Οικουμενικον Πατριαρχείον
Οικουμενικον Πατριαρχείον
Οικουμενικον Πατριαρχείον

 

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ

ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ κ.κ. Ε Υ Γ Ε Ν Ι Ο Υ

ΔΙΑ ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ 2015

ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ 2015

 

Πρός
Τόν Ἱερό Κλῆρο καί τόν εὐσεβῆ λαό
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου.


   Ἀγαπητοί μου πατέρες καί ἀδελφοί, παιδιά ἀγαπημένα τῆς Ἐκκλησίας μας,

   Ἔχοντας ἤδη ὁλοκληρώσει τό ταξίδι μας, διαβαίνοντας τό δρόμο τῆς ψυχωφελοῦς Τεσσαρακοστῆς καί ἔχοντας ἤδη διανύσει τήν Ἁγία Ἑβδομάδα τοῦ Πάθους τοῦ Χριστοῦ μας, ἐρχόμαστε αὐτήν τήν «κλητή καί ἁγία ἡμέρα» νά συνεορτάσομε τό Ἅγιο Πάσχα καί νά δεχθοῦμε τή χαρά καί τήν ἐλπίδα ἀπό τήν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ, πού ἀποτελεῖ τήν ἐγγύηση τῆς δικῆς μας προσωπικῆς ἀναστάσεως.

   Ἐρχόμαστε νά λάβομε καί πάλι πείρα τῆς Ἀναστάσεως, νά αἰσθανθοῦμε στά κατάβαθα τῶν ὑπάρξεών μας τό σωτηριολογικό περιεχόμενο τοῦ ἐλπιδοφόρου μηνύματος «Χριστός Ἀνέστη», πού διατρανώνει τή νίκη τοῦ Χριστοῦ μας κατά τοῦ θανάτου καί τό χάρισμα τῆς ζωῆς σέ ὅλους τούς «ἐν τοῖς μνήμασι».

   Ἐρχόμαστε νά κατανοήσομε, ὅτι ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ μας εἶναι γεγονός πού δέν ἀνήκει μόνο στήν ἱστορία τοῦ παρελθόντος μας, ἀλλά ὅτι προπάντων βιώνεται μέσα στήν Ἐκκλησία καί στήν πραγματικότητα τοῦ παρόντος Της. Βιώνεται ὅμως μέ μιά συγκεκριμένη προϋπόθεση, πού τήν ἀκοῦμε αὐτήν τήν φωταυγῆ νύκτα τῆς Ἀναστάσεως στόν μικρό ἀλλά τόσο περιεκτικό ὕμνο: «Τὴν Ἀνάστασίν σου Χριστὲ Σωτήρ, Ἄγγελοι ὑμνοῦσιν ἐν οὐρανοῖς, καὶ ἡμᾶς τοὺς ἐπὶ γῆς καταξίωσον, ἐν καθαρᾷ καρδίᾳ σὲ δοξάζειν». Ἡ προϋπόθεση αὐτή εἶναι ἡ κάθαρση τῶν καρδιῶν μας, ὁ καθαρισμός τοῦ μαρτυρίου τῆς συνειδήσεώς μας, ὅπως θά ἔλεγε ὁ Μέγας Βασίλειος στήν Θεία Λειτουργία του.

   Ἐάν ἐπιθυμοῦμε νά βιώσομε ἐμπειρικά τήν Ἀνάσταση στήν καθημερινή μας ζωή, ἐάν θέλομε πραγματικά νά γίνομε μέτοχοι «ἄλλης βιοτῆς, τῆς αἰωνίου», τῆς ὁποίας ἀπαρχή ἔγινε ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ, τότε πρέπει νά λειτουργοῦμε συνεχῶς τή ζωή μας «ἐν καθαρᾷ καρδίᾳ». Τότε, προσκυνῶντας «ἐν πνεύματι καὶ ἀληθείᾳ» «τόν Ἀναστάντα καί ἡμᾶς συναναστήσαντα», θά κάνομε τήν πίστη μας ἀνασασμό αἰωνιότητας καί ταυτόχρονα ἀνάσα ἐλευθερίας γιά ἐμᾶς, τούς γύρω μας καί τό περιβάλλον μας, ἀνάσα ἐλπίδας μέσα στήν ἀνήσυχη ἀνθρωπότητα, μέσα στήν ταραγμένη κοινωνία μας, πού δοκιμάζεται συχνά ἀπό ἀπίστευτες βιαιότητες.

