Οικουμενικον Πατριαρχείον
Οικουμενικον Πατριαρχείον
Οικουμενικον Πατριαρχείον

 

Ὁμιλία Σεβ. Μητροπολίτου Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. Εὐγενίου
κατά τήν ἐνθρόνιση τοῦ νέου Ἡγουμένου
τῆς Ἱερᾶς Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Ἁγίου Γεωργίου Ἀρσανίου,
Ἀρχιμ. Εὐφραίμ Μανουσάκη

Ρεθύμνης ΕυγένιοςὉ Τρισάγιος Θεός καί ὁ Ἅγιος προστάτης καί ἔφορος τῆς Σεβασμίας αὐτῆς τοῦ Ἀρσανίου Ἱερᾶς Μονῆς Τροπαιοφόρος καί μεγαλομάρτυς Γεώργιος οἰκονόμησαν τήν ἡμέρα αὐτή γιά τήν συνέχιση τῆς ἱστορίας καί τῆς διαχρονικῆς προσφορᾶς της.

Ἀγαπητό μου παιδί καί Ἅγιε Καθηγούμενε πλέον
Πανοσιώτατε Ἀρχιμανδρίτη κ. Εὐφραίμ,
Πανοσιολογιώτατοι Ἅγιοι Καθηγούμενοι,
Ὁσιωτάτη Ἁγία Καθηγουμένη,
Ἀγαπητοί πατέρες καί ἀδελφοί,
Ἐντιμότατοι Ἄρχοντες,
Εὐλογημένα φιλομόναχα τῆς Ἐκκλησίας μέλη.

