Οικουμενικον Πατριαρχείον
Οικουμενικον Πατριαρχείον
Οικουμενικον Πατριαρχείον

 

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΤΟΥ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ

ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ κ. ΕΥΓΕΝΙΟΥ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΑΝΟ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ

ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016

   Διαβάσετε παρακάτω τήν Ἐγκύκλιο τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. Εὐγενίου γιά τόν Ἔρανο τῆς Ἀγάπης τοῦ ἔτους 2016.
   Ἡ Ἐγκύκλιος θά ἀναγνωσθεῖ στούς Ἱερούς Ναούς τῆς πόλεως Ρεθύμνης τήν Κυριακή 11η Δεκεμβρίου 2016 καί ὁ Ἔρανος τῆς Ἀγάπης θά διεξαχθεῖ στίς Ἐνορίες τῆς πόλεως τήν Πέμπτη 15η Δεκεμβρίου 2016. Στίς Ἐνορίες τῆς ὑπαίθρου ἡ Ἐγκύκλιος θά ἀναγνωσθεῖ τήν Κυριακή 18η Δεκεμβρίου 2016 καί τήν ἴδια ἡμέρα θά πραγματοποιηθεῖ σέ αὐτές ὁ Ἔρανος τῆς Ἀγάπης.
   Ὅπως εἶναι γνωστό, τό προϊόν τοῦ Ἐράνου αὐτοῦ ἀποτελεῖ τό βασικό καί πλέον σταθερό μέσο γιά τήν ἄσκηση τῆς φιλανθρωπικῆς διακονίας τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας μέσω τοῦ Γενικοῦ Φιλοπτώχου Ταμείου της.

 

 

Πρός

Τόν Ἱ­ε­ρό Κλῆ­ρο καί τόν εὐ­σε­βῆ λα­ό

τῆς Ἱ­ε­ρᾶς Μη­τρο­πό­λε­ως Ρε­θύ­μνης καί Αὐ­λο­πο­τά­μου

 

 

   Ἀ­γα­πη­τά μου παι­δι­ά τῆς Το­πι­κῆς μας Ἐκ­κλη­σί­ας,

 

   Κα­θώς, γι­ά μί­α ἀ­κό­μη φο­ρά στή ζω­ή μας, μᾶς ἀ­ξι­ώ­νει ὁ Κύ­ρι­ός μας Ἰ­η­σοῦς Χρι­στός νά προ­σεγ­γί­σο­με τίς Με­γά­λες Ἑ­ορ­τές τῆς Θεί­ας Ἐ­πι­φα­νεί­ας, φέρ­νο­με στή σκέ­ψη μας ὅ­λους ἐ­κεί­νους τούς ἐ­λά­χι­στους ἀ­δελ­φούς Του, ἀλ­λά καί δι­κούς μας ἀ­δελ­φούς, οἱ ὁ­ποῖ­οι γι­ά δι­ά­φο­ρους λό­γους εἶ­ναι ἐμ­πε­ρί­στα­τοι καί τα­λα­νί­ζον­ται ἀ­πό κρί­σι­μες βι­ο­τι­κές ἀ­νάγ­κες καί προ­βλή­μα­τα. Φέρ­νο­με στή σκέ­ψη μας, νοι­α­ζό­μα­στε, συμ­πο­νοῦ­με τά δο­κι­μα­ζό­με­να μέ­λη τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας μας, ἀ­φοῦ εἴ­μα­στε ἕ­να σῶ­μα, τό Ἅ­γι­ο Σῶ­μα τοῦ Χρι­στοῦ, μέ­σα στό ὁ­ποῖ­ο, ὅ­πως μαρ­τυ­ρεῖ ὁ ἀ­πο­στο­λι­κός λό­γος, «εἴ­τε πά­σχει ἓν μέ­λος, συμ­πά­σχει πάν­τα τὰ μέ­λη, εἴ­τε δο­ξά­ζε­ται ἓν μέ­λος, συγ­χα­ί­ρει πάν­τα τὰ μέ­λη» (Κορ. Α΄, ιβ΄ 26). Αὐ­τό εἶ­ναι ἡ Ἐκ­κλη­σί­α. Αὐ­τό κά­νει πάν­το­τε, μέ τήν Χά­ρη τοῦ Θε­οῦ, ἡ Ἐκ­κλη­σί­α ἀ­δι­ά­λει­πτα μέ­σα στό χρό­νο καί ὄ­χι μό­νο ἐ­πε­τει­α­κά κα­τά τίς ἑ­ορ­τές. Γι­α­τί οἱ ἄν­θρω­ποι πού ἔ­χουν ἀ­νάγ­κη τήν στορ­γή καί τήν φρον­τί­δα τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας δέν φθά­νουν στήν πόρ­τα της μό­νο τά Χρι­στού­γεν­να καί τό Πά­σχα, ἀλ­λά κα­θη­με­ρι­νά ἐ­πι­ζη­τοῦν τήν ἀλ­λη­λεγ­γύ­η καί τήν στή­ρι­ξη ὅ­λων τῶν με­λῶν τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας, πού, πα­ρά τή γε­νι­κώ­τε­ρη δυ­σμε­νῆ οἰ­κο­νο­μι­κή συγ­κυ­ρί­α τῶν τε­λευ­ταί­ων ἐ­τῶν, βρί­σκον­ται σέ σχε­τι­κά κα­λύ­τε­ρη κα­τά­στα­ση ἀ­πό κά­ποι­ους ἄλ­λους, οἱ ὁ­ποῖ­οι στε­ροῦν­ται ἀ­κό­μη καί τά στοι­χει­ώ­δη γι­ά μι­ά ἀ­ξι­ο­πρε­πῆ δι­α­βί­ω­ση.

