Οικουμενικον Πατριαρχείον
Οικουμενικον Πατριαρχείον
Οικουμενικον Πατριαρχείον

 

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ

ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ κ. ΕΥΓΕΝΙΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΑΓΩΓΗ ΔΙΣΚΟΥ

ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ

 

Ἐν Ρεθύμνῃ, τῇ 17ῃ Μαρτίου 2015

 

Πρός

Τόν Ἱερό Κλῆρο καί τόν εὐσεβῆ λαό

τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου.

 


   Ἀγαπητοί μου πατέρες καί ἀδελφοί,

   Ὁ Ἀκάθιστος Ὕμνος πρός τήν Παναγία μας γίνεται καί πάλι ἀφορμή τῆς σύναξής μας στούς Ναούς, τῆς προσευχητικῆς ἀναφορᾶς μας στό Ἱερό Πρόσωπο τῆς Παναγίας μας, τῆς ἀγαπητικῆς κοινωνίας μας μαζί Της καί μεταξύ μας. Γίνεται καί πάλι πρόξενος τῆς χαρᾶς πού μᾶς δίδει ἡ συνάντηση, ἡ συγχώρηση, ἡ συμπόρευση ὡς ἀδελφῶν καί παιδιῶν τοῦ Θεοῦ μέσα στήν οἰκογένεια τῆς Ἁγίας μας Ἐκκλησίας.

Ἡ ἐκκλησιαστικὴ αὐτή σύναξη γίνεται γιὰ νὰ ἀποδώσουμε ὅλοι μαζὶ «ἐν ἑνὶ στόματι καὶ μιᾷ καρδίᾳ» τὸ «Χαῖρε» στὴν Πανύμνητο Μητέρα τοῦ Χριστοῦ καὶ Μητέρα ὅλων μας, γιὰ νὰ τῆς ἀποδώσουμε χάριν ἀντὶ χάριτος γιά ὅσα μᾶς προσέφερε τά ἄνθη τῆς εὐγνωμοσύνης μας καὶ τὰ εὐχαριστήρια μεγαλυνάριά μας. Ἀληθινὰ κάθε φορά στήν Ἀκολουθία τῶν Χαιρετισμῶν τῆς Παναγίας αἰσθανόμαστε πὼς κάθε «χαῖρε» στὴν Παναγία δὲν εἶναι παρὰ ἕνα «χαῖρε» στὸν κάθε ἕνα ἀπὸ ἐμᾶς ποὺ πιστεύομε στὸν ἐξ αὐτῆς τεχθέντα Κύριον γιατί ἡ χαρὰ ἀνήκει σὲ μᾶς γιὰ τὴν σωτηρία μας.

Αὐτές τίς ἱερές στιγμές πού βιώνομε τόσο ἔντονα τή σχέση μας μέ τήν Μητέρα Παναγία δέν εἶναι δυνατόν νά λησμονοῦμε τή σχέση μας καί μέ τά ἄλλα παιδιά Της, ὅλους τούς ἀδελφούς συνανθρώπους μας καί ἰδιαίτερα ἐκείνους πού ἔχουν ἀνάγκες πολυειδεῖς αὐτούς τούς δύσκολους καιρούς. Καί θεωροῦμε πώς μαζί μέ τίς ἄλλες ἐκφράσεις τῆς ἀγάπης μας πρός τήν Παναγία μας ὀφείλομε νά Τῆς προσφέρομε, ἔστω καί ἀπό τό ὑστέρημα τοῦ βαλαντίου μας, τό περίσσευμα τῆς ἀγάπης μας πρός τά ἐμπερίστατα παιδιά Της, τούς δικούς μας τελικά ἀδελφούς, πλησίον καί συνανθρώπους, πού ἔχουν ἀνάγκη, πού δοκιμάζονται, πένονται, πεινοῦν καί βιώνουν τήν μοναξιά καί τήν περιθωριοποίηση.  Ὅπως ἀκριβῶς τό ἔπραττε καί Ἐκείνη. Καί συνεχίζει νά τό πράττει μέ μύριους τρόπους.

Ὡς Ἱερά Μητρόπολη Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου, ὅπως γνωρίζετε πολύ καλά ὅσοι παρακολουθεῖτε ἀπό κοντά τό ἔργο τῆς Τοπικῆς μας Ἐκκλησίας, καταβάλλομε ἀδιάκοπα κάθε δυνατή προσπάθεια γιά νά ἔχομε τήν δυνατότητα νά στεκόμαστε δίπλα στόν κάθε ἕνα ἐμπερίστατο συνάνθρωπό μας καί νά κάνομε κυριολεκτικά ὅ,τι καλύτερο καί ὅ,τι περισσότερο μποροῦμε.

