Οικουμενικον Πατριαρχείον
Οικουμενικον Πατριαρχείον
Οικουμενικον Πατριαρχείον

 

 

ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟ ΣΤΗΝ 150ΕΤΗΡΙΔΑ

ΤΗΣ ΑΡΚΑΔΙΚΗΣ ΕΘΕΛΟΘΥΣΙΑΣ

ΤΟ Δ΄ ΤΕΥΧΟΣ ΤΗΣ Γ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ

«ΝΕΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΚΡΗΤΗ»

ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

(τεῦχος 34, ἔτος 2016)

   Στήν Ἐ­πέ­τει­ο τῶν ἑ­κα­τόν πε­νήν­τα ἐ­τῶν ἀ­πό τό ἡ­ρω­ι­κό Ὁ­λο­καύ­τω­μα τῆς Ἱ­ε­ρᾶς Πα­τρι­αρ­χι­κῆς καί Σταυ­ρο­πη­γι­α­κῆς Μο­νῆς Ἀρ­κα­δί­ου εἶ­ναι ἀ­φι­ε­ρω­μέ­νο τό Δ΄ τεῦ­χος τῆς Γ΄ Πε­ρι­ό­δου τοῦ ἐ­πι­στη­μο­νι­κοῦ πε­ρι­ο­δι­κοῦ τῆς Ἱ­ε­ρᾶς Μη­τρο­πό­λε­ως Ρε­θύ­μνης καί Αὐ­λο­πο­τά­μου Νέ­α Χρι­στι­α­νι­κή Κρή­τη, τό ὁποῖο ἐκ­δό­θη­κε καί κυ­κλο­φο­ρή­θη­κε κα­τά τό ἔ­τος 2016.

 

   Στό Προλόγισμά του στό τεῦχος αὐτό, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. Εὐγένιος ἀναφέρει μεταξύ ἄλλων τά ἑξῆς: 

   «Τό τεῦ­χος αὐ­τό ἔρ­χε­ται μέ τό δι­κό του τρό­πο νά τι­μή­σει τό με­γά­λο αὐ­τό ἱ­στο­ρι­κό γε­γο­νός καί πε­ρι­λαμ­βά­νει ἕ­να κεί­με­νο τῆς κ. Ντε­νίζ-Χλό­ης Ἀ­λε­βί­ζου μέ τί­τλο: «Στόν ἀ­πό­η­χο τοῦ Ὁ­λο­καυ­τώ­μα­τος: Τά ἔρ­γα τοῦ τέμ­πλου τοῦ κα­θο­λι­κοῦ τῆς Ἱ­ε­ρᾶς Μο­νῆς Ἀρ­κα­δί­ου» καί ἕ­να ἀ­κό­μη τοῦ κ. Κλε­ό­νι­κου Σταυ­ρι­δά­κη μέ τί­τλο: «Οἱ δρό­μοι καί ὁ πο­λι­τι­σμός τοῦ νε­ροῦ στό Ἀρ­κά­δι». Στό Πα­ράρ­τη­μα τοῦ τεύ­χους αὐ­τοῦ πε­ρι­λαμ­βά­νον­ται ἀ­κό­μη ἕ­να κεί­με­νο τῆς κ. Λι­ά­νας Σου­βαλ­τζῆ μέ τί­τλο: «Ὁ Ὅ­σι­ος Σι­σώ­ης, ὁ Με­γά­λος Ἀ­σκη­τής τῆς ἐ­ρή­μου τῆς Νι­τρί­ας» καί ἕ­να κεί­με­νο τοῦ κ. Μα­νό­λη Ἀ. Βουρ­λι­ώ­τη μέ τί­τλο: «Δά­σκα­λοι ἀ­πό τήν Κρή­τη στό ἑλ­λη­νι­κό κρά­τος (1828-1840)­», κα­θώς καί βι­βλι­ο­γρα­φι­κά ση­μει­ώ­μα­τα καί δι­σκο­γρα­φι­κές πα­ρου­σι­ά­σεις.