   Ἡ Ἐκ­κλη­σί­α λοι­πόν δέν μπο­ρεῖ πο­τέ νά ἀ­να­στεί­λει αὐ­τή τήν λει­τουρ­γί­α Της. Εἶ­ναι Μά­να καί Τρο­φός καί τοῦ­το συ­νι­στᾶ ὀν­το­λο­γι­κό στοι­χεῖ­ο τῆς ὕ­παρ­ξής Της ἐ­δῶ καί δύ­ο χι­λι­ά­δες χρό­νι­α μέ­σα στήν πο­λυ­τά­ρα­χη ἀν­θρώ­πι­νη Ἱ­στο­ρί­α. Αὐ­τό δι­α­κρα­τεῖ καί δι­α­κο­νεῖ μέ ὅ­λες τίς δυ­νά­μεις της καί ἡ Το­πι­κή μας Ἐκ­κλη­σί­α. Ὡς Ἱ­ε­ρά Μη­τρό­πο­λη Ρε­θύ­μνης καί Αὐ­λο­πο­τά­μου προ­σπα­θοῦ­με μέ κά­θε πρό­σφο­ρο μέ­σο νά στε­κό­μα­στε δί­πλα στούς ἀ­δελ­φούς μας πού ἔ­χουν ἀ­νάγ­κη. Καί στήν προ­σπά­θει­ά μας αὐ­τή, θέ­λο­με νά ἔ­χο­με ἀ­ρω­γούς καί συ­ναν­τι­λή­πτο­ρες ὅ­λους τούς εὐ­λο­γη­μέ­νους ἀν­θρώ­πους τοῦ τό­που μας, ὥ­στε ὡς ἕ­να σῶ­μα καί ἕ­να πνεῦ­μα νά προ­σφέ­ρο­με στόν Χρι­στό, δι­ά τῶν ἀ­δελ­φῶν Του καί ἀ­δελ­φῶν μας, τά δῶ­ρα τῆς ἀ­γά­πης μας.

