Οικουμενικον Πατριαρχείον
Οικουμενικον Πατριαρχείον
Οικουμενικον Πατριαρχείον

 

ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ

ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ κ. ΕΥΓΕΝΙΟΥ

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΟΥ 11ου ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΡΗΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Ρέθυμνο, 21 Ὀκτωβρίου 2011

  

Σεβασμιώτατε Ἀρχιεπίσκοπε Κρήτης κ. Εἰρηναῖε, Ἐκπρόσωπε τῆς Α.Θ.Π. τοῦ Οἰκουμενικοῦ ἡμῶν Πατριάρχου κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ,

Σεβασμιώτατοι,

Ἐντιμώτατοι Ἄρχοντες,

Ἐλλογιμώτατοι Κυρίες καί Κύριοι Σύνεδροι,

 

   Μέ βαθειά τιμή ὑποδεχόμαστε καί καλωσορίζομε ὡς Ἐπίσκοπος τῆς Τοπικῆς Ἐκκλησίας, τούς Συνέδρους τοῦ 11ου Διεθνοῦς Κρητολογικοῦ Συνεδρίου στήν ἕδρα τῆς Ἱερᾶς καί Ἱστορικῆς Μητροπόλεως Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου, στό Ρέθυμνο τῆς Παράδοσης καί τοῦ Πολιτισμοῦ.

   Ὁ θεσμός τῶν Κρητολογικῶν Συνεδρίων εἶναι ἀναμφίβολα τό σημαντικώτερο πνευματικό γεγονός πού διοργανώνει σήμερα ἡ Κρήτη καί τό Ρέθυμνο, ἀφοῦ συγκεντρώνει τό πανελλήνιο ἐνδιαφέρον καί προκαλεῖ τήν παγκόσμια συμμετοχή.

    Κρητολογικό Συνέδριο φιλοξενεῖται σέ τοῦτο τόν Τόπο γιά τρίτη φορά.

   Χαιρόμαστε ἰδιαίτερα πού μᾶς ἀξιώνει ὁ Θεός νά σᾶς ὑποδεχόμαστε ἀπό τῆς θέσεως αὐτῆς, σαράντα χρόνια μετά τήν πρώτη πραγματοποίηση Κρητολογικοῦ Συνεδρίου στό Ρέθυμνο, τό 1971, ἐπί τῶν ἡμερῶν τοῦ μακαριστοῦ Προκατόχου μας τοῦ φιλοκάλου Μητροπολίτου Τίτου, ὁ ὁποῖος προσφωνώντας τότε τούς συνέδρους στίς αὐλές τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἀρκαδίου τόνιζε τήν ὑπόσταση «τοῦ Κρητοσυνειδότος μας» καί εἴκοσι χρόνια μετά τή δεύτερη, τό ἔτος 1991, ἐπί τῶν ἡμερῶν τοῦ ἐπίσης μακαριστοῦ Προκατόχου μας Μητροπολίτου Θεοδώρου, λογίου καί Κρητολάτρη Ἱεράρχου, ὅπως τόν εἶχε ἀποκαλέσει τότε ὁ Ἐλλογιμώτατος Καθηγητής κ. Θεοχάρης Δετοράκης.

   Χαιρόμαστε πού ὅλοι ἐσεῖς συναχθήκατε σήμερα στον εὐλογημένο τόπο μας. Σέ τοῦτο τον Τόπο πού ἐπί πέντε χιλιάδες χρόνια καί μέ ὅλες τίς ἱστορικές θύελλες, δέν ἔπαψε νά δημιουργεῖ ἕνα πολιτισμό ἄξιο τοῦ ἀνθρώπου. Σέ τοῦτο τόν τόπο πού ἀποτελεῖ  μιά ἀκόμη κοιτίδα τοῦ ἀρχαίου, τοῦ χριστιανικοῦ, τοῦ βυζαντινοῦ καί τοῦ νεώτερου ἑλληνικοῦ πολιτισμοῦ. Ἡ μακραίωνη αὐτή ἱστορία τῆς Κρήτης ἀποδεικνύει ὅτι ἡ ἀκμή καί ἡ παρακμή τῶν πολιτισμῶν δέν εἶναι νομοτελειακή, πράγμα πού πιστοποιεῖται καί ἀπό τήν πολύπλευρη θεματική διάταξη τοῦ Συνεδρίου μας. Ἡ ἱστορία δέν εἶναι ἀλυσίδες γεγονότων, ἔργων ἤ λέξεων, ἀλλά ἕνα πλέγμα σχέσεων, τό ὁποῖο ὑφίσταται συνεχεῖς ἀναδιατάξεις καί ἀναθεωρήσεις.

