Οικουμενικον Πατριαρχείον
Οικουμενικον Πατριαρχείον
Οικουμενικον Πατριαρχείον

 

Πνευματική Διακονία

 

 

α) Θεῖ­ο κή­ρυγ­μα:

 

1) Κή­ρυ­κες θεί­ου λό­γου: Οἱ Ἐ­φη­μέ­ρι­οι Κλη­ρι­κοί τῆς Ἱ­ε­ρᾶς Μη­τρο­πό­λε­ως καί οἱ λα­ϊ­κοί θε­ο­λό­γοι αὐ­τῆς.

 

2) Τό­ποι ἑ­σπε­ρι­νῶν ὁ­μι­λι­ῶν: Οἱ ἐ­νο­ρι­α­κές αἴ­θου­σες.

 

β) Ἱ­ε­ρά Ἐ­ξο­μο­λό­γη­ση: Τε­λεῖ­ται ἀ­πό τούς Ἐ­φη­με­ρί­ους- Πνευ­μα­τι­κούς τῆς Ἱ­ε­ρᾶς Μη­τρο­πό­λε­ως.

 

γ) Γρα­φεῖ­ο ἐπί τῶν αἱρέσεων: Ὑ­πεύ­θυ­νος: Πρωτ. Χα­ρά­λαμ­πος Κα­μη­λά­κης (Τηλ. 28310 22.731 καί 29.324). Συ­νερ­γά­της: Θε­ό­δω­ρος Ρη­γι­νι­ώ­της, θε­ο­λό­γος.

 

δ) Θρη­σκευ­τι­κή Ὑ­πη­ρε­σί­α Ἀ­σθε­νῶν: Τίς πνευ­μα­τι­κές καί λα­τρευ­τι­κές ἀ­νάγ­κες τῶν νο­ση­λευ­ο­μέ­νων εἰς στό Νο­σο­κο­μεῖ­ο Ρε­θύ­μνης ἐ­ξυ­πη­ρε­τεῖ ὁ Οἰ­κον. Ἐμ­μα­νου­ήλ Κα­μα­ρί­της (Τηλ. 6945648716).

 

ε) Θρη­σκευ­τι­κή Ὑ­πη­ρε­σί­α Στρα­τοῦ: Τίς πνευ­μα­τι­κές καί λα­τρευ­τι­κές ἀ­νάγ­κες τοῦ Στρα­το­πέ­δου «Θε­ο­δω­ρά­κη» (547 Τάγ­μα­τος Πε­ζι­κοῦ) Ρε­θύ­μνης ἐ­ξυ­πη­ρε­τοῦν ἐ­φη­μέ­ρι­οι τῆς Ἱ­ε­ρᾶς Μη­τρο­πό­λε­ως.

 

στ) Θρη­σκευ­τι­κή Ὑ­πη­ρε­σί­α Ἑλ­λη­νι­κῆς Ἀ­στυ­νο­μί­ας: Τίς πνευ­μα­τι­κές καί λα­τρευ­τι­κές ἀ­νάγ­κες τοῦ Τμή­μα­τος Δο­κί­μων Ἀ­στυ­φυ­λά­κων Ρε­θύ­μνης ἐ­ξυ­πη­ρε­τεῖ ὁ Πρωτ. Νι­κό­λα­ος Νι­κη­φό­ρος (Τηλ. 28310 36.016 καί 50.582).

 

ζ) Χρι­στι­α­νι­κή Ἀ­γω­γή Νε­ό­τη­τος.

 

1) Κα­τη­χη­τι­κά Σχο­λεῖ­α. Ἐ­πό­πτης Κα­τη­χη­τι­κοῦ Ἔρ­γου: Ὁ Πρωτ. Δη­μή­τρι­ος Ἀμ­πα­νά­βας (Τηλ. 28310 55.931).

 

2) Σύ­να­ξη Νέ­ων τῆς Ἱ­ε­ρᾶς Μη­τρο­πό­λε­ως.