   Μέ τίς συγ­κι­νη­τι­κές εἰ­σφο­ρές λοι­πόν τῶν εὐ­γε­νῶν ἀν­θρώ­πων τῆς Το­πι­κῆς μας Ἐκ­κλη­σί­ας, ἰ­δι­αί­τε­ρα σέ αὐ­τούς τούς δύ­σκο­λους γι­ά ὅ­λους και­ρούς, ἡ Ἱ­ε­ρά Μη­τρό­πο­λή μας, δι­ά τοῦ Γε­νι­κοῦ Φι­λο­πτώ­χου Τα­μεί­ου της, δι­α­θέ­τει κά­θε χρό­νο ση­μαν­τι­κό χρη­μα­τι­κό πο­σό γι­ά τήν κά­λυ­ψη τῶν πι­ό βα­σι­κῶν ἀ­ναγ­κῶν συ­ναν­θρώ­πων μας. Γι’ αὐ­τό σᾶς ἐ­νη­με­ρώ­νο­με κά­θε χρό­νο, ὅ­πως ὀ­φεί­λο­με νά τό πράτ­το­με, ὄ­χι γι­ά νά δι­α­φη­μί­σο­με τό ἔρ­γο τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας, ἀλ­λά γι­α­τί αὐ­τό τό ἔρ­γο εἶ­ναι δι­κό Της καί δι­κό σας καί πρέ­πει νά γνω­ρί­ζε­τε μέ κά­θε λε­πτο­μέ­ρει­α πῶς ἀ­ξι­ο­ποι­εῖ ἡ Μη­τέ­ρα σας Ἐκ­κλη­σί­α αὐ­τά πού τῆς ἐμ­πι­στεύ­ε­σθε. Συγ­κε­κρι­μέ­να, τό πε­ρα­σμέ­νο ἔ­τος δα­πα­νή­θη­κε τό πο­σό τῶν 86.000 εὐ­ρώ γι­ά φάρ­μα­κα, παι­δι­κές τρο­φές, φοι­τη­τι­κά ἐ­πι­δό­μα­τα, ἀ­κό­μη καί γι­ά λο­γα­ρι­α­σμούς ἠ­λε­κτρι­κοῦ ρεύ­μα­τος καί νε­ροῦ, τούς ὁ­ποί­ους οἱ ἄν­θρω­ποι ἀ­δυ­να­τοῦ­σαν νά ἐ­ξο­φλή­σουν. Φρον­τί­σα­με ἀ­κό­μη γι­ά τήν στέ­γα­ση ὅ­λων τῶν ἀ­στέ­γων τοῦ τό­που μας, ἀ­ξι­ο­ποι­ών­τας ἔ­σο­δα ἀ­πό τό γνω­στό κλη­ρο­δό­τη­μα μα­κα­ρι­στοῦ ἀν­θρώ­που τῆς Το­πι­κῆς μας Ἐκ­κλη­σί­ας, μέ σκο­πό τήν ὁ­μα­λή καί πλή­ρη ἐ­πα­νέν­τα­ξή τους στήν κοι­νω­νί­α, ἐ­νῶ πα­ράλ­λη­λα δι­α­νε­μή­θη­καν 35 τό­νοι τρο­φί­μων, ἀλ­λά καί ἱ­κα­νός ὄγ­κος ρου­χι­σμοῦ. Καί συ­νε­χί­ζο­με μέ ἐν­τα­τι­κούς ρυθ­μούς τήν ἀ­νοι­κο­δό­μη­ση τοῦ Κέν­τρου Κοι­νω­νι­κῆς Δι­α­κο­νί­ας τῆς Μη­τρο­πό­λε­ώς μας, τό ὁ­ποῖ­ο θά κα­λύ­ψει πολ­λές πνευ­μα­τι­κές καί κοι­νω­νι­κές μας ἀ­νάγ­κες.

   Τά χρή­μα­τα γι­ά ὅ­λες τίς πα­ρα­πά­νω δρα­στη­ρι­ό­τη­τές μας καί τά ἀ­γα­θά αὐ­τά συγ­κεν­τρώ­θη­καν μέ τήν δι­κή σας συν­δρο­μή καί εἶ­ναι προ­ϊ­όν τῆς δι­κῆς σας ἀ­γά­πης. Γι­ά τήν ἀ­γά­πη σας αὐ­τή, γι­ά ἀ­κό­μη μί­α φο­ρά, σᾶς εἴ­μα­στε εὐ­γνώ­μο­νες καί σᾶς συγ­χαί­ρο­με καί νι­ώ­θο­με ὑ­πε­ρή­φα­νοι γι­ά τόν ἐ­σω­τε­ρι­κό πλοῦ­το πού ἀ­πο­θη­σαυ­ρί­ζουν οἱ ἄν­θρω­ποί μας στίς καρ­δι­ές τους.