   Σήμερα ὁ θεσμός τῶν Κρητολογικῶν Συνεδρίων συμπληρώνει μισό αἰῶνα ζωῆς. Στίς 22 Σεπτεμβρίου τοῦ 1961, στήν αἴθουσα τῆς Βασιλικῆς τοῦ Ἁγίου Μάρκου, πού εἶχε μόλις ἀποκατασταθεῖ μέ τή φροντίδα ταῆς Ἑταιρείας Κρητικῶν Ἱστορικῶν Μελετῶν, ἄρχιζαν οἱ ἐργασίες τοῦ Α’ Διεθνοῦς Κρητολογικοῦ Συνεδρίου. Ἡ ἰδέα εἶχε ἀπό καιρό ζυμωθεῖ σέ ἕνα κύκλο ἀνθρώπων πού ἄφησαν ἀνεξίτηλη τή σφραγῖδα τους στήν πνευματική προκοπή τῆς Κρήτης. Πολλοί, δυστυχῶς, δέν βρίσκονται πιά στή ζωή: ὁ Νικόλαος Πλάτων, ὁ Κῶστας Λασιθιωτάκης, ὁ Νίκος Γιανναδάκης, ὁ Νίκος Παναγιωτάκης, ὁ ἴδιος ὁ Ἀνδρέας Καλοκαιρινός. Ἡ πρώτη αὐτή διοργάνωση ἦταν τό τρίτο ἐπίτευγμα μιᾶς ὁμάδας νεαρῶν διανοουμένων πού εἶχε συγκροτηθεῖ στό Ἡράκλειο, ἀπό τά τέλη τοῦ Πολέμου, γύρω ἀπό τόν Ἀνδρέα Γ. Καλοκαιρινό, τόν Πλάτωνα, τόν Καθηγητή Τωμαδάκη. Τό πρῶτο ἦταν ἡ ἔκδοση (τό 1947) τοῦ ἐπιστημονικοῦ περιοδικοῦ «Κρητικά Χρονικά», στήν εἰκοσιπενταετῆ κυκλοφορία του ὁποίου ὀφείλεται σέ μεγάλη βαθμό ἡ διαρκοῦσα ἀκμή τῶν Κρητικῶν Σπουδῶν. Τό δεύτερο, ἡ ἵδρυση τῆς Ἑταιρείας Κρητικῶν Ἱστορικῶν Μελετῶν (1951), ἀπό τήν ὁποία συστήθηκε, δύο χρόνια ἀργότερα, τό Ἱστορικό Μουσεῖο Κρήτης, ἕνα ἀπό τά σημαντικώτερα Ἑλληνικά Μουσεῖα σήμερα.

   Ἔκτοτε τά Κρητολογικά Συνέδρια ἑδραιώθηκαν ὡς θεσμός καί ἀποτέλεσαν τό ὑπόδειγμα ἄλλων ἑλληνικῶν τοπικῶν συνεδρίων πού ἄρχισαν νά ὁργανώνονται, ἄν καί ὄχι στήν ἴδια κλίμακα. Ὁ δρόμος πού ἄνοιξε αὐτός ὁ θεσμός διευρύνεται σήμερα σημαντικά καί γνωρίζει καθολική ἀποδοχή ἀπό τήν ἐπιστημονική κοινότητα, ὄχι μόνο τῆς Κρήτης καί τῆς Ἑλλάδας, ἀλλά καί διεθνῶς ἑνός μεγάλου διεπιστημονικοῦ φόρουμ, ἑνός εὑρέως πεδίου συνάντησης ἐρευνητῶν ὅλων τῶν περιόδων τῆς Κρητικῆς προϊστορίας καί ἱστορίας, χωρίς περιορισμούς ὁπτικῆς καί μεθόδου, πέραν αὐτῶν πού ἐπιβάλλει ἡ ἐπιστήμη. Ἐπιστήμονες καί ἐρευνητές πού ἀφιερώνουν μεγάλο μέρος τῆς ζωῆς τους στό διαχρονικό πολιτισμό τῆς Κρήτης, συμβάλλουν σήμερα στήν ὁλοκλήρωση τῆς  εἰκόνας του καί τήν προβάλλουν στήν παγκόσμια κοινότητα, μέ αὐτονόητα ἐθνικά ἀποτελέσματα.