   Ἡ καρδιακή μας αὐτή κίνηση, πού ξεκινᾶ ἀπό τήν πίστη στόν Ἀναστάντα Χριστό, πρέπει νά γίνει στάση καί δύναμη ζωῆς, γιά νά μᾶς ἐπιστηρίζει μέ τή βεβαιότητα τῆς νίκης καί τή δυνατότητα τῆς σωτηρίας μέσα στά ποικίλα ἀδιέξοδα πού κατατυραννοῦν τή ζωή μας καί τίς σχέσεις μας μέ τόν Θεό, μέ τόν συνάνθρωπο καί μέ τόν ἑαυτό μας ἀκόμη.

    Τό ἔργο εἶναι ἐπίπονο, ὁ πνευματικός ἀγῶνας μεγάλος, ἀλλά δέν εἴμαστε μόνοι μας. Ἔχομε τόν Ἀναστημένο Χριστό μας, πού δέν ἦλθε στόν κόσμο γιά τούς δικαίους, τούς τάχα ἀναμάρτητους, τούς δῆθεν καθαρούς, ἀλλά γιά ἐμένα καί γιά ἐσᾶς, τούς ἁμαρτωλούς, πού μετανοοῦμε, πού ἔχομε τή σφοδρή ἐπιθυμία νά κάνομε τίς ψυχές μας καθαρές, πού πέφτομε καί σηκωνόμαστε διαρκῶς, πού Τόν ἀκολουθοῦμε καί δέν ἀπογοητευόμαστε ἀπό τίς δυσκολίες καί τά προσκόμματα, γιατί γνωρίζομε ὅτι Ἐκεῖνος διαρκῶς, μέ τή δύναμη τῆς ἀγάπης Του, σπάει τή σκληρότητα τῶν πέτρινων ἀπό τά πάθη καρδιῶν μας.

 

   Ἀγαπητά μου παιδιά,

   Ἡ ἰδιότητά μας ὡς Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν, πού διακρατοῦμε ἀκέραιη καί ἀκαινοτόμητη τήν πίστη στήν Ἀνάσταση, μᾶς προσφέρει διαρκῶς ἐντός τῆς Ἐκκλησίας μας τά δυναμογόνα δῶρα τῆς Ἀναστάσεως καί τά πρόσωπά μας, οἱ σχέσεις μας, ἡ οἰκογένειά μας, οἱ λόγοι μας, τά ἔργα μας, ἡ κοινωνία μας, ὅλα καταυγάζονται ἀπό τό Ἅγιο Φῶς της. Δόξα τῷ Θεῷ, λοιπόν, γιά αὐτό πού εἴμαστε, γιά τό ἱερό προνόμιο τῆς ὀρθόδοξης χριστιανικῆς μας αὐτοσυνειδησίας, πού μᾶς κάνει νά βλέπομε στό τέλος τοῦ Σταυροῦ τήν Ἀνάσταση καί ἔτσι νά λειτουργοῦμε σταυροαναστάσιμα τή ζωή μας, νά ἀγαποῦμε, νά ὑπομένομε, νά συμπονοῦμε, νά συμπάσχομε, νά ἐλπίζομε, νά προσδοκοῦμε.

   Μέ καθαρή καρδιά, λοιπόν, καθένας ἀπό ἐμᾶς σήμερα καί πάντοτε ἄς γίνομε μέτοχοι τῆς χαρᾶς τῆς Ἀναστάσεως. «Πάσχα ἱερὸν ἡμῖν σήμερον ἀναδέδεικται». «Πάσχα, ἐν χαρᾷ ἀλλήλους περιπτυξώμεθα». «Συγχωρή-σωμεν πάντα τῇ Ἀναστάσει», «συγγνώμη γὰρ ἐκ τοῦ τάφου ἀνέτειλε».

   Εὔχομαι ὁλοκάρδια σέ ὅλους ἐσᾶς, στούς οἰκείους σας, σέ ὅλα τά ἀπόδημα πνευματικά παιδιά τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας χρόνια πολλά, ἀναστάσιμα, εὐφρόσυνα καί εὐλογημένα ἀπό τόν Ἀναστάντα Χριστό μας.

 

Μέ πολλή πατρική ἀγάπη

Ὁ Ἐπίσκοπός Σας

 

† Ὁ Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου Εὐγένιος

 
© 2010 Ιερά Μητρόπολις Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, Ρέθυμνο, Κρήτη - Τηλεφωνικό Κέντρο 28310 22415 - Fax 28310 28557
 

Ρέθυμνο 

HOTSoft.gr σχεδιασμός, κατασκευή, Προώθηση ιστοσελίδων, Κρητη SEO. Ρέθυμνο Aσύρματα δίκτυα WiFi, Δομημένη καλωδίωση, έξυπνο σπίτι. Rethymno 

Website Design, Web Development, Web site Promotion, SEO Crete SEM.
powered by HOTSoft.gr
internet, δίκτυα & τηλεπικοινωνίες