   Εἴ­μα­στε βέ­βαι­οι ὅ­τι καί ἐ­φέ­τος θά ἀν­τα­πο­κρι­θεῖ­τε στό κά­λε­σμα τῆς Το­πι­κῆς μας Ἐκ­κλη­σί­ας. Ὅ­τι καί ἐ­φέ­τος θά γί­νε­τε ἀ­ρω­γοί στό δύ­σκο­λο ἔρ­γο τῆς Φι­λαν­θρω­πι­κῆς Δι­α­κο­νί­ας τῆς Μη­τρο­πό­λε­ώς μας, γι­ά νά μπο­ροῦ­με καί ἐ­μεῖς μέ τήν σει­ρά μας νά ἀν­τα­πο­κρι­νό­μα­στε στίς ὁ­λο­έ­να αὐ­ξα­νό­με­νες ἀ­νάγ­κες πού ζη­τοῦν νά κα­λυ­φθοῦν ἀ­πό τά φι­λαν­θρω­πι­κά μας αἰ­σθή­μα­τα. Κα­θο­ρί­σα­με ὁ κα­θι­ε­ρω­μέ­νος «Ἔ­ρα­νος τῆς Ἀ­γά­πης» νά πραγ­μα­το­ποι­η­θεῖ στίς Ἐ­νο­ρί­ες τῆς πό­λε­ως τοῦ Ρε­θύ­μνου τήν Πέμ­πτη 15η Δε­κεμ­βρί­ου καί στίς Ἐ­νο­ρί­ες τῆς ὑ­παί­θρου τῆς Μη­τρο­πό­λε­ώς μας τήν Κυ­ρι­α­κή 18η Δε­κεμ­βρί­ου 2016. Γνω­ρί­ζο­με ὅ­τι ἡ προ­σφο­ρά σας καί ἐ­φέ­τος θά εἶ­ναι ἀ­πό τό ὑ­στέ­ρη­μα καί ὄ­χι ἀ­πό τό πε­ρίσ­σευ­μά σας. Τε­λι­κά ὅ­μως αὐ­τό εἶ­ναι πού ἔ­χει ἀ­ξί­α. Νά δί­δο­με ὅ,τι μπο­ροῦ­με, ἤ κα­λύ­τε­ρα νά δι­νό­μα­στε ὅ­σο μπο­ροῦ­με, γι­ά νά ἀ­να­κου­φί­ζο­με τά σω­μα­τι­κά καί ψυ­χι­κά τραύ­μα­τα τῶν ἀ­δελ­φῶν μας.

   Ἐκ τῶν προ­τέ­ρων Σᾶς εὐ­χα­ρι­στοῦ­με ἀ­πό καρ­δι­ᾶς γι­ά αὐ­τό πού εἶ­σθε καί γι­ά αὐ­τό πού προ­σφέ­ρε­τε στήν Το­πι­κή μας Ἐκ­κλη­σί­α, ὅ­πο­τε σᾶς ζη­τη­θεῖ. Σᾶς εὐ­χό­μα­σθε κα­λό ὑ­πό­λοι­πο τῆς Τεσ­σα­ρα­κο­στῆς, κα­λά καί εὐ­λο­γη­μέ­να Χρι­στού­γεν­να.

 

Μέ πολλή πατρική ἀγάπη, ἐγκάρδιες εὐχές καί εὐχαριστίες

 

Ὁ Ἐπίσκοπός σας

 

† Ὁ Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου Εὐγένιος

 

 
© 2010 Ιερά Μητρόπολις Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, Ρέθυμνο, Κρήτη - Τηλεφωνικό Κέντρο 28310 22415 - Fax 28310 28557
 

Ρέθυμνο 

HOTSoft.gr σχεδιασμός, κατασκευή, Προώθηση ιστοσελίδων, Κρητη SEO. Ρέθυμνο Aσύρματα δίκτυα WiFi, Δομημένη καλωδίωση, έξυπνο σπίτι. Rethymno 

Website Design, Web Development, Web site Promotion, SEO Crete SEM.
powered by HOTSoft.gr
internet, δίκτυα & τηλεπικοινωνίες