Οικουμενικον Πατριαρχείον
Οικουμενικον Πατριαρχείον
Οικουμενικον Πατριαρχείον

 

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ κ. ΕΥΓΕΝΙΟΥ
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ κ. ΑΝΤΩΝΙΟ ΣΑΜΑΡΑ

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. Εὐγένιος ἀπέστειλε σήμερα στόν Πρόεδρο τῆς Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως κ. Ἀντώνιο Σαμαρᾶ, ἐπιστολή γιά τά προβλήματα πού ἀπασχολοῦν ἔντονα τόν τελευταῖο καιρό τήν κοινωνία τοῦ Ρεθύμνου ἀπό τήν προοδευτική συρρίκνωση ὑπηρεσιῶν, οἱ ὁποῖες διακονοῦν τό κοινό καλό καί συμβάλλουν στήν εὐημερία καί τήν ἀνάπτυξη τοῦ τόπου μας. Ἀκολουθεῖ τό κείμενο τῆς ἐπιστολῆς :

Πρός
Τόν Ἐξοχώτατο κ. Ἀντώνιο Σαμαρᾶ,
Πρόεδρο τῆς Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως.
Ἀθήνα. 

Λαμβάνομε τήν τιμή νά ἀπευθυνθοῦμε σέ Ἐσᾶς μέ τήν ἐπιστολή αὐτή, τήν ὁποία παρακαλοῦμε νά δεχθεῖτε ὡς ἔκφραση ἀγωνίας ἑνός Ἐπισκόπου γιά τόν τόπο τόν ὁποῖο διακονεῖ καί τούς εὐγενεῖς κατοίκους του. Γιά τό ὄμορφο Ρέθυμνο, τήν ἕδρα τῆς Μητροπόλεώς μας, τήν ὁποία πρό καιροῦ ἐπισκεφθήκατε καί εἴχαμε τήν χαρά νά Σᾶς συναντήσομε καί τήν καλή εὐκαιρία νά συζητήσομε μαζί Σας γιά τά κοινωνικά προβλήματα, τά ὁποῖα πληθαίνουν καθημερινά γύρω μας μέ ἀνησυχητικούς ρυθμούς.

Ἐπιθυμοῦμε, χαράσσοντας τίς γραμμές αὐτές, νά Σᾶς καταστήσομε γνωστό ὅτι διαρκῶς παρατηροῦμε ἐδῶ στόν Τόπο μας μέ πολλή θλίψη τήν συρρίκνωσή του, ἡ ὁποία αὐξάνει προοδευτικά, τόν ἀποστερεῖ ἀπό δυνατότητες ἀνάπτυξης καί λειτουργεῖ ἀρνητικά στήν ψυχολογία τῶν ἀνθρώπων.

Μερικά χαρακτηριστικά παραδείγματα Σᾶς ἀναφέρομε μέ συντομία γιά νά κατανοήσετε τούς λόγους πού μᾶς ὤθησαν νά ἀπευθυνθοῦμε σήμερα στό Πρόσωπό Σας καί νά ζητήσομε τήν ἐπενεξέταση τῶν θεμάτων αὐτῶν ἀπό μέρους τῆς Πολιτείας.

Πρίν λίγες ἡμέρες πληροφορηθήκαμε τήν ἀναστολή τῆς λειτουργίας τῆς ἱστορικῆς Σχολῆς Δοκίμων Ἀστυφυλάκων, ἡ ὁποία ὑφίσταται στήν πόλη μας ἀπό τό 1951. Ἡ Σχολή αὐτή ἀποτελεῖ σύμβολο γιά τόν Τόπο μας καί εἶναι ἄρρηκτα συνδεδεμένη μέ αὐτόν. Ἐπιπλέον, κατά κοινή μαρτυρία, παράγει ἔργο, προσφέρει ἐκλεκτούς νέους Ἀστυφύλακες, ἀλλά καί συμβάλλει μέ τήν παρουσία της στήν ἐνδυνάμωση τοῦ αἰσθήματος ἀσφάλειας τοῦ λαοῦ μας.

Ἐπίσης, ἔγινε γνωστό ὅτι τό Κέντρο Ἐκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων τοῦ Ρεθύμνου, τό ὁποῖο εἶναι μοναδικό στήν Κρήτη, ὁδηγεῖται καί αὐτό σέ ὁριστικό  κλείσιμο, σύμφωνα μέ δημοσιεύματα.

Ἐπιπλέον, τό Ρέθυμνο, ὅπως ἀσφαλῶς γνωρίζετε, κατονομάζεται καί εἶναι ἡ πόλη τῶν γραμμάτων, ἀποτελεῖ τήν ἕδρα τοῦ Πανεπιστημίου Κρήτης. Δυστυχῶς, ὅμως, οἱ Πανεπιστημιακές Σχολές τοῦ Ρεθύμνου ὑπολειτουργοῦν ἐξαιτίας τῆς ἔλλειψης διδακτικοῦ καί διοικητικοῦ προσωπικοῦ. Ἀλλά καί τό Τμῆμα Μουσικῆς Τεχνολογίας καί Ἀκουστικῆς τοῦ Τ.Ε.Ι., στό Ρέθυμνο κινδυνεύει μέ κλείσιμο ἤ  μεταφορά.

Σέ ὅλα αὐτά ἦλθε νά προστεθεῖ καί ἡ πληροφορία  ὅτι, μέ σχετική ἀπόφαση, τό λιμάνι τοῦ Ρεθύμνου βρίσκεται μεταξύ ὅσων θά διατεθοῦν πρός πώληση τό ἑπόμενο διάστημα. Τό θέμα αὐτό ἔχει προκαλέσει μεγάλη ἀνησυχία καί ἔντονο προβληματισμό στούς ἀνθρώπους τοῦ Ρεθύμνου.

