Οικουμενικον Πατριαρχείον
Οικουμενικον Πατριαρχείον
Οικουμενικον Πατριαρχείον

 

 

Η ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ»

ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

ΣΤΟ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ

ΣΤΑ ΠΕΡΙΒΟΛΙΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

   Με την ευ­λο­γί­α του Σε­βα­σμι­ω­τά­του Μη­τρο­πο­λί­του Ρε­θύ­μνης και Αυ­λο­πο­τά­μου κ. Ευ­γε­νί­ου, η Θε­α­τρι­κή Ο­μά­δα της Μη­τρο­πό­λε­ως πραγ­μα­το­ποι­εί δύ­ο α­κό­μη πα­ρα­στά­σεις του θε­α­τρι­κού έρ­γου του Δι­δα­σκά­λου Ει­δι­κής Α­γω­γής και συγ­γρα­φέ­ως κ. Γε­ωρ­γί­ου Κα­λο­γε­ρά­κη με τί­τλο «ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ», στο Αμ­φι­θέ­α­τρο του Τ.Ε.Ι. Κρή­της στα Πε­ρι­βό­λια Ρε­θύ­μνου.

   Οι πα­ρα­στά­σεις θα πραγ­μα­το­ποι­η­θούν το Σάβ­βα­το 9 και την Κυ­ρια­κή 10 Δε­κεμ­βρί­ου 2017 και α­πό ώ­ρας 7:00 μ.μ..

Η εί­σο­δος εί­ναι ε­λεύ­θε­ρη.

 

   Η δι­α­δρο­μή του έρ­γου «ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ» ξε­κί­νη­σε το πε­ρα­σμέ­νο κα­λο­καί­ρι στο θέ­α­τρο «ΕΡΩΦΙΛΗ» της Φορ­τέ­τζας Ρε­θύ­μνου, ε­νώ πα­ρα­στά­σεις έ­χουν πραγ­μα­το­ποι­η­θεί ε­πί­σης στην Ι­ε­ρά Μο­νή Χα­λέ­πας Μυ­λο­πο­τά­μου, στο Δη­μο­τι­κό Σχο­λεί­ο Γε­ρα­νί­ου Ρε­θύ­μνου και πρό­σφα­τα στο πνευ­μα­τι­κό κέν­τρο της Ε­νο­ρί­ας Κοι­μή­σε­ως της Θε­ο­τό­κου Μα­σταμ­πά Η­ρα­κλεί­ου, κα­τό­πιν ευ­γε­νι­κής προ­σκλή­σε­ως της Ι­ε­ράς Αρ­χι­ε­πι­σκο­πής Κρή­της.

   Η Ι­ε­ρά Μη­τρό­πο­λη Ρε­θύ­μνης και Αυ­λο­πο­τά­μου προ­σκα­λεί τους φι­λό­τε­χνους και ευ­γε­νείς αν­θρώ­πους του τό­που μας να πα­ρα­κο­λου­θή­σουν και αυ­τές τις πα­ρα­στά­σεις, καρ­πό της ε­θε­λον­τι­κής και α­νι­δι­ο­τε­λούς προ­σπά­θειας των με­λών της Θε­α­τρι­κής της Ο­μά­δας, και να ε­πι­βρα­βεύ­σουν η­θι­κά την προ­σπά­θεια αυ­τή.


 

Οι συντελεστές του θεατρικού έργου

«ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ»

είναι αναλυτικά οι παρακάτω:

 

    • Σκηνοθεσία: Αποστόλης Κουγιτάκης.
    • Σκηνικά: Γιάννης Τσάβαλος.
    • Κοστούμια-Εξαρτύσεις-Όπλα: Γιώργης Καλογεράκης.
    • Ραφή Κοστουμιών: Άρτεμις Ανδρεδάκη.
    • Μουσική: Αντώνης Ζαχαράκης.
    • Σπαθογραφίες-Κινησιολογία: Αποστόλης Κουγιτάκης.
    • Φωτογραφίες: Βασίλης Καλιοντζάκης.
    • Τεχνικός Σκηνής: Μαρία Αποστολάκη-Τζωρτζινάκη.
    • Οργανωτική Στήριξη: π. Νικόλαος Νικηφόρος. 

 

 • Παίζουν: Αργύρης Νιπυράκης, Νίκος Τσουπάκης, Ειρήνη Λογιάκη, Γιώργης Αποκορωνιωτάκης, Γιάννης Τσάβαλος, Μανόλης Τζωρτζινάκης, Ανδρέας Αποκορωνιωτάκης, Νεκτάριος Μυρθιανός, Μαρία Χνάρη, Ηρακλεία Κουϊδή, Κατερίνα Κουϊδή, Ιωάννα Σπαντιδάκη, Άγγελος Δασκαλόπουλος, Γιώργης Αλεξανδράκης, Γιώργης Τζωρτζινάκης, Στάθης Γαγάνης, Μάρκος Πελαντάκης, Μάριος Χαραλάμπους, Παντελής Βλαστός, Κωστής Μαστοράκης, Γιώργης Ρεράκης, Αποστόλης Κουγιτάκης.
 • Παιδιά: Μανόλης Μυρθιανός, Γιώργης Λελεδάκης, Γιώργης Τριπολιτάκης, Αμαρυλλίς Τσουπάκη, Άννα Τριπολιτάκη, Μαρία Μαρινάκη, Γιάννης Μαρινάκης, Ελλήνοας Τσουπάκης, Χριστίνα Χνάρη.

 

 
© 2010 Ιερά Μητρόπολις Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, Ρέθυμνο, Κρήτη - Τηλεφωνικό Κέντρο 28310 22415 - Fax 28310 28557
 

Ρέθυμνο 

HOTSoft.gr σχεδιασμός, κατασκευή, Προώθηση ιστοσελίδων, Κρητη SEO. Ρέθυμνο Aσύρματα δίκτυα WiFi, Δομημένη καλωδίωση, έξυπνο σπίτι. Rethymno 

Website Design, Web Development, Web site Promotion, SEO Crete SEM.
powered by HOTSoft.gr
internet, δίκτυα & τηλεπικοινωνίες