   Εὐ­χα­ρι­στοῦ­με ἀ­πό καρ­δι­ᾶς τούς συγ­γρα­φεῖς καί συ­νερ­γά­τες τοῦ τεύ­χους αὐ­τοῦ γι­ά τόν κό­πο τῆς ἀ­γά­πης τους, ὁ ὁ­ποῖ­ος μᾶς χα­ρί­ζει αὐ­τούς τούς εὔ­χυ­μους καρ­πούς τῆς ἐ­πι­στη­μο­νι­κῆς τους ἔ­ρευ­νας. Εὐ­χα­ρι­στοῦ­με, γι­ά μί­α ἀ­κό­μη φο­ρά, τόν Δι­ευ­θυν­τή Συν­τά­ξε­ως τοῦ πε­ρι­ο­δι­κοῦ κ. Μι­χα­ήλ Τρού­λη, ὅ­πως εὐ­χα­ρι­στοῦ­με καί τήν κ. Ἕ­λε­να Νταν­τῆ γι­ά τήν ἐ­πι­μέ­λει­α τῆς ἄρ­τι­ας πα­ρου­σί­α­σής του.

   Εὐ­χα­ρι­στοῦ­με τέ­λος μέ εὐ­γνω­μο­σύ­νη τήν Ἱ­ε­ρά Ἐ­παρ­χι­α­κή Σύ­νο­δο τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας Κρή­της, ἡ ὁ­ποί­α ἀ­πο­δέ­χθη­κε τήν πρό­τα­σή μας νά πε­ρι­λη­φθεῖ καί ἡ ἔκ­δο­ση αὐ­τοῦ τοῦ τεύ­χους τῆς Νέ­ας Χρι­στι­α­νι­κῆς Κρή­της στίς ἐκ­δό­σεις τοῦ Ἐ­πι­σή­μου Δελ­τί­ου της «Α­ΠΟ­ΣΤΟ­ΛΟΣ ΤΙ­ΤΟΣ»

   Ὅ­πως ἤ­δη ἀ­να­φέ­ρα­με, τό ὑπ᾿ ἀ­ριθμ. 34 τεῦ­χος αὐ­τό τοῦ ἐ­πι­στη­μο­νι­κοῦ πε­ρι­ο­δι­κοῦ μας εἶ­ναι ἀ­φι­ε­ρω­μέ­νο στό Ὁ­λο­καύ­τω­μα τῆς Ἱ­ε­ρᾶς Μο­νῆς Ἀρ­κα­δί­ου, τοῦ Ἱ­ε­ροῦ σε­βά­σμα­τος τῆς Το­πι­κῆς μας Ἐκ­κλη­σί­ας. Τό Ὁ­λο­καύ­τω­μα τοῦ 1866 ἀ­πο­τε­λεῖ μί­α δι­α­χρο­νι­κή βρον­τώ­δη κραυ­γή ὑ­γι­οῦς φι­λο­πα­τρί­ας καί ἀ­νι­δι­ο­τε­λοῦς ἡ­ρω­ϊ­σμοῦ καί μέ δέ­ος ὅ­λοι μας, ἑ­κα­τόν πε­νήν­τα χρό­νι­α με­τά, στε­κό­μα­στε μπρο­στά στίς ἁ­γι­α­σμέ­νες μορ­φές τῶν προ­μά­χων τῆς πνευ­μα­τι­κῆς μας ἐ­λευ­θε­ρί­ας, πού ἀ­ψή­φη­σαν τόν θά­να­το καί ἔ­γι­ναν θυ­σί­α, πα­ρα­δείγ­μα­τα, δά­σκα­λοι ἀ­λη­θι­νοί.

