κλῆ­ρο, τίς Μο­να­στι­κές Ἀ­δελ­φό­τη­τες καί τόν εὐ­σε­βῆ λα­ό

τῆς Ἱ­ε­ρᾶς Μη­τρο­πό­λε­ως Ρε­θύ­μνης καί Αὐ­λο­πο­τά­μου.

 

 

   Ἀ­γα­πη­τά μου παι­διά τῆς Το­πι­κῆς μας Ἐκ­κλη­σί­ας,

 

   Οἱ Ἑ­ορ­τές τῆς Θεί­ας Ἐ­ναν­θρω­πή­σε­ως ἔρ­χον­ται ξα­νά νά ἁ­πα­λύ­νουν τόν πό­νο μας καί νά μᾶς δώ­σουν δύ­να­μη καί ἐλ­πί­δα, πού τό­σο χρει­α­ζό­μα­στε ἰ­δι­αί­τε­ρα σή­με­ρα πού δο­κι­μά­ζον­ται οἱ ἀν­το­χές μας, οἱ ὑ­πο­μο­νές μας, οἱ ψυ­χι­κές μας δυ­νά­μεις ἀ­πό ὅ­σα γί­νον­ται μέ­σα μας καί γύ­ρω μας. Ἔρ­χον­ται γιά νά πλη­ρώ­σουν ἀ­πό χα­ρά τίς ψυ­χές ὅ­λων ἐ­μᾶς πού πι­στεύ­ο­με στόν Ἐ­ναν­θρω­πή­σαν­τα Κύ­ριό μας καί ἀ­νή­κο­με στό Ἅ­γιο Σῶ­μα τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας Του. Τήν χα­ρά αὐ­τή πού ἐ­ξα­κτί­νω­σε σέ ὅ­λη τήν Δη­μι­ουρ­γί­α ὁ Ἥ­λιος τῆς δι­και­ο­σύ­νης Χρι­στός. Τήν χα­ρά πού μή­νυ­σε ὁ οὐ­ρα­νός μέ τόν ὑ­πέρ­λαμ­προ καί ὑ­περ­φυ­ῆ του ἀ­στέ­ρα. Τήν χα­ρά πού οἱ ἅ­γιοι Ἄγ­γε­λοι εὐ­αγ­γε­λί­σθη­καν στούς ἀν­θρώ­πους ἀ­ναγ­γέλ­λον­τας πώς μέ τήν Γέν­νη­ση τοῦ Χρι­στοῦ δό­θη­κε, γιά πρώ­τη φο­ρά στήν ἱ­στο­ρί­α, ἡ δυ­να­τό­τη­τα γιά τήν ἀ­λη­θι­νή «ἐ­πί γῆς εἰ­ρή­νη» καί τήν ἀ­νυ­πό­κρι­τη ἀ­γά­πη.