Γί­νε­ται στήν αἴ­θου­σα ἐκ­δη­λώ­σε­ων τοῦ Ἱ­ε­ροῦ Να­οῦ τῶν Ἁ­γί­ων Τεσ­σά­ρων Μαρ­τύ­ρων τῆς πό­λε­ως Ρε­θύ­μνης, μέ τήν συμ­με­το­χή τοῦ Ἐ­πι­σκό­που. Ὑ­πεύ­θυ­νοι: οἱ Πρωτ. Ἰ­ω­άν­νης Κλει­δῆς (Τηλ. 28310 22.637) καί Σω­κρά­της Ξε­νι­κά­κης (Τηλ. 28310 51.424). Θε­α­τρι­κή ὁ­μά­δα τῆς Συ­νά­ξε­ως τῶν Νέ­ων: Ὑ­πεύ­θυ­νος ὁ Γε­ώρ­γι­ος Κα­λο­γε­ρά­κης.

 

3) Ἵ­δρυ­μα Κοι­νω­νι­κῆς Μέ­ρι­μνας καί Νε­ό­τη­τας τῆς Ἱ­ε­ρᾶς Μη­τρο­πό­λε­ως Ρε­θύ­μνης καί Αὐ­λο­πο­τά­μου.

Δι­οι­κη­τι­κό Συμ­βού­λι­ο: Σεβ. Μη­τρο­πο­λί­της κ. ΕΥΓΕΝΙΟΣ, Πρό­ε­δρος, Πρωτ. Νι­κό­λα­ος Νι­κη­φό­ρος, Ἀν­τι­πρό­ε­δρος, Πρωτ. Σω­κρά­της Ξε­νι­κά­κης, Γραμ­μα­τέ­ας, Δέ­σποι­να Λου­κο­γε­ωρ­γά­κη, Τα­μί­ας, Κων­σταν­τῖ­νος Ἀ­ραμ­πατ­ζό­γλου, Μέ­λος.

 

η) Γρα­φεῖ­ο Ἐ­ξω­τε­ρι­κῆς Ἱ­ε­ρα­πο­στο­λῆς. Λει­τουρ­γεῖ στό Ἐ­νο­ρι­α­κό Κέν­τρο τοῦ Ἱ­ε­ροῦ Να­οῦ Ἁ­γί­ου Γε­ωρ­γί­ου Καλ­λι­θέ­ας Ρε­θύ­μνης. Ὑ­πεύ­θυ­νος: Πρωτ. Δη­μή­τρι­ος Χρι­στο­δου­λά­κης (τηλ. 28310 28.914 καί 22.857). Συ­νερ­γά­τες: Πρωτ. Ἐμ­μα­νου­ήλ Κυ­ρι­αν­νά­κης, Ἐμ­μα­νου­ήλ Ἀ­λυ­γι­ζά­κης, Ἀν­τώ­νι­ος Λί­τι­νας, Γε­ώρ­γι­ος Λι­ο­δά­κης καί Ζαμ­πί­α Μα­νου­σέ­λη.

 

θ) Σχο­λή Ἐκ­κλη­σι­α­στι­κῆς Βυ­ζαν­τι­νῆς Μου­σι­κῆς. Δι­οι­κοῦ­σα Ἐ­πι­τρο­πή: Σεβ. Μη­τρο­πο­λί­της κ. ΕΥΓΕΝΙΟΣ, Πρό­ε­δρος. Ἀρ­χιμ. Παρ­θέ­νι­ος Τσι­λιμ­πῶ­κος, Πρωτ. Χα­ρά­λαμ­πος Κα­μη­λά­κης, Γε­ώρ­γι­ος Ση­φά­κης, Ἀν­τώ­νι­ος Κα­τι­κᾶς καί Γε­ώρ­γι­ος Φραν­τζε­σκά­κης. Δι­ευ­θυν­τής ὁ Πρω­το­ψάλ­της Εὐ­άγ­γε­λος Κα­πα­ϊ­δο­νά­κης, Κα­θη­γη­τής Βυ­ζαν­τι­νῆς Μου­σι­κῆς (τηλ. 28310 53.882). Στή Σχο­λή δι­δά­σκουν καί οἱ Κα­θη­γη­τές Βυ­ζαν­τι­νῆς Μου­σι­κῆς Ἐμ­μα­νου­ήλ Πρω­το­γε­ρά­κης (τηλ. 28310 53.844) καί Δι­άκ. Στυ­λι­α­νός Κα­λα­ϊτ­ζά­κης (τηλ. 6971 821914).

