Οικουμενικον Πατριαρχείον
Οικουμενικον Πατριαρχείον
Οικουμενικον Πατριαρχείον

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΓΚΑΙΝΙΩΝ

ΤΗΣ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ

ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗΣ

ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΠΗΓΙΑΚΗΣ ΜΟΝΗΣ

ΑΡΚΑΔΙΟΥ

Τετάρτη 5 Ἰουλίου 2017, ὥρα 19:00

Ἱερά Μονή Ἀρκαδίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

   Ἡ Πι­να­κο­θή­κη τῆς Ἱ­ε­ρᾶς Πα­τρι­αρ­χι­κῆς καί Σταυ­ρο­πη­γι­α­κῆς Μο­νῆς Ἀρ­κα­δί­ου φι­λο­ξε­νεῖ­ται στούς πρό­σφα­τα ἀ­να­και­νι­σμέ­νους καί κα­τάλ­λη­λα δι­α­μορ­φω­μέ­νους χώ­ρους τοῦ πα­λαι­οῦ Μου­σεί­ου τῆς Μο­νῆς καί πε­ρι­λα­βά­νει τά ἑ­ξῆς ἔρ­γα:

 

   α) Ὀ­κτώ πί­να­κες ζω­γρα­φι­κῆς τῆς ζω­γρά­φου Πό­πης Παυ­λά­κη, πέν­τε ἀ­πό τούς ὁ­ποί­ους πα­ρα­χώ­ρη­σαν στήν Ἱ­ε­ρά Μο­νή Ἀρ­κα­δί­ου ὁ Δῆ­μος Ρε­θύ­μνης καί τό Μου­σεῖ­ο Σύγ­χρο­νης Τέ­χνης Κρή­της, με­τά ἀ­πό σχε­τι­κή πρό­τα­ση τῆς θυ­γα­τέ­ρας τῆς ζω­γρά­φου, κ. Εἰ­ρή­νης Ἰωαννίδου-Soetaert, ἡ ὁ­ποί­α θά μᾶς δώ­σει τήν χα­ρά καί τήν τι­μή τῆς πα­ρου­σί­ας της στά Ἐγ­καί­νι­α τῆς Πι­να­κο­θή­κης.

   β) Ὁ πί­να­κας τοῦ ζω­γρά­φου Νι­κο­λά­ου Φε­ρε­κεί­δη, γι­ά τόν ὁ­ποῖ­ο γί­νε­ται ἀ­να­φο­ρά στό βι­βλί­ο τοῦ ἀ­οι­δί­μου Μη­τρο­πο­λί­του Κρή­της Τι­μο­θέ­ου Βε­νέ­ρη «Τό Ἀρ­κά­δι δι­ά τῶν αἰ­ώ­νων». Τό ἔρ­γο αὐ­τό, με­τά ἀ­πό σχε­τι­κή ἔ­ρευ­να, ἀ­νευ­ρέ­θη­κε στή Θεσ­σα­λο­νί­κη καί ἀ­πο­κτή­θη­κε ἀ­πό τήν Ἱ­ε­ρά Μο­νή Ἀρ­κα­δί­ου.

   γ) Τρί­α ἔρ­γα πού ὑ­πῆρ­χαν στή Μο­νή καί ἔ­χουν θε­μα­τι­κή ἀ­πό αὐ­τήν (τῶν Ράτα, Κιρ­μι­λά­κη καί Κυριακοῦ).

   δ) Δύ­ο ἔρ­γα τοῦ κ. Λε­ω­νί­δα Κα­ού­νη, τά ὁ­ποῖ­α δώ­ρι­σε στήν Μο­νή.

   ε) Μί­α σύν­θε­ση τοῦ Ἡ­ρα­κλει­ώ­τη εἰ­κα­στι­κοῦ Ἰ­ω­άν­νη Μα­ρά­βα, ἐμ­πνευ­σμέ­νη ἀ­πό τόν πί­να­κα ζω­γρα­φι­κῆς γι­ά τό Ἀρ­κά­δι τοῦ Θε­ό­δω­ρου Βρυ­ζά­κη, μέ ἀ­φορ­μή τήν Ἑ­κα­τον­πεν­τη­κον­τα­ε­τη­ρί­δα τοῦ Ἀρ­κα­δι­κοῦ Ὁ­λο­καυ­τώ­μα­τος.

