Οικουμενικον Πατριαρχείον
Οικουμενικον Πατριαρχείον
Οικουμενικον Πατριαρχείον

 

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΤΟΥ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ

ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ κ. ΕΥΓΕΝΙΟΥ

ΓΙΑ ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016

 

Πρός

τόν Ἱ­ε­ρό Κλῆ­ρο, τίς Μο­να­στι­κές Ἀ­δελ­φό­τη­τες

καί τόν εὐ­σε­βῆ λα­ό

τῆς Ἱ­ε­ρᾶς Μη­τρο­πό­λε­ως Ρε­θύ­μνης καί Αὐ­λο­πο­τά­μου

 

«Δεῦ­τε πι­στοὶ ἐ­παρ­θῶ­μεν ἐν­θέ­ως,

καὶ κα­τί­δω­μεν συγ­κα­τά­βα­σιν θε­ϊ­κὴν ἄ­νω­θεν...»

 

   Ἀ­γα­πη­τά μου παι­δι­ά,

 

   Καί πά­λι σή­με­ρα ἡ Ἁ­γί­α μας Ἐκ­κλη­σί­α ἑ­ορ­τά­ζει Χρι­στού­γεν­να, καί μᾶς κα­λεῖ, μέ τούς λό­γους αὐ­τούς τοῦ ἱ­ε­ροῦ ὑ­μνο­γρά­φου, νά προ­σεγ­γί­σο­με τό Θεῖ­ο Σπή­λαι­ο, νά γί­νο­με αὐ­τό­πτες μάρ­τυ­ρες τῆς τοῦ Χρι­στοῦ Γέν­νας, νά ἐμ­βα­θύ­νο­με στό μέ­γα Μυ­στή­ρι­ο τῆς Ἐ­ναν­θρω­πή­σε­ως τοῦ Κυ­ρί­ου, νά εἰ­σέλ­θο­με στήν οὐ­σί­α τῆς «Μη­τρο­πό­λε­ως» τῶν Ἑ­ορ­τῶν, γι­ά νά κα­τα­νο­ή­σο­με «τήν ἄ­κραν τοῦ Θε­οῦ πρός ἡ­μᾶς συγ­κα­τά­βα­σιν».

 

   Τοῦ­το τό προ­τρε­πτι­κό «δεῦ­τε» τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας μας ἀ­πο­τε­λεῖ τήν πρό­σκλη­σή Της νά «κα­τί­δω­μεν» μέ τούς πνευ­μα­τι­κούς μας ὀ­φθαλ­μούς τό μέ­γα τοῦ­το Μυ­στή­ρι­ο καί ταυ­τό­χρο­να τήν ἀ­φε­τη­ρί­α τῆς ἀ­πό­φα­σής μας νά τό ζή­σο­με. Πι­στο­ποι­εῖ ἀ­κό­μη τήν ἀ­νάγ­κη νά με­τα­κι­νη­θοῦ­με μέ τήν προ­σω­πι­κή μας θέ­λη­ση, ἀν­τα­πο­κρι­νό­με­νοι στήν πρό­σκλη­ση αὐ­τή, ἀ­πό τήν ὅ­ποι­α κα­τά­στα­σή μας καί νά συ­νερ­γή­σο­με στό Θεῖ­ο Θέ­λη­μα, πού «θέ­λει πάν­τας ἀν­θρώ­πους σω­θῆ­ναι», μέ τό νά κι­νη­θοῦ­με σω­στι­κά καί ἁ­γι­α­στι­κά πρός Ἐ­κεῖ­νον, ὁ Ὁ­ποῖ­ος κι­νή­θη­κε φι­λάν­θρω­πα καί ἀ­γα­πη­τι­κά ἐξ Οὐ­ρα­νοῦ, «δι’ ἡ­μᾶς τούς ἀν­θρώ­πους καί δι­ά τήν ἡ­με­τέ­ραν σω­τη­ρί­αν».

