Οικουμενικον Πατριαρχείον
Οικουμενικον Πατριαρχείον
Οικουμενικον Πατριαρχείον

 

EΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ
ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ κ. ΕΥΓΕΝΙΟΥ
ΓΙΑ ΤΟ ΑΓΙΟ ΠΑΣΧΑ ΤΟΥ 2011


Πρός
Τόν Ἱερό Κλῆρο καί τόν εὐσεβῆ λαό
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου.


Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,  «Χριστός Ἀνέστη».


Ἡ Ἁγία καί Μεγάλη Ἑβδομάδα, τήν ὁποία μᾶς ἀξίωσε ἡ Χάρη τοῦ Θεοῦ νά διέλθομε, προσέφερε σέ ὅλους μας συγκλονιστικές καί μεγαλειώδεις στιγμές προσωπικοῦ διαλόγου καί ἐπικοινωνίας μέ τόν Kύριό μας Ἰησοῦ Χριστό. Ἡ συμμετοχή μας στίς ἱερές ἀκολουθίες τῆς Ἐκκλησίας μας, μέ τό πλούσιο θεολογικό καί πνευματικό τους βάθος,  τό ἀπαράμιλλο κάλλος τῶν ὕμνων καί τῶν ἱερῶν κειμένων τους, μᾶς ἔδωσε τή δυνατότητα νά ἀκολουθήσομε τήν πορεία τοῦ Χριστοῦ πρός τό ἐκούσιο πάθος, τό ὁποῖο κορυφώθηκε μέ τή Σταυρική θυσία καί τή θεόσωμο Ταφή Του καί νά ὁδηγηθοῦμε τελικά στήν λαμπροφόρο Ἀνάστασή Του, μέ τήν ὁποία συντελεῖται ἡ νίκη κατά τοῦ θανάτου.