   Αὐ­τή ἡ δυ­να­τό­τη­τα ὅ­μως, ἀ­πό τήν πρώ­τη κι­ό­λας στιγ­μή, ὅ­πως ὅ­λοι γνω­ρί­ζο­με, ἄρ­χι­σε νά πο­λε­μεῖ­ται σκλη­ρά καί ἀ­δυ­σώ­πη­τα ἀ­πό ἀν­τί­θε­ες καί ἀν­τί­θε­τες δυ­νά­μεις, ἀ­πό φί­λαυ­τους ἡ­γε­μο­νί­σκους πού θε­ω­ροῦν ὅ­τι πρέ­πει οἱ ἄλ­λοι νά θυ­σι­ά­ζον­ται γιά ἐ­κεί­νους, ὅ­πως ὁ μα­νι­ώ­δης Ἡ­ρῴ­δης, ὁ ὁ­ποῖ­ος, κα­θώς ψάλ­λο­με, «ἐ­τα­ράτ­τε­το, Χρι­στὸν ἀ­νε­λεῖν, ὁ θε­ο­μά­χος φρυ­ατ­τό­με­νος» καί δέν δί­στα­σε νά ὁ­δη­γή­σει στόν πρό­ω­ρο θά­να­το χι­λιά­δες νή­πια, προ­κει­μέ­νου νά φο­νεύ­σει, ὅ­πως ἀ­νο­ή­τως ἐ­πε­δί­ω­κε, τόν Χρι­στό. Ὁ ἀ­νε­λέ­η­τος αὐ­τός καί θη­ρι­ώ­δης βα­σι­λιάς, ἐ­ξαι­τί­ας τῆς μα­νί­ας τοῦ ὁ­ποί­ου, ὁ Θε­άν­θρω­πος Λυ­τρω­τής μας ἔ­γι­νε με­τα­νά­στης καί κυ­νη­γη­μέ­νος πρό­σφυ­γας. Ἀ­φοῦ, ὡς γνω­στόν, ἡ Ἁ­γί­α Οἰ­κο­γέ­νεια κα­τέ­φυ­γε στήν Αἴ­γυ­πτο, ἀ­να­ζη­τῶν­τας τήν ἀ­σφά­λεια πού ἡ ἰ­δι­αί­τε­ρη πα­τρί­δα τους δέν μπο­ροῦ­σε νά τούς προ­σφέ­ρει. Ἀ­λή­θεια, πό­σο κον­τά μας καί μπρο­στά μας νι­ώ­θο­με αὐ­τά τά συγ­κλο­νι­στι­κά γε­γο­νό­τα τῆς πί­στε­ώς μας, ἰ­δι­αί­τε­ρα σέ τού­τους τούς δυ­σχεί­με­ρους και­ρούς, κα­τά τούς ὁ­ποί­ους γι­νό­μα­στε, γιά μί­α ἀ­κό­μη φο­ρά στήν πο­λυ­τά­ρα­χη ἀν­θρώ­πι­νη ἱ­στο­ρί­α, θε­α­τές μιᾶς ἀ­νά­λο­γης ἀ­νεί­πω­της τρα­γω­δί­ας.

   Καί μά­λι­στα ἐ­κεῖ ὅ­που ὁ Χρι­στός γεν­νή­θη­κε πραγ­μα­τι­κά, σέ ἐ­κεί­νη τήν πο­λύ­πα­θη καί ἀ­νει­ρή­νευ­τη ἕ­ως καί σή­με­ρα γει­το­νιά. Ἐ­κεῖ ἀ­πό ὅ­που καί σή­με­ρα πά­λι δι­ώ­κε­ται καί πολ­λοί σύγ­χρο­νοι μάρ­τυ­ρες προ­στί­θεν­ται στό Ἁ­γι­ο­λό­γιο τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας μας. Ὁ Χρι­στός γεν­νή­θη­κε πραγ­μα­τι­κά, καί ἔ­γι­νε ἡ ὁ­ρα­τή καί ἐ­νυ­πό­στα­τη ἔκ­φρα­ση τῆς ἀ­γά­πης, τῆς ἀλ­λη­λεγ­γύ­ης, τῆς φι­λαν­θρω­πί­ας, τῆς ἐ­λε­η­μο­σύ­νης, τῆς κα­ταλ­λα­γῆς, τῆς συμ­φι­λί­ω­σης καί τῆς συγ­γνώ­μης. Ὁ Χρι­στός γεν­νή­θη­κε πραγ­μα­τι­κά, καί μα­ζί Του ἀ­να­πτε­ρώ­θη­καν ὅ­λες οἱ προσ­δο­κί­ες καί οἱ ἐλ­πί­δες μιᾶς τα­λαι­πω­ρη­μέ­νης καί κα­θη­μαγ­μέ­νης ἀ­πό τήν κα­κί­α ἀν­θρω­πό­τη­τας. Ὁ Χρι­στός γεν­νή­θη­κε πραγ­μα­τι­κά, καί μα­ζί Του ἀ­να­γεν­νή­θη­κε ὁ Ἄν­θρω­πος καί ἀ­πο­κα­τα­στά­θη­κε στό «πρω­τό­κτι­στον κάλ­λος» τῆς Δη­μι­ουρ­γί­ας. Ἦλ­θε καί συ­να­να­στρά­φη­κε μα­ζί μας καί μᾶς ἔ­φε­ρε τήν χα­ρά ἐ­κεί­νη, τήν ὁ­ποί­α κα­νείς δέν μπο­ρεῖ πλέ­ον νά μᾶς στε­ρή­σει.