 

ι) Το­μέ­ας Ἐκ­δό­σε­ων.

 

«Νέ­α Χρι­στι­α­νι­κή Κρή­τη». Ἐ­πι­στη­μο­νι­κή πε­ρι­ο­δι­κή ἔκ­δο­ση τῆς Ἱ­ε­ρᾶς Μη­τρο­πό­λε­ως. Ἐ­πι­τρο­πή ἐκ­δό­σε­ως: Μι­χα­ήλ Τρού­λης, Ἄρ­χων Ἱ­ε­ρο­μνή­μων τῆς Ἁ­γί­ας τοῦ Χρι­στοῦ Με­γά­λης Ἐκ­κλη­σί­ας (τηλ. 28310 28.457), Ἰ­ω­άν­νης Πα­πι­ο­μύ­το­γλου (τηλ. 28310 29.125) καί Νι­κό­λα­ος Πα­πα­δο­γι­αν­νά­κης, Κα­θη­γη­τής Παν/μί­ου. Ὑ­πεύ­θυ­νος λο­γι­στη­ρί­ου καί δι­εκ­πε­ραι­ώ­σε­ως: Πρωτ. Ἐμ­μα­νου­ήλ Κα­μα­ρί­της.

 

«Ἡ­με­ρο­λό­γι­ον» τῆς Μη­τρο­πό­λε­ως. Ἐκ­δί­δε­ται κα­τ’ ἔ­τος. Ἐ­πι­μέ­λει­α: Ἀρ­χιμ. Ρω­μα­νός Ἀ­να­στα­σι­ά­δης καί Ἐμ­μα­νου­ήλ Γορ­γο­ρά­πτης, πτ. Θε­ο­λο­γί­ας.

 

«Φῶς ἱ­λα­ρόν». Μη­νι­αῖ­ο φυλ­λά­δι­ο πνευ­μα­τι­κῆς οἰ­κο­δο­μῆς τῆς Ἐ­νο­ρί­ας Ἁ­γί­ου Γε­ωρ­γί­ου Πε­ρι­βο­λί­ων. Συν­τα­κτι­κή Ἐ­πι­τρο­πή: Πρωτ. Ἀν­δρέ­ας Ἀ­ράμ­πο­γλου, Θε­ό­δω­ρος Ρη­γι­νι­ώ­της, θε­ο­λό­γος.

 

ι­α) Ρα­δι­ο­φω­νι­κός Σταθ­μός: Ἐκ­πέμ­πει στή συ­χνό­τη­τα τῶν 93,6 FΜ.

 

ιβ) Γρα­φεῖ­ο Προ­σκυ­νη­μα­τι­κῶν Ἐκ­δρο­μῶν τῆς Ἱ­ε­ρᾶς Μη­τρο­πό­λε­ως. Ἀ­σχο­λεῖ­ται μέ τήν ὀρ­γά­νω­ση τῶν προ­σκυ­νη­μα­τι­κῶν ἐκ­δρο­μῶν τῆς Ἱ­ε­ρᾶς Μη­τρο­πό­λε­ως. Ὑ­πεύ­θυ­νος: Πρωτ. Νι­κό­λα­ος Νι­κη­φό­ρος (τηλ. 28310 29.039 καί 50.582).

 

ιγ) Πνευ­μα­τι­κά Κέν­τρα.

