Οικουμενικον Πατριαρχείον
Οικουμενικον Πατριαρχείον
Οικουμενικον Πατριαρχείον

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ
ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ κ. ΕΥΓΕΝΙΟΥ
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΑ 2011


Πρός
τόν Ἱερό Κλῆρο, τίς Μοναστικές Ἀδελφότητες
καί τόν εὐσεβῆ λαό τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως  Ρεθύμνης  καί Αὐλοποτάμου.


Ἀγαπητά μου  παιδιά,


«Χριστός γεννᾶται» ψάλλει πανηγυρικά σήμερα ἡ Ἐκκλησία μας καί μᾶς ἀγγέλλει τό χαρμόσυνο μήνυμα τῆς Γεννήσεως τοῦ Θεανθρώπου.

«Χριστός γεννᾶται» γιά μιά ἀκόμη χρονιά καί φωτίζει ὡς λαμπρή ἀκτίνα φωτός τό σκοτάδι τῆς καθημερινῆς ἀπελπισίας καί ἀπογοητεύσεως.

«Χριστός γεννᾶται» στήν πολύβουη καί πολυταλαιπωρημένη κοινωνία μας καί ζητᾶ ξανά μιά θέση στή ζωή καί τήν καρδιά μας γιά νά νοηματοδοτεῖ εὐεργετικά τήν ἀποπροσανατολισμένη ὕπαρξή μας.

       Ἦταν σέ ἕνα παρόμοιο κόσμο, σάν τόν δικό μας, ἐκείνη τήν πρώτη νύχτα τῶν Χριστουγέννων, πού ἦλθε Ἐκεῖνος, ὁ Λυτρωτής καί Εὐεργέτης μας καί ἀνακαίνισε τόν κόσμο, καί ἀναζωογόνησε τήν πλάση ὁλόκληρη. Ἦλθε ἡ Γέννησή Του τότε ὡς ἐλπίδα χαρᾶς καί ἀφετηρία ἀγαθῶν.

       Ἀλήθεια, πόσο ἀνάγκη ἔχομε σήμερα αὐτή τή Γέννηση; Πόσο πολύ τή χρειαζόμαστε γιά νά ξαναβροῦμε τό δρόμο τόν ὁποῖο χάσαμε, μέ συνέπειες τραγικές; Τό δρόμο τῆς ἀρετῆς, τοῦ ἤθους, τῆς παράδοσης, τῆς ἀνθρωπιᾶς, τῆς ἀληθινῆς θυσιαστικῆς ἀγάπης, τῆς κοινωνίας μέ τούς ἄλλους, τῆς ἀναφορᾶς μας στόν Θεό, τόν δρόμο τῶν ἀρχῶν καί τῶν ἀξιῶν πού κληρονομήσαμε ὰπό τούς εὐσεβεῖς καί ταπεινούς προγόνους μας.

       Ἀλήθεια, πόσο πολύ χρειαζόμαστε σήμερα αὐτή τήν Ἅγια Νύχτα καί ὅ,τι νοηματοδότησε γιά τό ἀνθρώπινο γένος. Πόσο μακρυά ὁ τρόπος τῆς ζωῆς μας μᾶς ὁδηγεῖ ἀπό τήν ταπεινή Φάτνη τῆς Βηθλεέμ καί μᾶς ἐθίζει στούς τρόπους καί τίς ἀνασφάλειες τοῦ θηριώδους Ἡρώδη!

       Παρά ταῦτα ὅμως, Ἐκεῖνος ἐπιμένει καί ἐφέτος καί ἔρχεται καί περιμένει νά τοῦ ἀνοίξομε τήν καρδιά μας. Δέν τόν φοβίζει ἡ πληθώρα τῶν ἁμαρτιῶν μας, οὔτε τόν ἀπωθεῖ ἡ σκληρότητα τῶν συχνά λανθασμένων ἐπιλογῶν μας. Μένει ἐκεῖ καί κρούει τήν θύρα τῆς καρδιᾶς μας, προσμένοντας τήν ἀποδοχή τῆς κλήσεως, τήν ἀφύπνιση καί τή μεταστροφή μας, τήν ἐπιστροφή στήν πατρική μας ἑστία. Ἐπιμένει νά ἐπιζητεῖ τήν ἀνάπαυσή Του στή φάτνη τῆς δικῆς μας καρδιᾶς.

       Ἐφέτος τά Χριστούγεννα προβάλλουν σάν μιά ὄαση πνευματική, αἰτία καί ἀφορμή χαρᾶς καί ἀγαλλιάσεως σέ ἕνα κόσμο πού δέν μετρᾶ πιά πολλές χαρές ἤ μᾶλλον σέ ἕνα κόσμο πού διαψεύσθηκε ἀπό τίς μέχρι τῶρα ψεύτικες καί ἐφήμερες χαρές. Καί ἐνῶ μετροῦμε τίς πληγές τῶν ἀστοχιῶν μας, ἐνῶ ἀναζητοῦμε διέξοδο στά ἀδιέξοδά μας, προβάλλει τό Θεῖον Βρέφος καί σκορπίζει φῶς καί ἐλπίδα σέ ὁλόκληρη τήν Οἰκουμένη.