   Γι᾿ αὐ­τό, ἀ­δελ­φοί μου, ἄς ζή­σο­με καί τοῦ­τα τά εὐ­λο­γη­μέ­να Χρι­στού­γεν­να ὅ­πως θέ­λει Ἐ­κεῖ­νος, πού «δι’ ἡ­μᾶς τούς ἀν­θρώ­πους καί διά τήν ἡ­με­τέ­ραν σω­τη­ρί­αν» γε­φύ­ρω­σε τόν οὐ­ρα­νό μέ τή γῆ καί ἕ­νω­σε τά πάν­τα μέ­σα στήν ἀ­πέ­ραν­τη ἀ­γά­πη Του. Ἄς ζή­σο­με τίς εὐ­φρό­συ­νες τοῦ­τες ἡ­μέ­ρες τοῦ Ἁ­γί­ου Δω­δε­κα­η­μέ­ρου μέ «νοῦν Χρι­στοῦ», κλεί­νον­τας μέ­σα στή θαλ­πω­ρή τῶν καρ­δια­κῶν μας χώ­ρων καί στήν προ­σω­πι­κή μας προ­σευ­χή ὅ­λους ἐ­κεί­νους τούς κα­τα­τρεγ­μέ­νους καί τούς θλι­βο­μέ­νους, γιά τούς ὁ­ποί­ους ὁ Χρι­στός «ἔ­κλι­νεν οὐ­ρα­νοὺς καὶ κα­τέ­βη», γιά τούς ὁ­ποί­ους ἵ­δρυ­σε μέ «αἷ­μα καὶ πῦρ καὶ ἀ­τμί­δα κα­πνοῦ» τήν Ἁ­γί­α Του Ἐκ­κλη­σί­α. Ἀλ­λά καί ὅ­λους πού μά­χον­ται τήν Πί­στη, πού φρο­νοῦν δι­α­φο­ρε­τι­κά, πού ζοῦν ἀλ­λο­τρι­ω­μέ­νοι ἀ­πό τό Θεῖ­ο Θέ­λη­μα. Εἶ­ναι ἀ­δελ­φοί μας, παι­διά τοῦ ἴ­διου Πα­τέ­ρα Θε­οῦ. Καί μέ­σα μας μό­νο ἀ­γά­πη πρέ­πει νά ὑ­πάρ­χει γι᾿ αὐ­τούς, συγ­χώ­ρη­ση καί προ­σμο­νή ἐ­πι­στρο­φῆς.