   Εἶ­ναι ἀ­λή­θει­α, ἰ­δι­αί­τε­ρα στούς δύ­σκο­λους και­ρούς μας, ὅ­τι ποι­κί­λα ἀ­δι­έ­ξο­δα μᾶς ἐγ­κλω­βί­ζουν καί πολ­λῶν εἰ­δῶν κρί­σεις πε­ρι­ο­ρί­ζουν συ­νε­χῶς τούς πνευ­μα­τι­κούς ὁ­ρί­ζον­τες καί τούς ἅ­γι­ους στό­χους μας. Γι’ αὐ­τό, καί τοῦ­το τό «δεῦ­τε» τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας ἀ­νοί­γει ἐ­νώ­πι­όν μας μι­ά ἄλ­λη προ­ο­πτι­κή καί κα­τεύ­θυν­ση. Μι­ά σω­τή­ρι­α συ­νάν­τη­ση καί κοι­νω­νί­α, πού συν­τε­λεῖ­ται στό με­γα­λεῖ­ο τῆς «Θε­ϊ­κῆς Συγ­κά­τα­βα­σης», πού ἀ­να­βι­βά­ζει τόν ἄν­θρω­πο στήν πρω­τό­κτι­στη δό­ξα του. Τό συγ­κε­φα­λαί­ω­σε σέ λί­γες μό­νο λέ­ξεις ὁ Μέ­γας Ἀ­θα­νά­σι­ος ὅ­ταν ἔ­γρα­φε ὅ­τι τό μή­νυ­μα τῶν Χρι­στου­γέν­νων εἶ­ναι αὐ­τό· «ἄν­θρω­πος γί­νε­ται Θε­ός, ἵ­να Θε­όν τόν Ἀ­δάμ ἀ­περ­γά­ση­ται». Οἱ πι­στοί λοι­πόν ἐν­τός τοῦ Σώ­μα­τος τοῦ Χρι­στοῦ, τήν Ἐκ­κλη­σί­α, γι­νό­μα­στε «θε­οί κα­τά χά­ριν» καί ὄ­χι ὅ­πως κά­ποι­οι ἐ­πι­θυ­μοῦν νά βλέ­πουν τόν ἄν­θρω­πο μό­νο σάν μι­ά μη­χα­νή πα­ρα­γω­γῆς καί κα­τα­νά­λω­σης, σάν ἀν­θρώ­πι­νο ὑ­λι­κό χρή­σι­μο ἤ ἄ­χρη­στο καί ἄ­ρα ἀ­πορ­ρι­πτέ­ο, σάν ἕ­να ὄν μέ βι­ο­λο­γι­κές μό­νο ἀ­νάγ­κες, σάν ἀ­ριθ­μό ἤ ἐμ­πό­ρευ­μα πού ἡ ἀ­ξί­α του στίς πε­ρί­φη­μες ἀ­γο­ρές, στούς πί­να­κες τῶν δι­ε­θνῶν χρη­μα­τι­στη­ρί­ων αὐ­ξο­μει­ώ­νε­ται.

   Πό­σες φο­ρές, ἀ­λή­θει­α, στή ζω­ή μας, ἡ ἐμ­μο­νή σέ κά­θε μορ­φῆς ἰ­δε­ο­λη­πτι­κές ἤ ἄλ­λες ἀγ­κυ­λώ­σεις, δέν μᾶς ὁ­δή­γη­σε σέ ἀ­δι­έ­ξο­δα καί ἐγ­κλω­βι­σμούς; Πό­σες φο­ρές ἡ ἀ­που­σί­α μι­ᾶς πρό­σκλη­σης ἤ ἀ­κό­μα ἡ ἀν­τα­πό­κρι­σή μας σέ λαν­θα­σμέ­νες προ­σκλή­σεις καί προ­κλή­σεις, δέν ἀ­πο­τέ­λε­σε γι­ά τήν ὕ­παρ­ξή μας, αἰ­τί­α ἀ­πελ­πι­σί­ας καί ἀ­παρ­χή μι­ᾶς ἀ­πα­ρά­κλη­της ζω­ῆς, χω­ρίς ἀ­λη­θι­νό νό­η­μα καί πνευ­μα­τι­κή χα­ρά;

