Οικουμενικον Πατριαρχείον
Οικουμενικον Πατριαρχείον
Οικουμενικον Πατριαρχείον

 

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΤΟΥ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ

ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ κ. ΕΥΓΕΝΙΟΥ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΑΝΟ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ

ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

Ἐν Ρεθύμνῃ, τῇ 30ῇ Νοεμβρίου 2015

 

Πρός

Τόν Ἱερό Κλῆρο καί τόν εὐσεβῆ λαό

τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου

 

   Ἀγαπητά μου παιδιά τῆς Τοπικῆς μας Ἐκκλησίας,

   Καθώς προετοιμαζόμαστε καί ἐφέτος νά ἀναζητήσομε το Θεῖον βρέφος καί νά Τό προσκυνήσομε στήν «πενιχρά φάτνη» τῆς κενωτικῆς ἀγάπης καί τῆς ἄκρας συγκατάβασής Του, μέσα στό βηθλεεμικό σπήλαιο πού ἕνωσε τόν οὐρανό μέ τή γῆ, φέρνομε στή σκέψη μας ἐκείνους τούς σοφούς ἄνδρες πού ἦλθαν «ἐξ ἀνατολῶν» μέ τόν ἴδιο ἀκριβῶς σκοπό. Νά βροῦν τόν σαρκωθέντα Θεόν καί νά Τοῦ ἀποδώσουν τήν τιμή καί τήν προσκύνηση πού ἁρμόζει στή δόξα καί τή μεγαλωσύνη Του. Καί γιά νά ἐπιτύχουν τό σκοπό αὐτό, δέν ὑπολόγισαν κόπους ἤ θυσίες, ἀλλά διένυσαν μεγάλες, γιά τά δεδομένα τῆς ἐποχῆς ἐκείνης, ἀποστάσεις καί δέν ἀπόκαμαν στή ἀναζήτησή τους, μέχρι πού τελικά ἀξιώθηκαν νά εἶναι ἀπό τούς πρώτους ἀληθινούς προσκυνητές τοῦ ἐνανθρωπήσαντος Λόγου τοῦ Θεοῦ.

   Ὑπάρχει μιά λεπτομέρεια στήν Προσκύνηση αὐτή τῶν Μάγων, στήν ὁποία ἴσως δέν ἔχομε ἐμβαθύνει ὅσο θά ἔπρεπε, ἀλλά πάντοτε ἀναφερόμαστε σέ αὐτήν ὡς κάτι τό αὐτονόητο. Πρόκειται γιά τά δῶρα πού οἱ τρεῖς ἄνδρες πρόσφεραν στόν Χριστό. Χρυσό, λιβάνι καί σμύρνα, ἀντιπροσωπευτικά εἴδη ἀπό τά πιο πολύτιμα τῆς ἐποχῆς ἐκείνης. Καί τό ἐρώτημα πού ἀνακύπτει εἶναι τό ἑξῆς: εἶχε ὁ Θεός ἀνάγκη ἀπό τά δῶρα αὐτά; Ἐκεῖνος δέν εἶναι ὁ Δημιουργός τοῦ σύμπαντος κόσμου, ἀπό τόν Ὁποῖο προέρχονται καί στόν Ὁποῖο ἀνήκουν τά πάντα; Καί ὅμως, αὐτή ἡ πραγματικότητα δέν ἐμπόδισε τούς τρεῖς Μάγους νά Τοῦ φέρουν ὡς δῶρο ὅ,τι πολυτιμότερο εἶχαν στή διάθεσή τους. Διότι μέ τόν τρόπο αὐτό ἤθελαν νά ἐκδηλώσουν ἔμπρακτα τήν ἀγάπη, τήν τιμή καί τόν σεβασμό τους πρός τόν τεχθέντα Βασιλέα. Προσφέροντας σέ Ἐκεῖνον ὅ,τι πιό σημαντικό καί σπουδαῖο διέθεταν ἀπό τά δικά Του πράγματα.