Μέ τίς δικές σας δωρεές καί χωρίς κανένα ἄλλο πόρο ἡ Ἱερά Μητρόπολή μας διά τοῦ Φιλόπτωχου Ταμείου της διέθεσε τό περασμένο ἔτος στούς ἀνθρώπους τοῦ τόπου μας πού εἶχαν ἀνάγκη τό ποσό τῶν ἑξήντα ἑπτά χιλιάδων (67.000) εὐρώ γιά φάρμακα, παιδικές τροφές, φοιτητικά ἐπιδόματα, στέγη, ἀκόμη καί γιά λογαριασμούς ἠλεκτρικοῦ ρεύματος καί νεροῦ, τούς ὁποίους οἱ ἄνθρωποι ἀδυνατοῦσαν νά ἐξοφλήσουν. Παράλληλα διένειμε σαράντα τρεῖς (43) τόνους τροφίμων, ἀλλά καί ρουχισμό. Ταυτόχρονα, τά τρία συσσίτια τῆς Μητροπόλεώς μας συνέχισαν τήν διακονία τους πρός τούς ἐνδεεῖς ἀδελφούς μας, προσφέροντας ἡμερησίως 350 μερίδες φαγητοῦ, πού ἀντιστοιχοῦν σέ 85.200 μερίδες ἐτησίως. Τό κόστος γιά τήν προμήθεια τῶν ἀναγκαίων καί γιά τήν ἐν γένει λειτουργία τῶν συσσιτίων μας ἔφθασε κατά τό παρελθόν ἔτος τίς ἐνενήντα ὀκτώ χιλιάδες (98.000) εὐρώ. Σᾶς ἐνημερώνομε γιά ὅλα αὐτά ὄχι ἀπό διάθεση ἐπίδειξης καί προβολῆς, ἀλλά γιατί σᾶς τό ὀφείλομε καί ἔχομε ἱερό καθῆκον ἀπέναντί σας νά τό πράττομε ἀπολογιστικά.

Βασική πηγή ἐσόδων γιά τίς κοινωνικές δράσεις τῆς Ἐκκλησίας μας εἶναι κάθε χρόνο ὁ Ἔρανος τῆς Ἀγάπης πού συνήθως πραγματοποιεῖται στίς ἀρχές Δεκεμβρίου. Τό ἔτος 2014 δέν πραγματοποιήθηκε, ὅπως γνωρίζετε. Γιατί δέν ἐπιθυμούσαμε νά πιέσομε ἐπιπλέον τούς ἀνθρώπους τοῦ τόπου μας, πού ἔχουν οὕτως ἤ ἄλλως λόγῳ τῆς κρίσης τίς δικές τους δυσκολίες. Ἀλλά καί γιατί πιστεύαμε ὅτι θά εἴχαμε πλέον τήν εὐχέρεια νά ἐπιτελοῦμε τό κοινωνικό μας ἔργο ἀξιοποιῶντας κατάλληλα ὅσα προέβλεπε γι’ αὐτό ἡ γνωστή μεγάλη δωρεά ἑνός μακαριστοῦ συντοπίτη μας. Ὅμως, ὅπως καί πάλι γνωρίζετε, ἡ δωρεά αὐτή δεσμεύθηκε, ἄγνωστο γιά πόσο καιρό. Καί φθάσαμε στό σημεῖο νά ἀδυνατοῦμε νά καλύψομε τἰς πολλές ἀνάγκες τῶν ἀδελφῶν μας πού καταφεύγουν στήν πόρτα τῆς Ἐκκλησίας ζητῶντας τήν ἀρωγή Της, καί αὐτό πολύ μᾶς στενοχωρεῖ.  

Γνωρίζοντας ὅμως ἐκ πείρας τήν ἀγάπη σας καί τή συμπαράστασή σας, ἀπευθυνόμαστε καί πάλι σέ ἐσᾶς. Πιστεύομε ὅτι θά ἔχομε τήν βοήθειά σας. Γι’ αὐτό σᾶς ζητοῦμε τήν συμβολή σας στόν δίσκο πού θά περιαχθεῖ σέ ὅλες τίς ἐνορίες τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας τήν Παρασκευή 27η Μαρτίου 2015, κατά τήν Ἱερά Ἀκολουθία τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου πρός τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο. Παρακαλῶ πολύ νά συνδράμετε μέ ὅλες σας τίς δυνάμεις τό ἔργο αὐτό σέ συνεργασία μέ τόν ὑπεύθυνο του Γενικοῦ Φιλοπτώχου Ταμείου τῆς Μητροπόλεώς μας π. Γεώργιο Γαλεράκη.

Ἡ ἀνταπόκριση τῆς ἀγάπης σας στό κάλεσμα τῆς Τοπικῆς μας Ἐκκλησίας γιά τήν ἐνίσχυση αὐτῆς τῆς εὐλογημένης λογίας εἶναι ἰδιαίτερα σημαντική, ἐλπιδοφόρα καί ἐνθαρρυντική γιά ἐμᾶς. Σᾶς εὐχαριστοῦμε πού δεχθήκατε μέ ἀνοικτή καρδιά τήν παραπάνω ἐξομολόγησή μας καί ἐκ τῶν προτέρων σᾶς ἐκφράζομε τήν εὐγνωμοσύνη μας γιά τήν ἀγαθή σας προαίρεση καί τή συμπαράστασή σας στό ἔργο τῆς Ἐκκλησίας.

Σᾶς εὐχόμαστε καλή συνέχεια στήν Ἁγία καί Μεγάλη Τεσσαρακοστή καί καλό Πάσχα πού θά πληρώσει τίς ὑπάρξεις μας εὐφροσύνη καί ἐλπίδα, καί σᾶς ἀσπαζόμαστε μέ πολλή πατρική ἀγάπη.

 

Ὁ Ἐπίσκοπός σας

 

† Ὁ Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου Εὐγένιος

 
© 2010 Ιερά Μητρόπολις Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, Ρέθυμνο, Κρήτη - Τηλεφωνικό Κέντρο 28310 22415 - Fax 28310 28557
 

Ρέθυμνο 

HOTSoft.gr σχεδιασμός, κατασκευή, Προώθηση ιστοσελίδων, Κρητη SEO. Ρέθυμνο Aσύρματα δίκτυα WiFi, Δομημένη καλωδίωση, έξυπνο σπίτι. Rethymno 

Website Design, Web Development, Web site Promotion, SEO Crete SEM.
powered by HOTSoft.gr
internet, δίκτυα & τηλεπικοινωνίες