   Σέ ὅ­λες αὐ­τές τίς κα­τα­στά­σεις τοῦ κα­θη­με­ρι­νοῦ μας βί­ου, τοῦ­το τό προ­σκλη­τή­ρι­ο ἑ­όρ­τι­ο σάλ­πι­σμα τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας μας ἔρ­χε­ται νά ἀ­φυ­πνί­σει συ­νει­δή­σεις, νά ἐμ­πνεύ­σει τό βη­μα­τι­σμό μας, γι­ά νά ἀ­να­θε­ω­ρή­σο­με στό­χους, νά μᾶς ὑ­πο­μνή­σει τό «πρω­τό­κτι­στον κάλ­λος», νά μᾶς ἐν­θαρ­ρύ­νει στούς ἀ­γῶ­νες, νά νο­η­μα­το­δο­τή­σει πο­ρεῖ­ες, νά μᾶς ἐ­παυ­ξή­σει τόν κα­τά Θε­όν ζῆ­λο, νά ἀ­πο­τρέ­ψει κά­θε λο­γι­σμό ἀ­πι­στί­ας καί ἀ­πελ­πι­σί­ας.

   Μέ τήν πρό­σκλη­ση τοῦ ἱ­ε­ροῦ ὑ­μνο­γρά­φου ἡ Ἐκ­κλη­σί­α μᾶς  προ­σκα­λεῖ σέ μι­ά «ἔν­θε­η ἔ­παρ­ση», ἄ­νο­δο δη­λα­δή στά Θεῖ­α Σκη­νώ­μα­τα, ὡς μι­ά κί­νη­ση ὄ­χι το­πι­κή ἀλ­λά τρο­πι­κή. Μᾶς προ­σκα­λεῖ νά κα­τα­νο­ή­σου­με τό μέ­γε­θος τῆς δω­ρε­ᾶς καί τῆς εὐ­ερ­γε­σί­ας, τό με­γα­λεῖ­ο τῆς Θεί­ας Ἀ­γά­πης, τόν πλοῦ­το τῆς Χά­ρι­τος τοῦ Θε­οῦ στήν ἱ­στο­ρί­α τοῦ Γέ­νους τῶν ἀν­θρώ­πων. Μᾶς προ­σκα­λεῖ νά ξε­νί­σο­με τό Θεῖ­ον Βρέ­φος στή Φάτ­νη τῆς καρ­δι­ᾶς μας, στά πρό­σω­πα τῶν ἀ­δύ­να­μων, τῶν κα­τα­τρεγ­μέ­νων, τῶν δι­ω­κό­με­νων, τῶν πει­να­σμέ­νων, τῶν ἀ­σθε­νῶν, τῶν ἐ­λά­χι­στων ἀ­δελ­φῶν Του. Νά τόν ξε­νί­σο­με μέ τήν κα­θα­ρό­τη­τα καί τή δο­ξο­λο­γί­α τῶν Ἀγ­γέ­λων, μέ τήν ἁ­πλό­τη­τα καί τήν ἁ­γνό­τη­τα τῶν Ποι­μέ­νων, μέ τήν βε­βαι­ό­τη­τα καί τήν ἀ­πο­φα­σι­στι­κό­τη­τα ἐ­κεί­νων πού δι­ή­νυ­σαν δρό­μο πο­λύ γι­ά νά φθά­σουν ἐμ­πρός Του καί νά τοῦ προ­σφέ­ρουν τά δῶ­ρα τῆς ἀν­θρω­πό­τη­τας· τόν χρυ­σό τῶν ἀ­ρε­τῶν καί τῆς πί­στε­ως, τόν λί­βα­νο τῆς εὐ­σέ­βει­ας καί τῆς ἐλ­πί­δος καί τά σμύρ­να τῶν ἀ­γα­θῶν ἔρ­γων τῆς ἀ­γά­πης.