Αὐτήν τήν αἴσθηση ἔχομε, πώς ὁ Θεός οἰκονόμησε τήν συνέχεια καί σ" αὐτό τό προπύργιο τῆς εὐσέβειας τῆς Τοπικῆς μας Ἐκκλησίας, πού μᾶς γεμίζει χαρά καί πληροῖ τίς ὑπάρξεις μας παρηγοριά καί ἐλπίδα. Εἴη τό ὄνομα Κυρίου εὐλογημένον. Ἐκεῖνος ὡς οἶδεν, ὡς ἠθέλησεν καί ὡς ηὐδόκησεν ἔστειλε ἄνθρωπον γιά νά σηκώσει τόν Σταυρόν τῆς εὐθύνης γι" αὐτήν τήν μονή, γιά νά ἀναπαύσει τούς καλούς πατέρες καί ἀδελφούς, τούς πολυσέβαστους προηγουμένους Ἀγαθάγγελο καί Θεόφιλο πού ἐπί πολλές σειρές ἐτῶν προσέφεραν τίς ὑπάρξεις τους θυσιαστικά καί δέν ἄφησαν ποτέ τό καντήλι τοῦ Ἁγίου νά σβήσει. Τούς εἴμαστε εὐγνώμονες καί ἰδιαιτέρως παρακαλοῦμε καί Σᾶς προτρέπομε Ἅγιε Καθηγούμενε νά τούς παρέχετε καθημερινή φροντίδα καί ἀναψυχή καί νά στηρίζετε τόν βηματισμό Σας στήν ἀγάπη, τήν εὐχή, τήν εὐλογία, τήν ἐμπειρία, τήν σύνεση, τήν σοφία καί τήν φιλεργία τους. Νά περικρατεῖτε τό γῆρας τους γιά νά αἰσθάνονται ὅπως τούς πρέπει.
Μερικές προτρεπτικές σκέψεις ἔχομε αὐτήν τήν ὥρα νά καταθέσομε στήν ἀγάπη Σου καί σέ παρακαλοῦμε νά τίς ἀκούσεις μέ προσοχή. Γνωρίζεις καί ἐσύ, ὅπως καί ὅλοι οἱ τοῦ ἱεροῦ καταλόγου, ὅτι δέν διαλέξαμε ἐμεῖς τόν Κύριο ἀλλά Ἐκεῖνος μᾶς ἐπέλεξε ἀπό τόν κόσμο καί μᾶς κάλεσε νά διακονήσομε τήν Ἐκκλησία Του. «Οὐχ ὑμεῖς μέ ἐξελέξασθε ἀλλ" ἐγώ ἐξελεξάμην ἡμᾶς ἐκ τοῦ κόσμου». Ἰδιαίτερα τούς μοναχούς, μᾶς διάλεξε καί μᾶς ἔβγαλε ἀπό τόν κόσμο, μέ τήν ἔννοια τῆς ἀπαλλαγῆς ἀπό τήν κοσμική φροντίδα καί μέ τήν ἀποταγή μᾶς ἔδωσε τήν δυνατότητα καί τόν τρόπο νά «φρονοῦμε τά ἄνω, μή τά ἐπί τῆς γῆς». Ὁ κόσμος συχνά αὐτό δέν τό καταλαβαίνει καί ὁ μοναχισμός μας εἶναι παρεξηγημένος, ἐνίοτε καί καταφρονημένος. Ἀλλά αὐτό στό βάθος, στήν αὐτοσυνειδησία μας, ἴσως κάνει καί καλό. Γιά νά γινόμαστε διαρκῶς σωστοί μοναχοί, εὐαρεστοῦντες τόν Θεό.
Αὐτό σέ παρακαλῶ πρώτιστα. Ἀπάδουν σέ ἐμᾶς συμπεριφορές πού καταδεικνύουν ἐκκοσμικευμένο φρόνημα καί ὁ πιστός λαός μας δέν δέχεται καί μᾶς θέλει μέν κοντά του, μέ σαφῆ ὅμως πάντοτε διάκριση τοῦ μέτρου. Αὐτό παρακαλῶ νά φροντίζεις πάντοτε. Νά κρατᾶς τό μοναστήρι ἀνοικτό, νά ἀναπαύονται ἐδῶ ἄνθρωποι, νά γεύονται ὀρθόδοξη πνευματικότητα καί μοναστική παράδοση, νά ὀσφραίνονται λιβάνι, νά φωτίζονται ἀπό τό φῶς τῶν καντηλιῶν καί τίς ἀγαπητικές σου διδαχές.
Τά μοναστήρια μας, ἰδιαίτερα σήμερα, πρέπει νά εἶναι ἀνοικτά καί φιλόξενα πρός ὅλους. Ἡ φιλοξενία, μεγάλη ἀρετή, χαρακτηριστικό τοῦ ὀρθόδοξου πολιτισμοῦ τοῦ τόπου μας, ἐπιθυμῶ νά χαρακτηρίζει τοῦτο τό μοναστήρι. Φιλοξενία καί φιλανθρωπία στίς πνευματικές τους διαστάσεις εἶναι αὐτό πού οἱ κοπιῶντες καί πεφορτισμένοι τῆς ζωῆς πρέπει νά βρίσκουν σέ τόπους σάν καί αὐτόν.
Γνωρίζω πώς ἔχεις καί τήν θέληση καί τήν προθυμία νά τό πράξεις καί ἐκ τῶν προτέρων σέ εὐχαριστῶ γι" αὐτό. Αὐτό πάντοτε γινόταν στό Ἀρσάνι, στήν μακραίωνη ἱστορία του, πού ἄν ἀνατρέξει κανείς στό βιβλίο της θά βρεῑ σελίδες δόξης λαμπρές, θά βρεῖ προσφορά στόν τόπο καί τούς ἀνθρώπους, θά βρεῖ δάκρυα, αἵματα καί ἱδρῶτες, κόπους ἀσκητικούς πού δικαιώνουν τήν ὕπαρξή του. Μέχρι καί χθές τό Ἀρσάνι με τό Ἀρσάνιο Γυμνάσιο πού μέ φροντίδα τοῦ Δήμου θά πρόσφερε στόν τόπο, στήν παιδεία, στόν πολιτισμό καί θά συνεχίσει ἀπό σήμερα μέ μπροστάρη ἐσένα νά τό πράττει.
