Οικουμενικον Πατριαρχείον
Οικουμενικον Πατριαρχείον
Οικουμενικον Πατριαρχείον

 

 

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΟΠΕΤΡΕΣ»

Δευτέρα 13 Μαρτίου 2017

 

«Ψηφόπετρες»: Ένα μυθιστόρημα «ταξίδι»

στις αξίες της φιλίας και τη Βυζαντινή ιστορία

 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΚΕ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΟΥ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΑΝ

Η ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ,

ΤΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΑΙ Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΙΩΑΚΕΙΜΕΙΑΔΩΝ

 

   Έ­να τα­ξί­δι στις α­ξί­ες της φι­λί­ας, τη γλώσ­σα και τη λα­ο­γρα­φί­α της Βυ­ζαν­τι­νής ι­στο­ρί­ας ξε­δι­πλώ­νε­ται μέ­σα α­πό το παι­δι­κό μυ­θι­στό­ρη­μα «Ψη­φό­πε­τρες» του α­εί­μνη­στου Με­νε­λά­ου Μαυ­ρί­δη.

   Η πα­ρου­σί­α­ση του βι­βλί­ου πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε τη Δευ­τέ­ρα στην κα­τά­με­στη αί­θου­σα του Ι­ε­ρού Να­ού των Α­γί­ων Τεσ­σά­ρων Μαρ­τύ­ρων, σε εκ­δή­λω­ση που συν­δι­ορ­γά­νω­σαν η Ι­ε­ρά Μη­τρό­πο­λη Ρε­θύ­μνης και Αυ­λο­πο­τά­μου, το Μου­σι­κό Σχο­λεί­ο Ρε­θύ­μνου και ο Σύν­δε­σμος Ι­ω­α­κει­μειά­δων.

 

Πρό­κει­ται για έ­να παι­δι­κό μυ­θι­στό­ρη­μα με «ι­δι­αί­τε­ρες» α­πο­χρώ­σεις, α­φού πε­ρι­λαμ­βά­νει έ­ναν «πλού­το» στοι­χεί­ων α­πό τη Βυ­ζαν­τι­νή ι­στο­ρί­α, με­τα­φέ­ρον­τας στον α­να­γνώ­στη τα χρώ­μα­τα και την α­τμό­σφαι­ρα της ε­πο­χής προ­σαρ­μο­σμέ­νη πάν­τα στο πρί­σμα των νέ­ων. Μέ­σα α­πό το μυ­θι­στό­ρη­μα ο συγ­γρα­φέ­ας δεί­χνει στους νέ­ους τον δρό­μο και την πο­ρεί­α μιας δυ­να­τής φι­λί­ας α­πό τη σχο­λι­κή ε­πο­χή έ­ως και την ώ­ρι­μη φά­ση της ζω­ής των η­ρώ­ων και δι­δά­σκει α­ξί­ες ζω­ής.

   Ο α­εί­μνη­στος Με­νέ­λα­ος Μαυ­ρί­δης, πο­λύ­πλευ­ρο τα­λέν­το και καλ­λι­τε­χνι­κή φύ­ση, «σμι­λεύ­ει» μέ­σα α­πό το έρ­γο του ό­χι μό­νο τους νέ­ους της ε­πο­χής, μιας και ο ί­διος δί­δα­σκε στη Μέ­ση Εκ­παί­δευ­ση, αλ­λά και τις με­τα­γε­νέ­στε­ρες γε­νι­ές έ­ως και σή­με­ρα.

   Ά­φη­σε μια πο­λύ­τι­μη πα­ρα­κα­τα­θή­κη ό­χι μό­νο για το νε­α­νι­κό α­να­γνω­στι­κό κοι­νό αλ­λά και για τους ι­στο­ρι­κούς του μέλ­λον­τος.

   Την πα­ρου­σί­α­ση του βι­βλί­ου «Ψη­φό­πε­τρες» στη διά­ρκεια της εκ­δή­λω­σης έ­κα­νε η Φι­λό­λο­γος του Μου­σι­κού Σχο­λεί­ου Ρε­θύ­μνου κ. Νε­κτα­ρί­α Πα­πα­δο­πού­λου, ε­νώ την εκ­δή­λω­ση συν­τό­νι­σε ο Εκ­δό­της και Δη­μο­σι­ο­γρά­φος της ε­φη­με­ρί­δας «Κρη­τι­κή Ε­πι­θε­ώ­ρη­ση» Γιά­ννης Κα­λα­ΐ­τζά­κης.