   Ἄν ἔτ­σι ἐ­νερ­γοῦ­με, ἄν ἔτ­σι λει­τουρ­γοῦ­με, ἄν τε­λι­κά αὐ­τό συ­νει­δη­το­ποι­οῦ­με, τό­τε ἡ χα­ρά τῶν Χρι­στου­γέν­νων θά κα­τα­κλύ­ζει τίς καρ­δι­ές μας καί θά ἐκ­πέμ­πε­ται γύ­ρω μας. Αὐ­τή ἡ ἀ­λη­θι­νή χα­ρά τῆς με­γά­λης Ἑ­ορ­τῆς, πού μαρ­τυ­ρεῖ τό μέ­γε­θος τῆς δω­ρε­ᾶς καί τῆς ἀ­γά­πης τοῦ Θε­οῦ πρός τόν ἄν­θρω­πο, νά πλη­ρώ­νει τήν ὕ­παρ­ξή μας, κά­θε στιγ­μή τῆς ζω­ῆς καί τοῦ βη­μα­τι­σμοῦ της. Καί μό­νο τό­τε μπο­ροῦ­με νά λέ­με ὅ­τι τά ἑ­ορ­τά­ζο­με πραγ­μα­τι­κά τά Χρι­στού­γεν­να καί μά­λι­στα μέ πα­ρόν­τα οὐ­σι­α­στι­κά τόν Ἑ­ορ­τά­ζον­τα καί ὄ­χι ἀ­πόν­τα μέ δι­κή μας ὑ­παι­τι­ό­τη­τα.

   Μέ αὐ­τές τίς ἁ­πλές σκέ­ψεις σᾶς εὐ­χό­μα­στε πα­τρι­κά, νά ἑ­ορ­τά­σε­τε εὐ­φρό­συ­να καί εὐ­λο­γη­μέ­να Χρι­στού­γεν­να πού θά πλη­ρώ­σουν τούς καρ­δι­α­κούς σας χώ­ρους μέ χα­ρά, δύ­να­μη, αἰ­σι­ο­δο­ξί­α, θάρ­ρος καί ὑ­πο­μο­νή, σᾶς ἀγ­κα­λι­ά­ζο­με μέ τήν στορ­γή τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας καί σᾶς ἀ­σπα­ζό­μα­στε ἑ­όρ­τι­α μέ τήν ἀ­γά­πη τοῦ Χρι­στοῦ μας, ὁ Ὁ­ποῖ­ος μᾶς θέ­λει νά ζοῦ­με καί νά συμ­πο­ρευ­ό­μα­στε ἔτ­σι.

   Χρό­νι­α πολ­λά, εὐ­λο­γη­μέ­να καί θε­ά­ρε­στα.

 

Ὁ Ἐ­πί­σκο­πός σας

 

† Ὁ Ρε­θύ­μνης καί Αὐ­λο­πο­τά­μου Εὐ­γέ­νι­ος

 

 
© 2010 Ιερά Μητρόπολις Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, Ρέθυμνο, Κρήτη - Τηλεφωνικό Κέντρο 28310 22415 - Fax 28310 28557
 

Ρέθυμνο 

HOTSoft.gr σχεδιασμός, κατασκευή, Προώθηση ιστοσελίδων, Κρητη SEO. Ρέθυμνο Aσύρματα δίκτυα WiFi, Δομημένη καλωδίωση, έξυπνο σπίτι. Rethymno 

Website Design, Web Development, Web site Promotion, SEO Crete SEM.
powered by HOTSoft.gr
internet, δίκτυα & τηλεπικοινωνίες