   Ἤ­δη ἀ­πό τήν ἀρ­χή τοῦ τρέ­χον­τος ἔ­τους τό εἴ­χα­με χα­ρα­κτη­ρί­σει ὡς ἔ­τος ἐ­πο­φει­λο­μέ­νης τι­μῆς καί μνή­μης στό με­γά­λο γε­γο­νός πού ση­μά­δευ­σε τήν ἱ­στο­ρί­α μας. Καί εἴ­χα­με γρά­ψει τό­τε, προ­λο­γί­ζον­τας τό ἐγ­κόλ­πι­ο ἡ­με­ρο­λό­γι­ο τῆς Ἱ­ε­ρᾶς Μη­τρο­πό­λε­ώς μας, ἕ­να κεί­με­νο, ἀ­πο­σπά­σμα­τα τοῦ ὁ­ποί­ου κρί­νο­με κα­λό νά ἐ­πα­να­λά­βο­με ἐ­δῶ: «Ἑ­κα­τόν πε­νήν­τα χρό­νι­α συμ­πλη­ρώ­νον­ται ἀ­πό τό ἔ­τος 1866, κα­τά τό ὁ­ποῖ­ο ἡ Ἱ­ε­ρά Μο­νή Ἀρ­κα­δί­ου ἔ­γι­νε παγ­κό­σμι­ο σύμ­βο­λο ἐ­λευ­θε­ρί­ας μέ τήν ἐ­θε­λο­θυ­σί­α ἀν­θρώ­πων πού κέρ­δι­σαν τήν αἰ­ω­νι­ό­τη­τα μέ έ­να ὑ­πέ­ρο­χο καί μο­να­δι­κό τρό­πο, πού κα­τα­γρά­φη­κε μέ χρυ­σά γράμ­μα­τα στήν ἱ­στο­ρί­α, συγ­κλό­νι­σε τόν κό­σμο καί συγ­κί­νη­σε τούς Πα­νέλ­λη­νες καί τούς Φι­λέλ­λη­νες. Στήν με­γά­λη αὐ­τή ἐ­πέ­τει­ο ἀ­φι­ε­ρώ­νο­με ὅ­λο τό ἔ­τος, κα­τά τό ὁ­ποῖ­ο θά πραγ­μα­το­ποι­η­θοῦν πολ­λές ἐκ­δη­λώ­σεις, μέ ἀ­πο­κο­ρύ­φω­μα αὐ­τές πού θά γί­νουν τήν 8η Νο­εμ­βρί­ου 2016 στήν Ἱ­ε­ρά Μο­νή Ἀρ­κα­δί­ου μέ τήν ὑ­ψη­λή πα­ρου­σί­α τοῦ Προ­έ­δρου τῆς Δη­μο­κρα­τί­ας».

   Στό ἴ­δι­ο πνεῦ­μα, τό ἔ­τος 2012, στίς 3 Σε­πτεμ­βρί­ου, κα­τά τήν ἀ­λη­σμό­νη­τη ἐ­πί­σκε­ψη τοῦ Πα­τρός καί Πα­τρι­άρ­χου μας κ.κ. Βαρ­θο­λο­μαί­ου στή Μο­νή Ἀρ­κα­δί­ου, εἴ­χα­με ἀ­να­φέ­ρει ἐ­πί­σης τά ἑ­ξῆς: “Ἡ πνευ­μα­τι­κή προ­σφο­ρά τῆς Μο­νῆς Ἀρ­κα­δί­ου ὑ­πῆρ­ξε με­γά­λη καί ἀ­δι­αμ­φι­σβή­τη­τη ἀ­πό ὅ­ποι­α θέ­ση τήν ἔ­τα­ξε ἡ ἱ­στο­ρι­κή πο­ρεί­α της μέ τίς ἐ­ναλ­λα­γές της, «δι­ὰ δό­ξης καὶ ἀ­τι­μί­ας, δι­ὰ δυ­σφη­μί­ας καὶ εὐ­φη­μί­ας» (Β΄ Κορ. ς΄, 8). Γι᾿ αὐ­τό καί ἀ­να­δεί­χθη­κε Μνη­μεῖ­ο πνευ­μα­τι­κῆς ἐ­λευ­θε­ρί­ας, Μνη­μεῖ­ο εἰ­ρή­νης, Μνη­μεῖ­ο δι­και­ο­σύ­νης, Μνη­μεῖ­ο ἐ­ναν­τί­ον κά­θε μορ­φῆς μι­σαλ­λο­δο­ξί­ας καί φα­να­τι­σμοῦ. Αὐ­τό κα­τα­νο­οῦν ἀλ­λά καί λαμ­βά­νουν ὡς μή­νυ­μα ζω­ῆς οἱ πο­λυ­ά­ριθ­μοι προ­σκυ­νη­τές της, οἱ ὁ­ποῖ­οι ἀπ᾿ ὅ­λα τά μή­κη καί τά πλά­τη τῆς γῆς προ­σέρ­χον­ται ἐ­δῶ κα­θη­με­ρι­νά.