       Ἄς θελήσομε, ἀδελφοί μου, νά ἀνοίξομε τά μάτια τῆς ψυχῆς μας καί νά δοῦμε τό φῶς Του καί ἄς νοιώσομε τήν συγκίνηση πού ἔζησαν οἱ βοσκοί μπροστά στό θαῦμα τῆς Ἐνανθρωπήσεως. Ἄς γίνομε γιά λίγο ὅπως οἱ Μάγοι, καί ἄς τοῦ προσφέρομε τήν συγγνώμη μας, τήν μετάνοια καί τήν ἐπιστροφή μας, τήν ἀλλαγή τοῦ προσανατολισμοῦ μας, στόν ὁποῖο ξανά θά ὁδηγηθοῦμε ἀπό τό φωτεινό ἄστρο τῆς Γεννήσεώς Του.

       Αὐτό τό μήνυμα μᾶς δίδει χαρά καί εὐφροσύνη  καί μᾶς κάνει νά ὑμνοῦμε τόν Χριστό πού ἔγινε ἄνθρωπος γιά νά ζήσομε, γιά νά ζήσει ὁ κόσμος. Στή δική μας ἐλευθερία καί εὐθύνη ἀπόκειται νά οἰκειωθοῦμε καθένας ὑποκειμενικά τή σωτηρία πού ἐξ’ ἀντικειμένου ὁ Χριστός προσέφερε στήν ἀνθρωπότητα.

        Ἄν κάθε χρόνο μέ στεντόρεια φωνή διακηρύσσομε ὅτι πρέπει νά γιορτάζομε Χριστούγεννα μέ τόν Χριστό, ἐφέτος ἰδιαίτερα πού διερχόμαστε μία κρίση πρώτιστα πνευματική, τοῦτο τό μήνυμα προβάλλει ὡς ἡ μοναδική δυνατότητά μας νά ζήσομε, νά προχωρήσομε, νά πορευθοῦμε. Ἐφέτος, πού δυσκολευόμαστε καί στερούμαστε ὅλα ἐκεῖνα μέ τά ὁποῖα δῆθεν ἑορτάζαμε τοῦ Χριστοῦ τή Γέννα, ἄς στραφοῦμε σέ Ἐκεῖνον καί ἄς ζήσομε μαζί Του τή Γέννησή Του. Ἄς καταλάβομε τήν θεία συγκατάβαση, τό πόσο Ἐκεῖνος «ἐπτώχευσε» γιά νά πλουτίσομε ἐμεῖς. Τότε μόνο θά δοῦμε τήν εὐεργεσία τῆς ἔλευσής Του, τότε θά γευθοῦμε τά δῶρα  τῆς ἐπί γῆς παρουσίας Του, τότε θά αἰσθανθοῦμε στήν καρδιά μας τόν συγκλονισμό τῆς σωτήριας ἐπίσκεψης καί παραμονῆς Του. Καί θά αἰσθανθοῦμε πώς «οἱ ἐκζητοῦντες τόν Κύριον οὐκ ἐλαττωθήσονται παντός ἀγαθοῦ»

       Μέ αὐτές τίς σκέψεις, βγαλμένες ἀπό τά βάθη τῆς καρδιᾶς μου εὔχομαι σέ ὅλους, ἀδελφοί καί παιδιά μου, Καλά καί εὐλογημένα Χριστούγεννα. Ὁ Χριστός νά γεννηθεῖ στίς καρδιές μας, στίς οἰκογένειες  καί στά σπίτια μας, στον εὐλογημένο τόπο μας καί τά παιδιά του, γιά νά ξαναβροῦμε ὅλοι μαζί τό δρόμο μας καί νά ἀναγεννήσομε τήν ταλαιπωρημένη κοινωνία μας. Ἄς γίνουν γιά ὅλους μας τά ἐφετεινά Χριστούγεννα ἡ ἀφετηρία μιᾶς νέας ἀληθινῆς ζωῆς.


Μέ πατρική ἀγάπη καί ἐγκάρδιες εὐχές


Ὁ Ἐπίσκοπός σας


† Ὁ Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου Εὐγένιος

 

 
© 2010 Ιερά Μητρόπολις Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, Ρέθυμνο, Κρήτη - Τηλεφωνικό Κέντρο 28310 22415 - Fax 28310 28557
 

Ρέθυμνο 

HOTSoft.gr σχεδιασμός, κατασκευή, Προώθηση ιστοσελίδων, Κρητη SEO. Ρέθυμνο Aσύρματα δίκτυα WiFi, Δομημένη καλωδίωση, έξυπνο σπίτι. Rethymno 

Website Design, Web Development, Web site Promotion, SEO Crete SEM.
powered by HOTSoft.gr
internet, δίκτυα & τηλεπικοινωνίες