   Εὐ­λο­γη­μέ­να παι­διά τῆς Το­πι­κῆς μας Ἐκ­κλη­σί­ας,

   Μέ ἀ­πέ­ραν­τη ἀ­γά­πη σᾶς εὐ­χό­μα­στε χρό­νια πολ­λά καί πλημ­μυ­ρι­σμέ­να ἀ­πό τήν χα­ρά καί τό φῶς τοῦ ἀ­να­τεί­λαν­τος Ἡ­λί­ου τῆς Δι­και­ο­σύ­νης. Αὐ­τήν τήν ἀ­νε­κλά­λη­τη χα­ρά καί αὐ­τό τό ἀ­νέ­σπε­ρο φῶς, πού καμ­μί­α σκιά τοῦ κό­σμου τού­του δέν μπο­ρεῖ νά ἀ­πο­κρύ­ψει, νά κρα­τᾶ­τε πάν­το­τε ζω­η­ρά στίς παλ­λό­με­νες ἀ­πό θεί­α ἀ­γά­πη καί θε­ϊ­κή φι­λαν­θρω­πί­α καρ­δι­ές σας. Μέ αὐ­τήν τήν χα­ρά καί μέ αὐ­τό τό φῶς ἀ­παν­τοῦ­με ἐ­μεῖς οἱ Χρι­στια­νοί στίς με­τέ­ω­ρες ἀ­πει­λές κά­θε σύγ­χρο­νου Ἡ­ρῴ­δη. Ὅ­λοι ἐ­μεῖς, οἱ ἀ­δελ­φοί τοῦ Χρι­στοῦ, πού γι­νό­μα­στε, ὅ­πως Ἐ­κεῖ­νος, ἐ­λε­ή­μο­νες πρός τούς ἐ­λα­χί­στους ἀ­δελ­φούς Του, δέν ἔ­χο­με νά φο­βη­θοῦ­με κα­νέ­να καί τί­πο­τε ἀ­πό ὅ­σα ζο­φε­ρά μᾶς πε­ρι­βάλ­λουν. Για­τί ζοῦ­με καί κι­νού­μα­στε χω­ρίς μι­σαλ­λο­δο­ξί­ες καί κά­θε ἔν­νοι­α ρα­τσι­σμοῦ μᾶς βρί­σκει ἀν­τί­θε­τους. Καί ἀ­κό­μη για­τί γνω­ρί­ζο­με πώς τόν Χρι­στό τῆς καρ­διᾶς μας δέν μπο­ρεῖ νά τόν ἐκ­δι­ώ­ξει κα­νείς καί τί­πο­τε, ἐ­κτός ἀ­πό τίς δι­κές μας ἀ­στο­χί­ες, τά δι­κά μας λά­θη καί τή δι­κή μας ἀ­με­τα­νο­η­σί­α. Ὁ Χρι­στός τε­λι­κά γι’ αὐ­τό ἦλ­θε. Γιά νά μᾶς δώ­σει τήν δύ­να­μη νά δι­ορ­θώ­σο­με τά λά­θη μας καί νά ἀ­να­δι­α­τά­ξο­με ἀ­γα­πη­τι­κά πρός κά­θε κα­τεύ­θυν­ση τίς ζω­ές μας, ἐ­νερ­γῶν­τας σέ κά­θε πε­ρί­στα­ση ὅ­πως θά ἐ­νερ­γοῦ­σε Ἐ­κεῖ­νος, ὥ­στε νά εὐ­θυ­γραμ­μι­σθοῦ­με πλή­ρως μέ τήν ἄ­πει­ρη ἀ­γά­πη Του καί τό μέ­γα ἔ­λε­ός Του.

   Μέ αὐ­τές τίς ἑ­όρ­τι­ες σκέ­ψεις καί μέ ἐγ­κάρ­δι­ες πα­τρι­κές εὐ­χές σᾶς ἀ­σπα­ζό­μα­στε αὐ­τές τίς Ἅ­γι­ες Ἡ­μέ­ρες τῆς Πί­στε­ώς μας. Νά τίς χα­ρεῖ­τε καί νά τίς ἑ­ορ­τά­σε­τε μέ ὅ­λη τήν δύ­να­μη τῆς ψυ­χῆς σας, γιά νά κλεί­σε­τε βα­θειά μέ­σα σας τά ἅ­για μη­νύ­μα­τα πού ἐκ­πέμ­πουν.

   Μέ τήν ἀ­γά­πη Ἐ­κεί­νου πού ἔ­γι­νε ὅ­πως ἐ­μᾶς γιά ἐ­μᾶς σᾶς ἀγ­κα­λιά­ζει πα­τρι­κά ἡ σκέ­ψη καί ἡ προ­σευ­χή μας αὐ­τήν τήν Με­γά­λη Ἡ­μέ­ρα. Χρό­νια πολ­λά καί εὐ­λο­γη­μέ­να νά ζή­σε­τε, ἀ­γα­πη­μέ­να μου παι­διά τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας μας.

 

Ὁ Ἐ­πί­σκο­πός σας

 

Ὁ Ρε­θύ­μνης καί Αὐ­λο­πο­τά­μου Εὐ­γέ­νιος

 

Κατεβάσετε γιά ἐκτύπωση τήν Ἐγκύκλιο τῶν Χριστουγέννων, ἀκολουθώντας τόν σύνδεσμο: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2015.

 
© 2010 Ιερά Μητρόπολις Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, Ρέθυμνο, Κρήτη - Τηλεφωνικό Κέντρο 28310 22415 - Fax 28310 28557
 

Ρέθυμνο 

HOTSoft.gr σχεδιασμός, κατασκευή, Προώθηση ιστοσελίδων, Κρητη SEO. Ρέθυμνο Aσύρματα δίκτυα WiFi, Δομημένη καλωδίωση, έξυπνο σπίτι. Rethymno 

Website Design, Web Development, Web site Promotion, SEO Crete SEM.
powered by HOTSoft.gr
internet, δίκτυα & τηλεπικοινωνίες