Οικουμενικον Πατριαρχείον
Οικουμενικον Πατριαρχείον
Οικουμενικον Πατριαρχείον

 

ΑΝΤΙΦΩΝΗΣΗ ΤΟΥ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ

ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ κ.κ. ΕΥΓΕΝΙΟΥ

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

Ρέθυμνον, 16 Ὀκτωβρίου 2010

Ἀγαπητέ μου κ. Δήμαρχε,

Μέ βαθειά συγκίνηση, ἀποδεχόμενος τοῦ Θεοῦ τήν κλήση καί τῆς Ἐκκλησίας τήν σεπτή ἐντολή, ἔρχομαι σήμερα στό Ρέθυμνο, στήν πανέμορφη καί ἀγλαόφημη αὐτή πόλη, στήν ἕδρα τῆς ἱστορικῆς καί περιώνυμης Μητροπόλεως Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου. Γονατίζω νοερά καί προσκυνῶ τό μυροβόλο χῶμα της, τό ποτισμένο μέ τά αἵματα μαρτύρων καί ἡρώων, τό νοτισμένο μέ δάκρυα ὁσίων, τό χῶμα πού γέννησε τήν θρυλική Ἀρκαδική ἐθελοθυσία. Ἀπό τόν ἀναβαθμό αὐτό πού μέ ἀνέβασε ἡ ἀγάπη Σας ἔκθαμβα τά μάτια μου ἀντικρύζουν τήν ἀκτινοβολία πού ἐκπέμπει ἡ πολύτιμη πνευματική καί πολιτισμική κληρονομιά πού κοσμεῖ τήν εὔγονη αὐτή γῆ.

Ἡ θερμή ὑποδοχή πού ἐπιφυλάσσετε στόν Ἐπίσκοπο Σας ἐκ μέρους τοῦ εὐγενοῦς λαοῦ τῆς πόλεως τοῦ Ρεθύμνου, τῆς πόλεως τοῦ Πνεύματος, τῶν Γραμμάτων, τῶν Τεχνῶν καί τοῦ Πολιτισμοῦ, μέ συγκινεῖ βαθύτατα. Εἶμαι συμπολίτης σας πλέον.

Στήν ἐγκάρδια αὐτήν ὑποδοχή φανερώνεται ἔκδηλα ἡ ἀρχοντιά τῶν Ρεθυμνίων. Ἡ τιμή πού γίνεται στό πρόσωπό μου ἀποδίδεται στήν Ἁγία μας Ἐκκλησία. Ἐκείνη καί ἡ ἀγάπη Σας μέ ἔφεραν ἐδῶ. Μόνο γιά τήν Ἐκκλησία ἄλλωστε δέχθηκα νά γίνονται αὐτά ἐδῶ. Διαφορετικά, θά ἤθελα νά ἔλθω ἁπλά καί διακριτικά, χωρίς ἐπισημότητες, γιά νά ἀρχίσω τήν κενωτική διακονία μου.

Σᾶς εὐχαριστῶ γιά τούς ἀγαθούς λόγους σας, πού διαπνέονται ἀπό τήν ἀγάπη σας στήν Ἐκκλησία μας, ἀλλά καί ἀπό τήν καλή ἀγωνία σας γιά τήν ἀποστολή της σήμερα. Σᾶς εὐχαριστῶ καί γιά τό πολύτιμο δῶρο σας, τό ὁποῖο ἀποδέχομαι ὡς ἔκφραση τῆς ἀφοσιώσεως τῶν φιλογενῶν ἀνθρώπων τοῦ Δήμου Ρεθύμνης πρός τήν Ἐκκλησία τους.