   Τό 11ο Κρητολογικό Συνέδριο ἀποδεικνύει ἐπιπλέον σήμερα καί κάτι ἀκόμα: τή βούληση τῆς τοπικῆς κοινωνίας, μέσῳ τῶν κορυφαίων πνευματικῶν της ἐκπροσώπων καί τῶν ἀρχόντων της, νά διατηρήσει τήν ἱστορική της μνήμη, νά θεμελιώσει τήν αὐτοσυνειδησία της καί νά ἐξάρει τή συμβολή της στόν Εὐρωπαϊκό καί παγκόσμιο πολιτισμό. Μιλᾶ γιά τίς ἀξίες τοῦ πολιτισμοῦ καί τῆς παιδείας, πού εἶναι στή βαθύτερη οὐσία τους μια πρόταση πρός τό μέλλον. Μιά τέτοια πρόταση πρός τό μέλλον μπορεῖ ὡστόσο νά ἐκπορεύεται ἀπό τό παρόν ἤ τό παρελθόν. Αὐτό συνιστᾶ τή δυσκολία, ἀλλά καί τό μεγαλεῖο της. Ἔτσι, τό Κρητολογικό Συνέδριο, πέραν ἀπό τό ἀξιόλογο τῶν γνώσεων πού θά ἀναδείξει, ἀποτελεῖ, ὡς ὗφος καί ποιότητα πραγματικῆς ἀγάπης πρός τό νησί, μιά πρόταση πολιτισμοῦ, τή μόνη σταθερή πρόταση πρός τό μέλλον.

   Μέ τίς σκέψεις αὐτές καλωσορίζομε καί πάλι στήν πόλη μας τούς συνέδρους τοῦ 11ου Κρητολογικοῦ Συνεδρίου. Eὐχαριστοῦμε ὅλους γιά τήν παρουσία τους. Ἰδιαιτέρως εὐχαριστοῦμε τόν Παναγιώτατο Οἰκουμενικό μας Πατριάρχη κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟ γιά τήν ἐξόχως τιμητική γιά ὅλους ἐμᾶς ἀποστολή τοῦ μηνύματός Του. Εὐχαριστοῦμε τόν Ἐκπρόσωπό Του Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπο Κρήτης κ. Εἰρηναῖο καί τόν παρακαλοῦμε νά διαβιβάσει τήν εὐχαριστία, τόν βαθύτατο σεβασμό καί τίς ἐγκάρδιες εὐχές μας, μέ τήν εὐκαιρία μάλιστα τοῦ αὐριανοῦ ἑορτασμοῦ τῆς ἐπετείου τῆς 20ετοῦς εὐκλεοῦς Πατριαρχίας Του. Εὐχόμαστε σέ ὅλους ὑγεία, καί πλούσια τήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ στή ζωή καί στά ἔργα σας, στό δέ πνευματικό αὐτό Συμπόσιο τῆς Κρήτης μας, εὐόδωση τῶν ἐργασιῶν του γιά τήν προαγωγή τῶν Κρητολογικῶν ἐρευνῶν.

   Σᾶς περιμένομε μέ πολύ χαρά τό βράδυ στό σπίτι μας, στό Ἐπισκοπεῖο στόν λόφο τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, γιά νά ἀνταποδώσομε στήν ἀγάπη σας, πού σᾶς ἔφερε κοντά μας.

 
© 2010 Ιερά Μητρόπολις Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, Ρέθυμνο, Κρήτη - Τηλεφωνικό Κέντρο 28310 22415 - Fax 28310 28557
 

Ρέθυμνο 

HOTSoft.gr σχεδιασμός, κατασκευή, Προώθηση ιστοσελίδων, Κρητη SEO. Ρέθυμνο Aσύρματα δίκτυα WiFi, Δομημένη καλωδίωση, έξυπνο σπίτι. Rethymno 

Website Design, Web Development, Web site Promotion, SEO Crete SEM.
powered by HOTSoft.gr
internet, δίκτυα & τηλεπικοινωνίες