Ἡ Ἐκκλησία μας στήν ἀρχή τῆς ἑβδομάδας αὐτῆς μᾶς προέτρεψε μέ τόν λόγο: «συμπορευθῶμεν αὐτῶ καί συσταυρωθῶμεν καί νεκρωθῶμεν δι"αὐτόν ταῖς τοῦ βίου ἡδοναῖς, ἵνα καί συζήσωμεν Αὐτῷ» να συμπορεύθουμε μέ τόν Χριστό μας στήν ὁδό τοῦ μαρτυρίου καί νά συσταυρωθοῦμε μαζί Του, σταυρώνοντας τά πάθη, τόν ἐγωϊσμό, τή φιλαυτία καί τήν ἔπαρση μας γιά νά συναναστηθοῦμε καί μαζί Του. Μόνο ἄν κάνομε ἔτσι θά μπορέσουμε νά νοιώσουμε καί νά ζήσουμε τήν Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου καί ὡς ἀνάσταση δική μας καί θά ψάλλομε αὐτήν τήν Λαμπροφόρο ἡμέρα εἰλικρινά: «Χθές συνεθαπτόμην σοι Χριστέ, συνεγείρομαι σήμερον ἀναστάντι σοι, συνεσταυρούμην σοι χθές, αὐτός με συνδόξασον Σωτήρ ἐν τῆ βασιλείᾳ Σου»
Σταυρός καί Ἀνάσταση στήν Ἐκκλησία μας εἶναι ἀχώριστα. Σταυρός χωρίς Ἀνάσταση ἀλλά καί Ἀνάσταση χωρίς Σταυρό δέν γίνονται ἀφοῦ ὁ Σταυρός χωρίς τήν Ἀνάσταση θά ἦταν ψεῦδος εἰς βάρος ὅλης τῆς ἀνθρωπότητας ἀλλά καί Ἀνάσταση δίχως Σταυρό θά ἦταν οὐτοπία ἀφοῦ δέν θά ἔδειχνε στόν ἄνθρωπο ποιός εἶναι ὁ δρόμος πού θά τόν ὁδηγήσει στό ποθητό ἀποτέλεσμα τῆς ἀναστάσεως, τῆς σωτηρίας καί τῆς αἰώνιας ζωῆς. Ἐάν μποροῦσαμε μόνοι μας ἐμεῖς οἱ ἄνθρωποι νά κερδήσομε τήν σωτηρία, ὁ Χριστός δέν θά σταυρωνόταν. Μέ τό δικό του παράδειγμα μᾶς ἔδειξε πώς ὁ δρόμος γιά τήν ἀνάσταση, γιά ὅποιον τήν ποθεῖ, περνᾶ ἀπό τόν Σταυρό. Μᾶς ἔδειξε πώς ὁ δρόμος γιά τήν ἀνάσταση, δέν εἶναι ἄλλος ἀπό τόν μονόδρομο τοῦ Γολγοθᾶ. Μέ τήν ἄρση τοῦ προσωπικοῦ μας σταυροῦ, τή μετάνοια καί τήν ἐν Χριστῷ ζωή μας, μέ τήν πίστη καί τήν ἐλπίδα μας, μέ τήν ἀγάπη στό Θεό καί τήν εἰκόνα Του, τόν κάθε ἄνθρωπο, χωρίς διακρίσεις, μποροῦμε νά ζήσομε ἀπό ἐδῶ καί ἀπό τώρα τήν ἀνάσταση. Αὐτά μόνο ζητᾶ ἀπό ἐμᾶς ὁ Θεός καί αὐτή ἡ σταυροαναστάσιμη στάση ζωῆς κατεργάζεται τήν προσωπική μας σωτηρία.
Ἔτσι μόνο ἡ νίκη τοῦ Χριστοῦ γίνεται καί νίκη δική μας καί ἡ Ἀνάσταση Του καί δική μας ἀνάσταση. Μέ αὐτήν τήν ἐλπίδα καί προσδοκία γιά τήν προσωπική μας σωτηρία, ἀγαπητά μου παιδιά, παιδιά τῆς Ἐκκλησίας μας, ἄς ζοῦμε ἔχοντας τήν χαρά τῆς Ἀναστάσεως βαθειά μέσα στίς καρδιές μας γιά νά παίρνομε δύναμη στήν καθημερινή μας ζωή καί στούς ἀγῶνες μας. Αὐτό θά μᾶς δίδει ἐλπίδα, ὅταν τά πάντα γύρω μας μᾶς ἀπελπίζουν καί θά μᾶς ὁδηγεῖ στήν ὑπέρβαση κάθε πνευματικῆς κρίσης. Αὐτό θα μᾶς κάνει νά ἑορτάζομε τό Πάσχα διαρκῶς καί νά ψάλλομε τόν θρίαμβο καί τήν ἀπόλυτη κυριαρχία τοῦ Ἀναστάντος Χριστοῦ ἐπί τοῦ Ἄδου καί τοῦ θανάτου, πού ἀποτελεῖ τό πιό ἐλπιδοφόρο μήνυμα στήν ἱστορία τοῦ ἀνθρωπίνου γένους μαζί μέ τόν μεγάλο ὑμνογράφο τῆς Ἐκκλησίας μας, τόν Ἅγιο Ἰωάννη τόν Δαμασκηνό, τό : «Θανάτου ἑορτάζομεν νέκρωσιν, Ἄδου τήν καθαίρεσιν, ἄλλης βιοτῆς, τῆς αἰωνίου ἀπαρχήν…» καί μέ σκιρτήματα ἀγαλλιάσεως νά ὑμνοῦμε «τόν αἴτιον» καί εὐεργέτη μας.
Μέ αὐτές τίς σκέψεις, γιά πρώτη φορά ὡς Ἐπίσκοπος καί πνευματικός σας Πατέρας, ἀπευθύνομε σέ ὅλους σας τό ἠδύμολπο «ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ» καί εὐχόμαστε ὁλόκληρη ἡ ζωή σας νά εἶναι μιά ἀναστάσιμη ἑορτή καί τά χρόνια της νά εἶναι χρόνια εὐλογημένα, φωτοφόρα καί ἀναστάσιμα!


Μέ πατρική ἀγάπη


Ὁ Ἐπίσκοπός Σας


† Ὁ Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου Εὐγένιος

 
© 2010 Ιερά Μητρόπολις Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, Ρέθυμνο, Κρήτη - Τηλεφωνικό Κέντρο 28310 22415 - Fax 28310 28557
 

Ρέθυμνο 

HOTSoft.gr σχεδιασμός, κατασκευή, Προώθηση ιστοσελίδων, Κρητη SEO. Ρέθυμνο Aσύρματα δίκτυα WiFi, Δομημένη καλωδίωση, έξυπνο σπίτι. Rethymno 

Website Design, Web Development, Web site Promotion, SEO Crete SEM.
powered by HOTSoft.gr
internet, δίκτυα & τηλεπικοινωνίες