 

«ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ» ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΤΟΥ 11ΟΥ ΑΙΩΝΑ

 

   Στη διά­ρκεια της πα­ρου­σί­α­σης του βι­βλί­ου η κ. Πα­πα­δο­πού­λου ε­πε­σή­μα­νε με­τα­ξύ άλ­λων πως το βι­βλί­ο χα­ρα­κτη­ρί­ζε­ται ως παι­δι­κό μυ­θι­στό­ρη­μα, ω­στό­σο πρό­κει­ται για έ­να νε­α­νι­κό ι­στο­ρι­κό μυ­θι­στό­ρη­μα που τα­ξι­δεύ­ει τον α­να­γνώ­στη στις πτυ­χές της ι­στο­ρί­ας της Κων­σταν­τι­νού­πο­λης του 11ου αι­ώ­να, μέ­σα α­πό τη φι­λί­α, την α­γά­πη, τον αλ­τρου­ι­σμό και την α­νε­ξι­κα­κί­α. «Το βι­βλί­ο χα­ρα­κτη­ρί­ζε­ται ως παι­δι­κό μυ­θι­στό­ρη­μα ό­μως εί­ναι έ­να νε­α­νι­κό ι­στο­ρι­κό μυ­θι­στό­ρη­μα με α­να­φο­ρές στην παι­δι­κή η­λι­κί­α τρι­ών ώ­ρι­μων αν­θρώ­πων. Πα­ρου­σιά­ζει το ξε­κί­νη­μα τρι­ών παι­δι­ών που συν­δέ­ον­ται με μια φι­λί­α α­πό το σχο­λεί­ο, τους α­κο­λου­θού­με ό­μως σε ό­λη τη διά­ρκεια της ζω­ής τους έ­ως την ώ­ρι­μη η­λι­κί­α τους. Πρό­κει­ται ό­μως και για έ­να ι­στο­ρι­κό μυ­θι­στό­ρη­μα με σα­φείς α­να­φο­ρές στη Βυ­ζαν­τι­νή ι­στο­ρί­α και τον 11ο αι­ώ­να.

   Ε­στιά­ζει στην φι­λί­α, τον αλ­τρου­ι­σμό, την α­γά­πη και την α­νε­ξι­κα­κί­α και στό­χος του συγ­γρα­φέ­α εί­ναι μέ­σα α­πό γλα­φυ­ρές πε­ρι­γρα­φές να δώ­σει στιγ­μές α­πό την Κων­σταν­τι­νού­πο­λη του 11ου αι­ώ­να. Η γλώσ­σα που χρη­σι­μο­ποι­εί εί­ναι α­πλή και κα­τα­νο­η­τή με α­να­φο­ρές σε ό­ρους που πα­ρα­πέμ­πουν στη Βυ­ζαν­τι­νή αυ­το­κρα­το­ρί­α και ε­πι­ζούν σή­με­ρα στην Πο­λί­τι­κη δι­ά­λε­κτο. Πα­ράλ­λη­λα, έ­χου­με στοι­χεί­α λα­ο­γρα­φι­κού χα­ρα­κτή­ρα και πα­ρα­δο­σια­κές συμ­πε­ρι­φο­ρές ελ­λη­νι­κών ε­θί­μων. Ε­πί­σης γί­νε­ται και μια προ­σπά­θεια α­πό τον βα­σι­κό ή­ρω­α να α­σκή­σει κρι­τι­κή στην πο­λι­τι­κή των Αυ­το­κρα­τό­ρων» α­νέ­φε­ρε η ί­δια.

 

Διαβάσετε την εξαίρετη παρουσίαση της κ. Νεκταρίας Παπαδοπούλου στο σύνδεσμο: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ "ΨΗΦΟΠΕΤΡΕΣ".

 

ΞΕΧΩΡΙΣΤΗ «ΝΟΤΑ» ΕΔΩΣΑΝ ΤΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ

ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

 

   Στη διά­ρκεια της εκ­δή­λω­σης τα φω­νη­τι­κά σύ­νο­λα του Μου­σι­κού Σχο­λεί­ου Ρε­θύ­μνου πλημ­μύ­ρι­σαν με με­λω­δί­ες την αί­θου­σα και εν­θου­σί­α­σαν το κοι­νό, α­πο­σπών­τας θερ­μό χει­ρο­κρό­τη­μα. Μα­θη­τές του σχο­λεί­ου που συμ­με­τέ­χουν στα μου­σι­κά σύ­νο­λα και συγ­κε­κρι­μέ­να στη χο­ρω­δί­α ευ­ρω­πα­ϊ­κής και πα­ρα­δο­σια­κής μου­σι­κής με τη συ­νο­δεί­α της ορ­χή­στρας πα­ρα­δο­σια­κής μου­σι­κής ερ­μή­νευ­σαν γνω­στά τρα­γού­δια με τα ο­ποί­α έ­δω­σαν α­ναμ­φί­βο­λα μια δι­α­φο­ρε­τι­κή α­τμό­σφαι­ρα στην εκ­δή­λω­ση.