   Κάπως ἔτσι, ἀδελφοί μου, κινεῖται μέσα στούς αἰῶνες καί ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία. Βλέποντας, κατά τήν ἐντολή Του, τόν Χριστό στά πρόσωπα τῶν «μικρῶν καί ἐλαχίστων» ἀδελφῶν, καί μάλιστα ἐκείνων πού εἶναι ἐμπερίστατοι καί ταλανίζονται ἀπό ἀδήριτες ἀνάγκες καί σοβαρά προβλήματα, ἀναζητᾶ καί συγκεντρώνει τά ἀγαθά τοῦ Θεοῦ, γιά νά τά προσφέρει σέ αὐτούς πού τά χρειάζονται. Καί ἡ Ἐκκλησία δέν εἶναι ἔννοια ἀφηρημένη, οὔτε κάστα κλειστή καί ἐλιτίστικη, ἀλλά εἴμαστε ὅλοι ἐμεῖς πού συναποτελοῦμε ἕνα Σῶμα μέ Κεφαλή τόν Χριστό. Ὅλοι ἐμεῖς, σύσσωμοι καί ὁμόψυχοι, παρατείνομε στούς αἰῶνες τή μαρτυρία τοῦ Χριστοῦ στόν κόσμο. Καί γινόμαστε παράκλητοι καί παρηγορητές ὅσων ταλαιπωροῦνται ἀπό τά ἀκανθώδη ζητήματα τοῦ βίου. Γιά τούς λόγους αὐτούς, ἀπό τά πρῶτα χριστιανικά χρόνια οἱ πιστοί καθιέρωσαν, μέ τήν καθοδήγηση καί τήν ἐγγύηση τῆς Ἐκκλησίας, τή συλλογή ἀγαθῶν γιά τήν ἀνακούφιση τῶν ἀσθενέστερων ἀδελφῶν. Οἱ λογίες καί οἱ ἔρανοι ἦταν, εἶναι καί θά παραμείνουν πάντοτε ἔμπρακτη καί δυνατή ἔκφραση ἀγάπης καί ἀλληλεγγύης τῶν μελῶν τῆς Ἐκκλησίας μεταξύ τους, ἀνεξάρτητα ἀπό τίς ἰδιαιτερότητες τῆς κάθε ἐποχῆς.

   Μέ τόν «Ἔρανο τῆς Ἀγάπης», ὅπως ἔχει καθιερωθεῖ νά ὀνομάζεται ἡ ἐτήσια συνδρομή ὅλων μας στό φιλανθρωπικό καί κοινωνικό ἔργο τῆς Ἐκκλησίας μας, νοηματοδοτοῦμε τήν ἀγαπητική ὀντολογική συνύπαρξή μας μέσα στό Σῶμα τοῦ Χριστοῦ. Μέ τόν «Ἔρανο τῆς Ἀγάπης», στόν ὁποῖο ὁ καθένας ἀπό ἐμᾶς καλεῖται νά συνεισφέρει ὅσο τοῦ ἐπιτρέπουν οἱ δυνάμεις του, ἀκόμη καί ἀπό τό ὑστέρημά του πολλές φορές, ἀνταποκρινόμαστε στήν προτροπή τῆς Ἁγίας Του Ἐκκλησίας, γιά νά «ἀγαπήσωμεν ἀλλήλους» καί νά καταστήσομε αὐτήν τήν οὐράνια ἀγάπη παρηγοριά καί βάλσαμο σέ ὅσους δυστυχοῦν.

   Ὡς Ἱερά Μητρόπολη Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου ἀγωνιζόμαστε νά ἐφαρμόζομε αὐτήν τήν ἐντολή τοῦ Θεοῦ καί γι’ αὐτό προσπαθοῦμε νά στεκόμαστε δίπλα στούς ἀδελφούς μας πού ἔχουν ἀνάγκη. Στήν προσπάθειά μας αὐτή, θέλομε νά ἔχομε μαζί μας ὅλα τά εὐλογημένα παιδιά τῆς Τοπικῆς μας Ἐκκλησίας, ὥστε ὡς ἕνα σῶμα καί ἕνα πνεῦμα νά προσφέρομε στόν Χριστό, διά τῶν ἀδελφῶν Του καί ἀδελφῶν μας, τά δῶρα τῆς ἀγάπης μας.

   Μέ τίς συγκινητικές εἰσφορές τῶν ἀνθρώπων τοῦ τόπου μας, ἰδιαίτερα σέ αὐτούς τούς δύσκολους γιά ὅλους καιρούς, ἡ Ἱερά Μητρόπολή μας, διά τοῦ Γενικοῦ Φιλοπτώχου Ταμείου της, διαθέτει κάθε χρόνο σημαντικό χρηματικό ποσό γιά τήν κάλυψη τῶν πιό βασικῶν ἀναγκῶν συνανθρώπων μας πού ὁλοένα καί περισσότεροι φτάνουν στήν πόρτα τῆς Ἐκκλησίας μας ζητώντας ὑποστήριξη. Γι’ αὐτό σᾶς ἐνημερώνομε κάθε χρόνο, ὅπως ὀφείλομε νά τό πράττομε, ὄχι γιά νά διαφημίσομε τό ἔργο της ἀλλά γιατί αὐτό τό ἔργο εἶναι δικό της καί δικό σας καί πρέπει νά γνωρίζετε μέ κάθε λεπτομέρεια πῶς ἀξιοποιεῖ ἡ Μητέρα σας Ἐκκλησία αὐτά πού τῆς ἐμπιστεύεσθε. Συγκεκριμένα, τό περασμένο ἔτος δαπανήθηκε τό ποσό τῶν 80.440 εὐρώ γιά φάρμακα, παιδικές τροφές, φοιτητικά ἐπιδόματα, στέγη, ἀκόμη καί γιά λογαριασμούς ἠλεκτρικοῦ ρεύματος καί νεροῦ, τούς ὁποίους οἱ ἄνθρωποι ἀδυνατοῦσαν νά ἐξοφλήσουν. Παράλληλα διανεμήθηκαν 58 τόνοι τροφίμων, ἀλλά καί ἱκανός ὄγκος ρουχισμοῦ. Ἐπίσης, ἡ Ἱερά Μητρόπολή μας ἤδη φρόντισε νά στεγάσει τούς ἀστέγους τοῦ τόπου μας.