   Ἡ ἀ­να­κή­ρυ­ξη τῆς Μο­νῆς αὐ­τῆς, πρίν ἀ­πό λί­γα χρό­νι­α, σέ εὐ­ρω­πα­ϊ­κό μνη­μεῖ­ο Ἐ­λευ­θε­ρί­ας καί Πο­λι­τι­σμοῦ, κα­θώς καί ἡ ἔ­ναρ­ξη συ­στη­μα­τι­κῶν ἐρ­γα­σι­ῶν γι­ά τήν ἀ­να­στή­λω­σή της, τήν συν­τή­ρη­ση καί δι­α­φύ­λα­ξη τῶν ἱ­ε­ρῶν κει­μη­λί­ων της, ἀλ­λά καί ἡ λει­τουρ­γί­α της ὡς κα­τε­ξο­χήν τό­που ἡ­συ­χα­σμοῦ, ἀ­δι­ά­λει­πτης προ­σευ­χῆς καί θεί­ας λα­τρεί­ας, ἀ­πο­τε­λεῖ τήν κα­λύ­τε­ρη δι­καί­ω­ση στή μα­κρό­χρο­νη ἱ­στο­ρι­κή πο­ρεί­α καί μαρ­τυ­ρί­α της. Αὐ­τό τό ἔρ­γο (­.­.­.) συ­νε­χί­ζο­με, ἀ­κο­λου­θών­τας τό πα­ρά­δειγ­μα μα­κα­ρι­στῶν ἁ­γί­ων Ἀρ­χι­ε­ρέ­ων, οἱ ὁ­ποῖ­οι μέ αὐ­τα­πάρ­νη­ση δι­α­κό­νη­σαν τήν το­πι­κή μας Ἐκ­κλη­σί­α”.

   Ἡ Ἐ­πέ­τει­ος τῶν ἑ­κα­τόν πε­νήν­τα ἐ­τῶν τοῦ Ὁ­λο­καυ­τώ­μα­τος ἔρ­χε­ται νά μᾶς ὑ­πεν­θυ­μί­σει τήν εὐ­θύ­νη μας γι᾿ αὐ­τή τή Μο­νή καί τό μή­νυ­μα πού πάν­τα ἐκ­πέμ­πει.

   Εὐ­χό­μα­στε ὅ­λοι νά προσ­λά­βο­με καί νά ἐν­στερ­νι­σθοῦ­με τό μή­νυ­μα αὐ­τό. Τήν ἀ­ξί­α τοῦ νο­ή­μα­τος τῆς ἡ­ρω­ι­κῆς ἐ­κεί­νης πρά­ξε­ως τῶν προ­γό­νων μας, ἡ ὁ­ποί­α ἀ­νέ­δει­ξε τό ἀ­λη­θι­νό με­γα­λεῖ­ο τοῦ Γέ­νους μας, ἀλ­λά καί τῆς ἰ­δι­αί­τε­ρης πα­τρί­δας μας, τῆς Κρή­της, πού δύ­να­ται νά πι­στω­θεῖ μέ τόν δί­και­ο ἔ­παι­νο πού τῆς ἀ­πο­δί­δει τόν τί­τλο τῆς Μά­νας τῆς Πνευ­μα­τι­κῆς Ἐ­λευ­θε­ρί­ας μέ τό δί­στι­χο: «Τή λευ­τε­ρι­ά ρω­τή­ξα­νε ποι­ᾶς μά­νας εἶ­ναι γέν­να, κι εἶ­πε πώς τήν ἐ­γέν­νη­σε τό κρη­τι­κό τό αἷ­μα».

   Εὐ­χό­μα­στε ἀ­κό­μη νά λά­βο­με τή στα­θε­ρή ἀ­πό­φα­ση νά γί­νο­με μι­μη­τές τῶν ἀ­γω­νι­στῶν τοῦ Ἀρ­κα­δί­ου καί τῆς Κρή­της ὁ­λό­κλη­ρης, ἰ­δι­αί­τε­ρα σέ τού­τους τούς κρί­σι­μους και­ρούς πού δέν δι­α­φέ­ρουν, τη­ρου­μέ­νων τῶν ἀ­να­λο­γι­ῶν, ἀ­πό αὐ­τούς πού ἔ­ζη­σαν ἐ­κεῖ­νοι, γι­ά νά προ­α­σπί­σο­με τήν πνευ­μα­τι­κή μας ἐ­λευ­θε­ρί­α μέ σθέ­νος καί μαρ­τυ­ρι­κό φρό­νη­μα ἀ­πό ὅ­σους καί ὅ­σα τήν ἐ­πι­βου­λεύ­ον­ται.

   Θά κλεί­σο­με αὐ­τό μας τό προ­λο­γι­κό ση­μεί­ω­μα ἐ­πα­να­λαμ­βά­νον­τας στούς ἀ­να­γνῶ­στες τοῦ τεύ­χους αὐ­τοῦ τά δί­στι­χα πού κα­τα­γρά­φει ὁ μα­κα­ρι­στός λό­γι­ος προ­κά­το­χός μας, ὁ ἀ­πό Ρε­θύ­μνης καί Αὐ­λο­πο­τά­μου Μη­τρο­πο­λί­της Κρή­της Τι­μό­θε­ος Βε­νέ­ρης, τοῦ ὁ­ποί­ου τή μνή­μη μό­λις πρό μη­νός ἡ Ἱ­ε­ρά Ἐ­παρ­χι­α­κή Σύ­νο­δός μας τί­μη­σε στή Μο­νή Ἀγ­κα­ρά­θου, ὅ­που ἀ­να­παύ­ε­ται.