   Την ι­κα­νο­ποί­η­σή του ε­ξέ­φρα­σε ο Δι­ευ­θυν­τής του Μου­σι­κού Σχο­λεί­ου Ρε­θύ­μνου κ. Σπύ­ρος Ρα­φτά­κης, το­νί­ζον­τας πως η συν­δι­ορ­γά­νω­ση για την πα­ρου­σί­α­ση του βι­βλί­ου ή­ταν α­πο­τέ­λε­σμα της κα­λής και πο­λυ­ε­τούς συ­νερ­γα­σί­ας που έ­χει το σχο­λεί­ο με την Ι­ε­ρά Μη­τρό­πο­λη Ρε­θύ­μνης και Αυ­λο­πο­τά­μου. Μά­λι­στα, το Μου­σι­κό σχο­λεί­ο ό­πως τό­νι­σε ο ί­διος «εί­ναι α­νοι­χτό πάν­τα σε νέ­ες προ­τά­σεις και ι­δέ­ες», α­φού ε­κτός α­πό τη Μου­σι­κή δι­ευ­ρύ­νει το φά­σμα των πο­λι­τι­στι­κών εκ­δη­λώ­σε­ων και στο σκέ­λος της βι­βλι­ο­πα­ρου­σί­α­σης αλ­λά και των συ­νερ­γα­σι­ών ευ­ρύ­τε­ρα με φο­ρείς της πό­λης.

 

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ

 

   Ο Με­νέ­λα­ος Μαυ­ρί­δης (1910-2000) γεν­νή­θη­κε στο Μα­κρο­χώ­ρι της Κων­σταν­τι­νού­πο­λης. Με­τά το ο­κτα­τά­ξιο σχο­λεί­ο της κοι­νό­τη­τάς του, συ­νέ­χι­σε στο Ελ­λη­νο­γαλ­λι­κό Λύ­κει­ο του Πέ­ρα. Ο­λο­κλή­ρω­σε τις σπου­δές του στη σχο­λή Μα­θη­μα­τι­κών-Α­στρο­νο­μί­ας του Πα­νε­πι­στη­μί­ου της Πό­λης. Πα­ρα­κο­λού­θη­σε ε­πί­σης μα­θή­μα­τα γλυ­πτι­κής στην Α­κα­δη­μί­α Κα­λών Τε­χνών της γε­νέ­τει­ράς του. Ως κα­θη­γη­τής Μέ­σης Εκ­παί­δευ­σης υ­πη­ρέ­τη­σε ε­πί 41 χρό­νια στα Γυ­μνά­σια-Λύ­κεια του Ζαπ­πεί­ου, Ι­ω­α­κει­μεί­ου, στη Θε­ο­λο­γι­κή Σχο­λή της Χάλ­κης και το Ζω­γρά­φει­ο. Με­τά τη συν­τα­ξι­ο­δό­τη­σή του εγ­κα­τα­στά­θη­κε στην Α­θή­να. Ή­ταν μέ­λος της Ε­θνι­κής Ε­ται­ρί­ας Ελ­λή­νων Λο­γο­τε­χνών.

   Έ­χει γρά­ψει βι­βλί­α, με χρο­νο­γρα­φή­μα­τα (α­πό δη­μο­σι­εύ­σεις σε ε­φη­με­ρί­δες και πε­ρι­ο­δι­κά), παι­δι­κό θέ­α­τρο και μυ­θι­στο­ρή­μα­τα, δι­η­γή­μα­τα, με­λέ­τες, που έ­χουν εκ­δο­θεί σε βι­βλί­α (α­πό το 1962 μέ­χρι και τον θά­να­τό του). Ε­κτός α­πό τις «Ψη­φό­πε­τρες» (1985) εκ­δό­θη­καν σε συ­νερ­γα­σί­α με τον Σύν­δε­σμο Ι­ω­α­κει­μειά­δων της Α­θή­νας και «Οι Βυ­ζαν­τι­νοί να­οί στην Πό­λη» (1986). Έρ­γο ζω­ής του Με­νέ­λα­ου Μαυ­ρί­δη. Πο­λύ­πλευ­ρο τα­λέν­το α­σχο­λή­θη­κε α­κό­μη, με τη φω­το­γρα­φί­α, τα σλά­ιτς, τη ζω­γρα­φι­κή, τα μω­σα­ΐ­κά, τη γλυ­πτι­κή, τη μου­σι­κή ι­δι­αί­τε­ρα με τη Βυ­ζαν­τι­νή την ο­ποί­α υ­πη­ρέ­τη­σε ως ι­ε­ρο­ψάλ­της. Έ­χει δώ­σει δι­α­λέ­ξεις με θέ­μα­τα Α­στρο­νο­μί­ας, Βυ­ζαν­τι­νο­λο­γί­ας και Αρ­χαί­ας Ελ­λη­νι­κής γραμ­μα­τεί­ας και στην Α­θή­να και στην Πό­λη.

 

Αναδημοσίευση από το www.goodnet.gr

 

 

 
© 2010 Ιερά Μητρόπολις Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, Ρέθυμνο, Κρήτη - Τηλεφωνικό Κέντρο 28310 22415 - Fax 28310 28557
 

Ρέθυμνο 

HOTSoft.gr σχεδιασμός, κατασκευή, Προώθηση ιστοσελίδων, Κρητη SEO. Ρέθυμνο Aσύρματα δίκτυα WiFi, Δομημένη καλωδίωση, έξυπνο σπίτι. Rethymno 

Website Design, Web Development, Web site Promotion, SEO Crete SEM.
powered by HOTSoft.gr
internet, δίκτυα & τηλεπικοινωνίες