Ἀγαπητοί ἀδελφοί καί φίλοι μου,

Θέλω νά σᾶς ἐξομολογηθῶ, πώς ἀπό τήν ὥρα πού ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κρήτης, μέ τήν τιμία ψῆφο τῶν ἁγίων Ἀρχιερέων πού τήν ἀποτελοῦν, μοῦ ἔκανε τήν μεγάλη τιμή νά μέ ἐκλέξει Μητροπολίτη τῆς ἁγιωτάτης Μητροπόλεως Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου, αἰσθάνομαι ὅτι πολιτογραφήθηκα Ρεθύμνιος.  Πάντοτε καμάρωνα γιά τήν ἱστορία καί τήν παράδοση τοῦ τόπου, γιά τήν διαχρονική προσφορά του στά γράμματα καί τόν πολιτισμό, γιά τήν εὐγένεια καί τό ἦθος τῶν ἀνθρώπων του.

Αὐτός ὁ τόπος ἔγινε τό λίκνο τῆς κρητικῆς ἀναγεννήσεως, τό λίκνο ἀνθρώπων ὅπως ὁ Γεώργιος Χορτάτζης, ὁ ἱερεύς Ἐμμανουήλ Τζάνες Μπουνιαλῆς, ὁ Ἐμμανουήλ Λαμπᾶρδος, ὁ Μαρῖνος Τζάνες Μπουνιαλῆς, καί τόσοι ἄλλοι ἕως τόν Πρεβελάκη. Ὅλοι σφράγισαν γιά πάντα μέ τίς δημιουργίες τους στά  Γράμματα καί στίς Τέχνες τόν Κρητικό Πολιτισμό καί οἱ φωτεινές τους μορφές καθοδηγοῦν τούς σύγχρονους «ποιητές», τούς δημιουργούς, πού περνοῦν ἀπό τό παρόν στό μέλλον αὐτόν τόν τόπο.  Αὐτός εἶναι πλέον καί ὁ δικός μου τόπος.

Αἰσθάνομαι βαθειά μέσα μου αὐτό πού χαρακτηριστικά ἔχει γραφεῖ, πώς στόν ὄμορφο αὐτό τόπο, στό Ρέθυμνο, δέν πηγαίνεις ἁπλά ἀλλά ἐπιστρέφεις.

«Ἐπιστρέφοντας στό Ρέθυμνο» λοιπόν, εἶναι ἡ πρώτη φορά πού ὡς Ἐπίσκοπος Σας ἀντικρύζω τά πρόσωπά σας καί ἐπιθυμῶ νά ἐκφράσω τή χαρά μου καί νά δοξάσω τόν Θεό. Βλέπω στά μάτια σας τήν θέληση νά μείνετε πιστοί στήν Ἐκκλησία πού μᾶς ἀναγεννᾶ καθημερινά, πιστοί στίς πατρογονικές μας παραδόσεις, καί νοιώθω τήν ἀνάγκη νά Σᾶς ἀγκαλιάσω καί νά Σᾶς πῶ ὅτι Σᾶς ἀγαπῶ. Μέσα ἀπό τά μυχιαίατα τῆς ὕπαρξης μου  εὐχαριστῶ τόν Θεό πού μοῦ χάρισε τό μεγάλο δῶρο νά Σᾶς ἔχω παιδιά καί ἀδέλφια μου.

Ἔρχομαι κοντά Σας συνοδευόμενος καί ἐπιστηρίζομενος ἀπό τόν ἐκπρόσωπο τοῦ Πατριάρχου μας, τόν Ἀρχιεπίσκοπο μας, ἐκπροσώπους τῶν Ἁγίων ἑκκλησιῶν, τήν Ἱερά Σύνοδο μας. Ἕνα καί μόνο ὁραματισμό ἔχω, νά δώσω ὅλη μου τήν ὕπαρξη μου σ᾿ αὐτή τήν ἁγιασμένη, τήν ἱστορική καί ἡρωϊκή γῆ.