   Τά χρήματα γιά ὅλες τίς παραπάνω δραστηριότητές μας καί τά ἀγαθά αὐτά συγκεντρώθηκαν μέ τήν δική σας συνδρομή καί εἶναι τό προϊόν τῆς δικῆς σας ἀγάπης. Γιά τήν ὁποία, γιά ἀκόμη μία φορά, σᾶς εἴμαστε εὐγνώμονες καί σᾶς συγχαίρομε καί νιώθομε ὑπερήφανοι γιά τόν ἐσωτερικό πλοῦτο πού ἀποθησαυρίζουν οἱ ἄνθρωποί μας στίς καρδιές τους.

   Εἴμαστε βέβαιοι ὅτι καί ἐφέτος θά ἀνταποκριθεῖτε στό κάλεσμα τῆς Τοπικῆς μας Ἐκκλησίας. Ὅτι καί ἐφέτος θά γίνετε ἀρωγοί στό δύσκολο ἔργο τῆς Φιλανθρωπικῆς Διακονίας τῆς Μητροπόλεώς μας, γιά νά μποροῦμε καί ἐμεῖς μέ τήν σειρά μας νά ἀνταποκρινόμαστε στίς ὁλοένα αὐξανόμενες ἀνάγκες πού ζητοῦν νά καλυφθοῦν ἀπό τά φιλανθρωπικά μας αἰσθήματα. Καθορίσαμε ὁ καθιερωμένος Ἔρανος τῆς Ἀγάπης νά πραγματοποιηθεῖ στίς Ἐνορίες τῆς ὑπαίθρου τῆς Μητροπόλεώς μας τήν Κυριακή 13η Δεκεμβρίου καί στίς Ἐνορίες τῆς πόλεως τοῦ Ρεθύμνου τήν Τρίτη 15η Δεκεμβρίου 2015. Ἔχομε τήν ἐπίγνωση ὅτι ἡ προσφορά σας καί ἐφέτος θά εἶναι ἀπό τό ὑστέρημα καί ὄχι ἀπό τό περίσσευμά σας. Τελικά ὅμως αὐτό εἶναι πού ἔχει ἀξία. Νά δίδομε ὅ,τι μποροῦμε, καλύτερα νά δινόμαστε ὅσο μποροῦμε, νά μεταγγίζομε τό ἴδιο τό αἷμα μας, γιά νά ἀνακουφίζομε τά σωματικά καί ψυχικά τραύματα τῶν ἀδελφῶν μας.

   Ἐκ τῶν προτέρων Σᾶς εὐχαριστοῦμε ἀπό καρδιᾶς γιά αὐτό πού εἶσθε καί γιά αὐτό πού προσφέρετε στήν Τοπική μας Ἐκκλησία, ὅποτε σᾶς ζητηθεῖ. Σᾶς εὐχόμασθε καλό ὑπόλοιπο τῆς Τεσσαρακοστῆς, καλά καί εὐλογημένα Χριστούγεννα.

Μέ πολλή πατρική ἀγάπη, ἐγκάρδιες εὐχές καί εὐχαριστίες

Ὁ Ἐπίσκοπός σας

 

† Ὁ Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου Εὐγένιος

 

Κατεβάστε ἤ ἐκτυπώσετε τήν Ἐγκύκλιο, ἀκολουθώντας τόν σύνδεσμο: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΡΑΝΟΥ ΑΓΑΠΗΣ 2015.

 
© 2010 Ιερά Μητρόπολις Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, Ρέθυμνο, Κρήτη - Τηλεφωνικό Κέντρο 28310 22415 - Fax 28310 28557
 

Ρέθυμνο 

HOTSoft.gr σχεδιασμός, κατασκευή, Προώθηση ιστοσελίδων, Κρητη SEO. Ρέθυμνο Aσύρματα δίκτυα WiFi, Δομημένη καλωδίωση, έξυπνο σπίτι. Rethymno 

Website Design, Web Development, Web site Promotion, SEO Crete SEM.
powered by HOTSoft.gr
internet, δίκτυα & τηλεπικοινωνίες