Θέλω νά εἶσαι ταπεινός, προσηνής, ὑπάκουος στήν Ἐκκλησία γιατί μόνο ἔτσι θά λειτουργεῖς κατά τό Θέλημα τοῦ Θεοῦ καί οἱ βουλές καί οἱ ἐνέργειές σου θά γίνονται ὠφέλιμες καί οἰκοδομητικές. Τόν Ἡγούμενο, ὅπως καί τόν Ἐπίσκοπο, δέν τόν κάνουν τά ἐξωτερικά σχήματα, ἀλλά ἡ
ἁγία βιοτή του. Δέν τόν κάνει ἡ θέση, ἀλλά ἐκεῖνος κάνει τήν θέση. Νά χάνεσαι, σέ παρακαλῶ, γιά νά βρίσκεις τόν ἑαυτό σου καί νά ἐμφανίζεσαι γιά νά κάνεις πράξη τό δεύτερο κεφάλαιο τῆς τοῦ Ἰωάννου Κλίμακος.
Τελευταῖα κατά τήν σειρά τῶν παροτρύνσεων ἀλλά πρώτη στήν σκέψη καί στήν καρδιά μας ἀποτελεῖ ἡ ὑπόμνηση πώς τοῦτο τό Μοναστήρι ἔχει εὐλογηθεῖ ἀπό τόν 17ο αἰ. νά εἶναι Πατριαρχικό καί Σταυροπηγιακό, νά ἀνήκει στήν Μητέρα Ἐκκλησία, τήν καθηγιασμένη καί καθημαγμένη, νά μνημονεύεται στίς ἀκολουθίες τό ὄνομα τοῦ Πατρός καί Πατριάρχου μας. Προσωπικά χαίρομαι πολύ γιά τά Πατριαρχικά μας Σταυροπήγια καί σέ παρακαλῶ ἀδιάλειπτη νά εἶναι ἡ προσευχή σου γιά τό ἀειλαμπές Φανάριον, γιά τήν Ἁγία τοῦ Χριστοῦ Μεγάλη Ἐκκλησία, χωρίς τήν ὁποία εἰλικρινά δέν γνωρίζω πώς θά εἴμασταν καί ἄν θά εἴμασταν.
Σέ εὐχαριστῶ πολύ γιά τήν ἀφιέρωσή Σου, γιά τήν ἀγάπη Σου, γιά τήν ὑπομονή Σου. Ἡ Ἐκκλησία καί προσωπικά ἐκεῖνος πού ὁμιλεῖ τρέφουν χρηστές ἐλπίδες πώς στίς ἡμέρες σου αὐτή ἡ Μονή θά ἀναδειχθεῖ στήν θέση πού τῆς ἀξίζει. Θά ὁλοκληρωθεῖ ἡ ἀνακαίνιση τῶν κτισμάτων της, θά γίνει τό νέο Μουσεῖο πού θά φιλοξενεῖ καί θά προβάλλει τά κειμήλιά της, καί ἡ μεγάλη αἴθουσά της πού ἀναστηλώθηκε τόσο ὄμορφα θά χρησιμεύσει στήν Ἐκκλησία καί στήν ἀνάδειξη τοῦ πολιτισμικοῦ μας πλούτου, στήν φιλοξενία συνεδρίων καί ἐκδηλώσεων τοῦ τόπου καί τῶν φορέων του.
Εὔχομαι ὁ Θεός νά σοῦ δίδει δύναμη, θά εἴμαι κοντά Σου καί θά καμαρώνω γιά τήν πρόοδο τήν πνευματική πρῶτα καί ἔπειτα καί γιά τά ἄλλα, πού ἐπιθυμῶ πολύ νά δῶ νά γίνονται στό Ἀρσάνι. Εἴθε Ἐκεῖνος νά στείλει καί ἄλλους γεωργούς στόν ἀμπελῶνα Του, ἀλλά ποιούς, πότε καί πῶς Ἐκεῖνος γνωρίζει.
Εἴθε τό Ἀρσάνι μέ τήν ἡγουμενία Σου, πού θέλω νά τήν χαρακτηρίζει ἡ ἁπλότητα καί ἡ ἀποφυγή τῶν ὑπερβολῶν, νά συνεχίσει νά εἶναι ἕνα μοναστήρι πού θά διακρατεῖ τά χαρακτηριστικά τοῦ κρητικοῦ παραδοσιακοῦ μοναχισμοῦ χωρίς τίς ὁποθενδήποτε προερχόμενες ἀλλοιώσεις.
Μέ αὐτές τίς σκέψεις σοῦ παραδίδω τήν Ἡγουμενία δι" εὐχῶν πάντων τῶν παρισταμένων, ἱκετεύοντας τόν Θεό νά σέ στηρίξει. Ἄξιος.

 
© 2010 Ιερά Μητρόπολις Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, Ρέθυμνο, Κρήτη - Τηλεφωνικό Κέντρο 28310 22415 - Fax 28310 28557
 

Ρέθυμνο 

HOTSoft.gr σχεδιασμός, κατασκευή, Προώθηση ιστοσελίδων, Κρητη SEO. Ρέθυμνο Aσύρματα δίκτυα WiFi, Δομημένη καλωδίωση, έξυπνο σπίτι. Rethymno 

Website Design, Web Development, Web site Promotion, SEO Crete SEM.
powered by HOTSoft.gr
internet, δίκτυα & τηλεπικοινωνίες