Ἔρχομαι μέ ἐντολή τῆς Ἐκκλησίας, ὡς πατέρας τῆς μεγάλης πνευματικῆς μας οἰκογένειας. Σ᾿ αὐτήν τήν σχέση ἐπιθυμῶ νά οἰκοδομήσουμε τό μέλλον καί σᾶς δίδω τήν ὑπόσχεση ὅτι «ἤδιστα ἐκδαπανηθήσομαι» ὑπέρ πάντων.

Εἶμαι βέβαιος πώς τό χέρι τοῦ Θεοῦ ὁδήγησε τά βήματά μου ἐδῶ γιά να ζήσω ὄχι ἁπλά δίπλα σας ἀλλά μαζί σας τό ὑπόλοιπο τῆς ζωῆς μου στόν κόσμο, γιά νά γίνω ὁ δικός σας ἄνθρωπος, ὁ ἄνθρωπος πού θά συναντᾶτε καθημερινά στόν δρόμο, στά σπίτια, τίς ἐργασίες καί τούς χώρους τῆς ἀναψυχῆς σας ἀκόμη καί μήν παραξενευτεῖτε γι᾿αὐτό. Γιά νά κάνω πράξη αὐτό πού λίγες στιγμές μετά τήν ἐκλογή μου δήλωσα, πώς ἐπιθυμῶ νά ἐκκλησιάσω τούς πόνους καί τούς πόθους σας δικούς μου πόνους καί πόθους, τίς ἀγωνίες καί τά ἄγχη σας, τά προβλήματα καί τούς προβληματισμούς σας, θέματα τῆς καθημερινῆς μου προσευχῆς καί φροντίδας.

Ἡ ἀγκαλιά τοῦ Θεοῦ καί τῆς Ἐκκλησίας εἶναι ἀνοικτή, δέχεται «τόν ἔσχατο καθάπερ καί τόν πρῶτο», ἀναπαύει τούς κουρασμένους ἀπό τίς δυσκολίες αὐτῆς τῆς ζωῆς ἀνθρώπους. Ἀγκαλιάζω ὅλους τούς ἀνθρώπους, τούς νέους καί τούς μεγαλύτερους, τούς ἐπιστήμονες καί τούς ἀνθρώπους τῆς σκληρῆς μά τίμιας ἐργασίας, τούς μαθητές, τούς φοιτητές καί τούς δασκάλους τους. Ὅλους ἀνεξαιρέτως καί ὄχι μόνο αὐτούς πού δηλώνουν ἄνθρωποι τῆς Ἐκκλησίας. Ὅλους ὅσους κατοικοῦν στόν τόπο αὐτόν ἀλλά καί ὅσους τόν ἐπισκέπτονται.

Ζητῶ τίς προσευχές σας γιά νά ἀναδειχθῶ ἄξιος αὐτῆς τῆς κλήσεως, συνεπής στίς ἀρχές καί τίς ἀξίες τοῦ τόπου.

Σᾶς εὐχαριστῶ γιά ὅλες τίς ἐκδηλώσεις τῆς ἀγάπης σας. Γιά τήν ἐμπιστοσύνη σας στό πρόσωπο τοῦ Ἐπισκόπου σας.

Σᾶς ἀσπάζομαι ὅλους πατρικά καί εὔχομαι ὁ Θεός νά εὐλογεῖ τήν κοινή μας πλέον πορεία, τήν συμπόρευσή μας πού ἀρχίζει σήμερα.

 
© 2010 Ιερά Μητρόπολις Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, Ρέθυμνο, Κρήτη - Τηλεφωνικό Κέντρο 28310 22415 - Fax 28310 28557
 

Ρέθυμνο 

HOTSoft.gr σχεδιασμός, κατασκευή, Προώθηση ιστοσελίδων, Κρητη SEO. Ρέθυμνο Aσύρματα δίκτυα WiFi, Δομημένη καλωδίωση, έξυπνο σπίτι. Rethymno 

Website Design, Web Development, Web site Promotion, SEO Crete SEM.
powered by HOTSoft.gr
internet, δίκτυα & τηλεπικοινωνίες