Ἰδιαίτερα ὅμως τόν τελευταῖο καιρό μᾶς πονᾶ τό θέμα τῆς λειτουργίας τοῦ Νοσοκομείου μας. Τό πολύτιμο ἀγαθό τῆς ὑγείας δοκιμάζεται ἐπικίνδυνα στίς ἡμέρες μας. Ὅσα κυκλοφοροῦν καί διαδίδονται σχετικά μέ τή συγχώνευση τοῦ Νοσοκομείου μας μέ ἄλλο Νοσοκομεῖο καί τήν ὑποβάθμισή του σέ Κέντρο Ὑγείας Ἀστικοῦ Τύπου προκαλοῦν ἀγωνία, θλίψη καί ἀπογοήτευση. Περικοπές μποροῦν νά δικαιολογηθοῦν στά δευτερεύοντα, στά περιττά, πού σίγουρα ὑπῆρχαν. Ὅμως, ἡ ὑγεία δέν συγκαταλλέγεται σέ αὐτά. Κατέχει καί πρέπει νά κατέχει πρωταρχική θέση στή μέριμνα τῆς Πολιτείας γιά τούς πολίτες.

Ὅλα αὐτά ἔχουν κάνει τούς ἀνθρώπους μας νά αἰσθάνονται ἀπομονωμένοι καί λησμονημένοι ἀπό τήν Πολιτεία.

Ἐξοχώτατε Κύριε Πρόεδρε,

Θά θέλαμε νά Σᾶς παρακαλέσομε νά δεῖτε μέ πολλή περίσκεψη τά θέματα, πού Σᾶς ἀναφέραμε μέ λίγες λέξεις παραπάνω, καί νά βοηθήσετε ὅσο μπορεῖτε γιά τά δίκαια τοῦ Τόπου μας, τά ὁποῖα ἐμπνέουν στούς ἀνθρώπους αἰσιοδοξία, σιγουριά, θᾶρρος καί ἐλπίδα, ὅπως ἡ ὑγεία, ἡ ἀσφάλεια καί ἡ παιδεία. Ὄχι νά κλείσουν ἀλλά νά παραμείνουν καί νά ἐνισχυθοῦν τό Πανεπιστήμιο Κρήτης, τό παράρτημα τοῦ ΤΕΙ, τό Κέντρο Ἐκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων, ἡ Σχολή Δοκίμων Ἀστυφυλάκων, τό Νοσοκομεῖο μας. Εἰλικρινά δέν μποροῦμε οὔτε γιά μιά στιγμή νά φαντασθοῦμε τό Ρέθυμνο χωρίς αὐτά.

Ὅσα Σᾶς γράφομε δέν ὑπαγορεύονται ἀπό καμμία ἰδιοτέλεια ἤ σκοπιμότητα. Δέν ὑπηρετοῦν κανένα ἄλλο σκοπό παρά μόνο τό κοινό καλό. Ἡ Ἐκκλησία ἄλλωστε οὔτε πολιτεύεται οὔτε ἀντιπολιτεύεται, ἀλλά φροντίζει πάντα γιά τά παιδιά Της καί ζητᾶ τό δίκαιό τους καί ὡς Μητέρα συμπάσχει μέ τά προβλήματά τους καί συγκακουχεῖται.

Σᾶς ἀπευθύνομε αὐτή τήν ἐπιστολή μόνο ὡς παράκληση καί κραυγή ἀγωνίας ἐκ μέρους ὅλων τῶν ἀνθρώπων τοῦ Ρεθύμνου. Ὡς ὁ Ἐπίσκοπος καί πνευματικός τους Πατέρας, ὁ ὁποῖος περπατᾶ καθημερινά ἀνάμεσά τους, προσπαθεῖ νά εἶναι δίπλα τους καί ἀφουγκράζεται τόν παλμό, τίς ἀγωνίες καί τίς ἀνησυχίες τους, τίς ὁποῖες ἔχει χρέος νά Σᾶς καταθέσει.

Εἴμαστε βέβαιοι ὅτι θά πράξετε τό καλύτερο. Εὐελπιστοῦμε. Καί Σᾶς παρακαλοῦμε, γιά μία ἀκόμα φορά, νά δεῖτε μέ τήν εὐαισθησία πού Σᾶς διακρίνει, τά θέματα αὐτά, τά ὁποῖα κατέχουν πρωταρχική θέση στή ζωή τῶν κατοίκων τοῦ Ρεθύμνου.

Σᾶς εὐχαριστοῦμε καί Σᾶς εὐχόμαστε ἀνεξάντλητη δύναμη γιά νά συμβάλετε μέ καθοριστικό τρόπο στήν ἀντιμετώπιση τῆς κρίσεως πού διέρχεται ἡ Χώρα μας καί ὁ ἡρωϊκός λαός μας.

Μέ τιμή καί ἐγκάρδιες εὐχές
Ὁ Μητροπολίτης
Ὁ Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου Εὐγένιος

 

 

 
© 2010 Ιερά Μητρόπολις Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, Ρέθυμνο, Κρήτη - Τηλεφωνικό Κέντρο 28310 22415 - Fax 28310 28557
 

Ρέθυμνο 

HOTSoft.gr σχεδιασμός, κατασκευή, Προώθηση ιστοσελίδων, Κρητη SEO. Ρέθυμνο Aσύρματα δίκτυα WiFi, Δομημένη καλωδίωση, έξυπνο σπίτι. Rethymno 

Website Design, Web Development, Web site Promotion, SEO Crete SEM.
powered by HOTSoft.gr
internet, δίκτυα & τηλεπικοινωνίες