Οικουμενικον Πατριαρχείον
Οικουμενικον Πατριαρχείον
Οικουμενικον Πατριαρχείον

 

 

Η ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΑΜΠΑΝΙΑ

«Europe in My Region 2017: Ταξίδι στον Πολιτισμό»

ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΡΚΑΔΙΟΥ

Πέμπτη, 11 Μαΐου 2017


   Την Πέμ­πτη 11 Μα­ΐ­ου 2017 και ώ­ρα 19.30, στην Ι­ε­ρά Μο­νή Αρ­κα­δί­ου, θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί Μου­σι­κή Εκ­δή­λω­ση α­πό τη Χο­ρω­δί­α της Σχο­λής Βυ­ζαν­τι­νής Εκ­κλη­σι­α­στι­κής Μου­σι­κής της Ι­ε­ράς Μη­τρο­πό­λε­ως Ρε­θύ­μνης και Αυ­λο­πο­τά­μου υ­πό τη δι­εύ­θυν­ση του Χο­ράρ­χη κ. Ευ­άγ­γε­λου Κα­πα­ϊ­δο­νά­κη, Δι­ευ­θυν­τή της Σχο­λής και Πρω­το­ψάλ­τη του Ι­ε­ρού Μη­τρο­πο­λι­τι­κού Να­ού των Ει­σο­δί­ων της Θε­ο­τό­κου της πό­λε­ως Ρε­θύ­μνης.

 

   Η εκ­δή­λω­ση αυ­τή εν­τάσ­σε­ται στα πλαί­σια της πα­νευ­ρω­πα­ϊ­κής καμ­πά­νιας «Europe in My Region», στην ο­ποί­α συμ­με­τέ­χει για δεύ­τε­ρη συ­νε­χή χρο­νιά η Πε­ρι­φέ­ρεια Κρή­της. Η φε­τι­νή καμ­πά­νια, με τον τί­τλο «Europe in My Region 2017», έ­χει σκο­πό την ευ­ρεί­α ε­νη­μέ­ρω­ση των πο­λι­τών για τα έρ­γα και γε­νι­κό­τε­ρα τις α­να­πτυ­ξια­κές πα­ρεμ­βά­σεις που υ­λο­ποι­ή­θη­καν με τη συμ­βο­λή των Ευ­ρω­πα­ϊ­κών Δι­α­θρω­τι­κών Τα­μεί­ων.

  

   Στην Πε­ρι­φέ­ρεια Κρή­της θα προ­βλη­θούν αν­τι­προ­σω­πευ­τι­κά έρ­γα στον το­μέ­α του πο­λι­τι­σμού, που χρη­μα­το­δο­τή­θη­καν α­πό το Ε­πι­χει­ρη­σια­κό Πρό­γραμ­μα Κρή­της και Νή­σων Αι­γαί­ου 2007-2013, δη­λα­δή ι­στο­ρι­κά μνη­μεί­α, μου­σεί­α, πο­λι­τι­στι­κά κέν­τρα, δο­μές σύγ­χρο­νου πο­λι­τι­σμού κ.α. Για το λό­γο αυ­τό, η καμ­πά­νια «Europe in My Region 2017» φέ­ρει στο νη­σί μας τον ι­δι­αί­τε­ρο τί­τλο «Τα­ξί­δι στον Πο­λι­τι­σμό» και πραγ­μα­το­ποι­εί­ται με τη συ­νερ­γα­σί­α φο­ρέ­ων που υ­λο­ποί­η­σαν τα έρ­γα την προ­γραμ­μα­τι­κή πε­ρί­ο­δο 2007-2013.

 

 
© 2010 Ιερά Μητρόπολις Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, Ρέθυμνο, Κρήτη - Τηλεφωνικό Κέντρο 28310 22415 - Fax 28310 28557
 

Ρέθυμνο 

HOTSoft.gr σχεδιασμός, κατασκευή, Προώθηση ιστοσελίδων, Κρητη SEO. Ρέθυμνο Aσύρματα δίκτυα WiFi, Δομημένη καλωδίωση, έξυπνο σπίτι. Rethymno 

Website Design, Web Development, Web site Promotion, SEO Crete SEM.
powered by HOTSoft.gr
internet, δίκτυα & τηλεπικοινωνίες