Οικουμενικον Πατριαρχείον
Οικουμενικον Πατριαρχείον
Οικουμενικον Πατριαρχείον

 

 

Ο ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΣΥΓΓΝΩΜΗΣ

ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ

ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

Κυριακή τῆς Τυρινῆς, 26 Φεβρουαρίου 2017


   Τό ἑ­σπέ­ρας τῆς Κυ­ρι­α­κῆς τῆς Τυ­ρι­νῆς, 26ης Φε­βρου­α­ρί­ου 2017, ὁ Σεβ. Μη­τρο­πο­λί­της Ρε­θύ­μνης καί Αὐ­λο­πο­τά­μου κ. Εὐ­γέ­νι­ος χο­ρο­στά­τη­σε ἀ­πό τό Πα­ρα­θρό­νι­ο, σύμ­φω­να μέ τήν Τά­ξη τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας μας, κα­τά τόν Κα­τα­νυ­κτι­κό Ἑ­σπε­ρι­νό τῆς Συγ­γνώ­μης στόν Ἱ­ε­ρό Μη­τρο­πο­λι­τι­κό Να­ό τῶν Εἰ­σο­δί­ων τῆς Θε­ο­τό­κου πό­λε­ως Ρε­θύ­μνης.

 

   Στό τέ­λος τοῦ Ἑ­σπε­ρι­νοῦ ὁ Αἰ­δε­σι­μολ. Πρωτ. Χα­ρά­λαμ­πος Κα­μη­λά­κης, Προ­ϊ­στά­με­νος τοῦ Ἱ­ε­ροῦ Μη­τρο­πο­λι­τι­κοῦ Να­οῦ, μί­λη­σε κα­τάλ­λη­λα μέ θέ­μα: «Στό κα­τώ­φλι τῆς Ἁ­γί­ας καί Με­γά­λης Τεσ­σα­ρα­κο­στῆς». Ὁ Ἐ­πί­σκο­πός μας κ. Εὐ­γέ­νι­ος εὐ­χα­ρί­στη­σε τόν π. Χα­ρά­λαμ­πο γι­ά τήν πα­ρου­σί­α­ση τοῦ θέ­μα­τος καί εὐ­χή­θη­κε σέ ὅ­λους νά ἀ­ξι­ω­θοῦν νά δι­έλ­θουν τό «στά­δι­ο τῶν ἀ­ρε­τῶν» μέ τήν ἐλ­πί­δα, τή χα­ρά καί τήν προσ­δο­κί­α τῆς Ἀ­να­στά­σε­ως. Ὁ Σε­βα­σμι­ώ­τα­τος ἀ­να­φέρ­θη­κε στήν εὐ­λο­γη­μέ­νη ἐκ­κλη­σι­α­στι­κή πα­ρά­δο­ση τῆς συγ­χω­ρή­σε­ως, πού πα­ρέ­χε­ται πρός ὅ­λους κα­τά τήν ἡ­μέ­ρα αὐ­τή ἐ­νό­ψει τῆς Με­γά­λης Τεσ­σα­ρα­κο­στῆς. Ζή­τη­σε ἀ­πό ὅ­λους ἡ συγ­χώ­ρη­ση αὐ­τή νά εἶ­ναι ἀ­λη­θι­νή καί ὄ­χι ἐ­πι­φα­νει­α­κή καί προ­σχη­μα­τι­κή, ὅ­πως πα­ραγ­γέλ­λει ὁ Κύ­ρι­ος στήν εὐ­αγ­γε­λι­κή πε­ρι­κο­πή πού ἀ­να­γι­νώ­σκε­ται κα­τά τήν Θεί­α Λει­τουρ­γί­α τῆς ἡ­μέ­ρας: «Ε­ὰν γὰρ ἀ­φῆ­τε τοῖς ἀν­θρώ­ποις τὰ πα­ρα­πτώ­μα­τα αὐ­τῶν, ἀ­φή­σει καὶ ὑ­μῖν ὁ πα­τὴρ ὑ­μῶν ὁ οὐ­ρά­νι­ος» (Ματθ. ς΄ 14). Καί ση­μεί­ω­σε ὅ­τι ἡ Ἁ­γί­α μας Ἐκ­κλη­σί­α μᾶς ζη­τᾶ νά «συγ­χω­ρή­σω­μεν πάν­τας» κα­τά τήν ἔ­ναρ­ξη τῆς Με­γά­λης Τεσ­σα­ρα­κο­στῆς, γι­ά νά ἀ­ξι­ω­θοῦ­με καί στό τέ­λος της νά «συγ­χω­ρή­σω­μεν πάν­τας τῇ Ἀ­να­στά­σει».

   Ἀ­κο­λού­θη­σε, κα­τά τήν Τά­ξη καί τήν Πα­ρά­δο­ση τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας μας, ἡ συγ­χώ­ρη­ση ἀ­νά­με­σα στόν Ἐ­πί­σκο­πό μας, τούς κλη­ρι­κούς καί τούς πι­στούς πού πα­ρα­βρέ­θη­καν.

   Μπο­ρεῖ­τε νά δεῖ­τε τό Πρό­γραμ­μα τῶν ὁ­μι­λι­ῶν κα­τά τούς Κα­τα­νυ­κτι­κούς Ἑ­σπε­ρι­νούς τῆς Με­γά­λης Τεσ­σα­ρα­κο­στῆς στό σύν­δε­σμο: ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΙ 2017.

 

 

 
© 2010 Ιερά Μητρόπολις Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, Ρέθυμνο, Κρήτη - Τηλεφωνικό Κέντρο 28310 22415 - Fax 28310 28557
 

Ρέθυμνο 

HOTSoft.gr σχεδιασμός, κατασκευή, Προώθηση ιστοσελίδων, Κρητη SEO. Ρέθυμνο Aσύρματα δίκτυα WiFi, Δομημένη καλωδίωση, έξυπνο σπίτι. Rethymno 

Website Design, Web Development, Web site Promotion, SEO Crete SEM.
powered by HOTSoft.gr
internet, δίκτυα & τηλεπικοινωνίες