   Στόν ἴ­δι­ο χῶ­ρο ἐ­κτί­θε­ται καί ἡ ξυ­λό­γλυ­πτη κορ­νί­ζα, στήν ὁ­ποί­α φυ­λασ­σό­ταν ἐ­πί σει­ρά δε­κα­ε­τι­ῶν τό Ἱ­στο­ρι­κό Λά­βα­ρο τοῦ Ἀρ­κα­δί­ου στό πα­λαι­ό Μου­σεῖ­ο τῆς Μο­νῆς, ἔρ­γο τοῦ ἐρ­γο­στα­σί­ου Μουν­δρι­α­νά­κη μέ τήν φρον­τί­δα τοῦ τό­τε Ἐ­πι­σκό­που Ρε­θύ­μνης καί Αὐ­λο­πο­τά­μου Τι­μο­θέ­ου Βε­νέ­ρη.

   Εὐ­χα­ρι­στοῦ­με ἀ­πό τά βά­θη τῆς καρ­δι­ᾶς μας ὅ­σους μᾶς βο­ή­θη­σαν στή δη­μι­ουρ­γί­α αὐ­τοῦ τοῦ χώ­ρου, πού ἔρ­χε­ται νά προ­στε­θεῖ στούς λοι­πούς χώ­ρους τῆς Μο­νῆς, οἱ ὁ­ποῖ­οι δί­δουν, ὁ κα­θέ­νας ξε­χω­ρι­στά καί μο­να­δι­κά, τή μαρ­τυ­ρί­α τῆς πα­ρου­σί­ας της στό χρό­νο καί στόν τό­πο.

   Στό­χος τῆς Ἱ­ε­ρᾶς Μη­τρο­πό­λε­ως Ρε­θύ­μνης καί Αὐ­λο­πο­τά­μου καί τῆς Ἱ­ε­ρᾶς Μο­νῆς Ἀρ­κα­δί­ου εἶ­ναι ὁ συ­νε­χής ἐμ­πλου­τι­σμός τῆς Πι­να­κο­θή­κης μέ ἔρ­γα καλ­λι­τε­χνῶν, ἐμ­πνευ­σμέ­νων ἀ­πό τό με­γα­λεῖ­ο τῆς Ἀρ­κα­δι­κῆς Ἐ­θε­λο­θυ­σί­ας τοῦ 1866, τήν Ἑ­κα­τον­πεν­τη­κον­τα­ε­τη­ρί­δα τῆς ὁ­ποί­ας τι­μή­σα­με μέ σει­ρά ἐκ­δη­λώ­σε­ων κα­τά τό πα­ρελ­θόν ἔ­τος, ἀλ­λά καί ἀ­πό τήν ἐν γέ­νει πο­λυ­σή­μαν­τη, καί πρω­τί­στως πνευ­μα­τι­κή, δι­α­δρο­μή τῆς Ἱ­ε­ρᾶς Μο­νῆς Ἀρ­κα­δί­ου στούς πολ­λούς αἰ­ῶ­νες τῆς ἱ­στο­ρί­ας της.

   Μέ πολ­λή χα­ρά, λοι­πόν, σᾶς προ­σκα­λοῦ­με νά τι­μή­σε­τε μέ τήν πα­ρου­σί­α σας τά ἐ­πί­ση­μα Ἐγ­καί­νι­α τῆς Πι­να­κο­θή­κης, τά ὁ­ποῖ­α θά πραγ­μα­το­ποι­η­θοῦν τήν Τε­τάρ­τη 5η Ἰ­ου­λί­ου καί ὥ­ρα 19:00 στό Ἀρ­κά­δι μας.

 

Σᾶς ἀσπάζομαι μέ ἐγ­κάρ­δι­ες εὐ­χές καί πολλή ἀ­γά­πη

Ὁ Μη­τρο­πο­λί­της

 

Ο Ρε­θύ­μνης καί Α­λο­πο­τά­μου Ε­γέ­νι­ος

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΓΚΑΙΝΙΩΝ

 

 

Χαι­ρε­τι­σμός τοῦ κ. Γε­ωρ­γί­ου Μα­ρι­νά­κη, Δη­μάρ­χου Ρε­θύ­μνης.