   Ἔ­γρα­ψε λοι­πόν ἐ­κεῖ­νος στήν ἀρ­χή τοῦ πε­ρι­σπού­δα­στου ἔρ­γου του «Τό Ἀρ­κά­δι δι­ά τῶν αἰ­ώ­νων» πώς «αὐ­τοί πού θρι­αμ­βεύ­σα­νε κα­τά τῆς τυ­ραν­νί­ας, εἶ­χαν στά βά­θη τῆς καρ­δι­ᾶς τό πνεῦ­μα τῆς θυ­σί­ας, πού τό ἐ­κή­ρυξ᾿ ὁ Χρι­στός ἐ­πά­νω στό Σταυ­ρό Του, γι­ά ν᾿ ἀ­νε­βοῦ­με καί ἐ­μεῖς στό ὕ­ψος τό δι­κό Του». Καί ἀ­κό­μη κα­τέ­γρα­ψε κά­τι πο­λύ δυ­να­τό, βγαλ­μέ­νο ἀ­πό τή σο­φί­α τοῦ πο­λύ­πα­θου λα­οῦ μας, πού ἀ­πευ­θύ­νε­ται δι­α­χρο­νι­κά πρός κά­θε τύ­ραν­νο πού ἀ­πει­λεῖ τήν ἐ­λευ­θε­ρί­α τοῦ ἀν­θρώ­που: «Ἀ­λί­μο­νό σας, τύ­ραν­νοι, ἄ­δι­κα τυ­ραν­νᾶ­σθε, ἡ λευ­τε­ρι­ά Θε­οῦ πνο­ή δέν πι­ά­νε­ται, πλα­νᾶ­σθε».

Προ­συ­πο­γρά­φον­τας τα­πει­νά τά ἀ­νω­τέ­ρω καί θε­ω­ρών­τας τα μά­λι­στα ὡς τό κα­λύ­τε­ρο προ­λό­γι­σμα στόν πα­ρόν­τα τό­μο, σᾶς εὐ­χό­μα­στε κα­λή ἀ­νά­γνω­σή του καί κα­λή συ­νέ­χει­α στόν προ­σω­πι­κό σας πνευ­μα­τι­κό ἀ­γώ­να».

 

Σημειώνεται ὅτι ἡ Νέ­α Χρι­στι­α­νι­κή Κρή­τη, ἤδη ἀπό τό προηγούμενο, ὑπ’ ἀριθμ. 33, τεῦ­χος ἐν­τάσ­σε­ται στις ἐκ­δό­σεις τοῦ Ἐ­πι­σή­μου Δελ­τί­ου τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας Κρή­της «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΙΤΟΣ» καί δι­α­τί­θε­ται δω­ρε­άν.

 

Δεῖτε ἐδῶ τά Περιεχόμενα καί τό Προλόγισμα τοῦ Ἐπισκόπου μας, ὅπως ἔχουν σελιδοποιηθεῖ στό ἐν λόγῳ τεῦχος.

 

Δεῖτε ἐδῶ τήν παρουσίαση τοῦ τεύχους, τήν ὁποία δημοσίευσε στόν τοπικό τύπο ὁ Διευθυντής Σύνταξης, Ἐντιμολ. κ. Μιχαήλ Τρούλης, Ἄρχων Ἱερομνήμων τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας.

 

 
© 2010 Ιερά Μητρόπολις Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, Ρέθυμνο, Κρήτη - Τηλεφωνικό Κέντρο 28310 22415 - Fax 28310 28557
 

Ρέθυμνο 

HOTSoft.gr σχεδιασμός, κατασκευή, Προώθηση ιστοσελίδων, Κρητη SEO. Ρέθυμνο Aσύρματα δίκτυα WiFi, Δομημένη καλωδίωση, έξυπνο σπίτι. Rethymno 

Website Design, Web Development, Web site Promotion, SEO Crete SEM.
powered by HOTSoft.gr
internet, δίκτυα & τηλεπικοινωνίες