Χαι­ρε­τι­σμός τῆς κ. Μα­ρί­ας Μα­ραγ­κοῦ, Δι­ευ­θύν­τρι­ας τοῦ Μου­σεί­ου Σύγ­χρο­νης Τέ­χνης Κρή­της.

Χαι­ρε­τι­σμός τῆς κ. Εἰ­ρή­νης Ἰωαννίδου-Soetaert.

Πα­ρου­σί­α­ση τῶν ἔρ­γων τῆς Πι­να­κο­θή­κης τῆς Ἱ­ε­ρᾶς Μο­νῆς Ἀρ­κα­δί­ου ἀ­πό τόν κ. Ἐμ­μα­νου­ήλ Γορ­γο­ρά­πτη, θε­ο­λό­γο καί Γραμ­μα­τέ­α τοῦ Ὀρ­γα­νι­σμοῦ Δι­οι­κή­σε­ως Μο­να­στη­ρι­α­κῆς Πε­ρι­ου­σί­ας Νο­μοῦ Ρε­θύ­μνης.

 

 

Συν­το­νί­ζει ὁ κ. Μά­νος Παν­τε­λι­δά­κης, Γραμ­μα­τέ­ας τῆς Ἱ­ε­ρᾶς Μο­νῆς Ἀρ­κα­δί­ου.

 

   Τήν ἐκ­δή­λω­ση ἐ­πεν­δύ­ει μου­σι­κά τό Κου­ϊν­τέ­το Χάλ­κι­νων Πνευ­στῶν Ὀρ­γά­νων «Ρί­θυ Brass» τῆς Δη­μο­τι­κῆς Φι­λαρ­μο­νι­κῆς Ρε­θύ­μνης μέ τό ἑ­ξῆς μου­σι­κό πρό­γραμ­μα, τοῦ ὁ­ποί­ου τήν ἐ­πι­μέ­λει­α εἶ­χε ὁ κ. Ἀν­τώ­νι­ος Μαυ­ρά­κης:

Ricercare Quinto Tono, G.P. Palestrina - Δι­α­σκευ­ή:  Ἀν­τώ­νι­ος Μαυ­ρά­κης.

Trumpet Voluntary, J. Clarke - Δι­α­σκευ­ή: W. Barnes.

Water Music, G.f. Handel’s - Δι­α­σκευ­ή: Ἀν­τώ­νι­οςΜαυ­ρά­κης.

Rondeau, J. Mouret - Δι­α­σκευ­ή: W. Barnes.

Farandole, G. Bizet - Δι­α­σκευ­ή: W. Barnes.

Toreador Song, G. Bizet - Δι­α­σκευ­ή: W. Barnes.

 

   Μέ­λη τοῦ Κου­ϊν­τέ­του «Ρί­θυ Brass»: Τρομ­πέ­τα: Ἀν­τώ­νι­ος Μαυ­ρά­κης – Ἀν­τι­γό­νη Ἀ­ραμ­πατ­ζό­γλου, Εὐ­φώ­νι­ο: Ἀν­τώ­νι­ος Ντα­κά­κης, Τρομ­πό­νι: Ἀ­λέ­ξαν­δρος Σκέμ­πι, Τούμ­πα: Παν­τε­λής Συ­κά­κης, Κρου­στά: Ἀν­τώ­νι­ος Ζα­χα­ρά­κης.

 

 

Δεῖ­τε/ἀ­πο­θη­κεύ­σε­τε τό πρό­γραμ­μα σέ ἐ­κτυ­πώ­σι­μη μορ­φή: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΓΚΑΙΝΙΩΝ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ ΑΡΚΑΔΙΟΥ.

 

 

 

 
© 2010 Ιερά Μητρόπολις Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, Ρέθυμνο, Κρήτη - Τηλεφωνικό Κέντρο 28310 22415 - Fax 28310 28557
 

Ρέθυμνο 

HOTSoft.gr σχεδιασμός, κατασκευή, Προώθηση ιστοσελίδων, Κρητη SEO. Ρέθυμνο Aσύρματα δίκτυα WiFi, Δομημένη καλωδίωση, έξυπνο σπίτι. Rethymno 

Website Design, Web Development, Web site Promotion, SEO Crete SEM.
powered by HOTSoft.gr
internet, δίκτυα & τηλεπικοινωνίες