 

1) Κέν­τρο Ὀρ­θο­δό­ξου Πο­λι­τι­σμοῦ. Λει­τουρ­γεῖ ἐ­πί τῆς ὁ­δοῦ Π. Μα­νου­σά­κη 1 στήν αἴ­θου­σα «Πα­τρι­άρ­χης Βαρ­θο­λο­μαῖ­ος Α΄» τοῦ Μη­τρο­πο­λι­τι­κοῦ Με­γά­ρου. Σέ αὐ­τό προ­βάλ­λον­ται ἡ ἱ­στο­ρί­α, ἡ πα­ρά­δο­ση, ὁ πο­λι­τι­σμός καί τά μνη­μεῖ­α τῆς Το­πι­κῆς Ἐκ­κλη­σί­ας, λει­τουρ­γοῦν ἡ Ὀρ­θό­δο­ξη Κα­τη­χη­τι­κή Σχο­λή γι­ά ἐ­κεί­νους πού ἐ­πι­θυ­μοῦν νά γνω­ρί­σουν ἤ καί νά ἐμ­βα­θύ­νουν στά τῆς πί­στε­ως καί φι­λο­ξε­νοῦν­ται ἐκ­δη­λώ­σεις τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας, φο­ρέ­ων καί προ­σώ­πων.

 

2) Ἐ­νο­ρι­α­κό Πνευ­μα­τι­κό Κέν­τρο Πρι­νέ Ρε­θύ­μνης, «Ἅ­γι­ος Νι­κό­λα­ος». Λει­τουρ­γεῖ σέ ἰ­δι­ό­κτη­το κτή­ρι­ο δί­πλα στόν Ἱ­ε­ρό Να­ό τοῦ Ἁ­γί­ου Νι­κο­λά­ου Πρι­νέ Ρε­θύ­μνης. Δι­οι­κη­τι­κό Συμ­βού­λι­ο: Πρωτ. Δη­μή­τρι­ος Μπεμ­πῆς, Πρό­ε­δρος (τηλ. 28310 31.340). Μέ­λη: Γαρυφαλλιά Ἀγγελάκη, Μᾶρκος Βαβούρης, Γε­ώρ­γι­ος Γε­ωρ­γα­λῆς, Γεώργιος Κα­λού­δης, Πολύδωρος Κουτ­σου­δά­κης, Δημήτριος Μπεμ­πῆς, Δη­μή­τρι­ος Σο­φου­λά­κης.

 

3) Πνευ­μα­τι­κό Κέν­τρο «Ἡ Θεί­α Με­τα­μόρ­φω­σις» στά Ρού­στι­κα Ρε­θύ­μνης. Λει­τουρ­γεῖ στούς χώ­ρους τοῦ Ἱ­ε­ροῦ προ­σκυ­νή­μα­τος τῆς Θεί­ας Με­τα­μορ­φώ­σε­ως Ρου­στί­κων Ρε­θύ­μνης (τηλ. 28310 91.227). Δι­οι­κη­τι­κό Συμ­βού­λι­ο: Σεβ. Μη­τρο­πο­λί­της Ρε­θύ­μνης καί Αὐ­λο­πο­τά­μου κ. ΕΥΓΕΝΙΟΣ, Πρό­ε­δρος. Μέ­λη: Πρωτ. Σταῦ­ρος Τζαγ­κα­ρά­κης, Ἀν­δρέ­ας Κα­πε­τα­νά­κης, Κων­σταν­τῖ­νος Χρυ­σου­λά­κης καί Στυ­λι­α­νός Βα­βου­ρά­κης.

 

ιδ) Αἴ­θου­σες ἐκ­δη­λώ­σε­ων.

Αἴ­θου­σα «Πα­τρι­άρ­χης Βαρ­θο­λο­μαῖ­ος Α΄» τοῦ Μη­τρο­πο­λι­τι­κοῦ Με­γά­ρου,

Ἐ­νο­ρι­α­κῆς Ἑ­στί­ας Ἱ­ε­ροῦ Μη­τρο­πο­λι­τι­κοῦ Να­οῦ Εἰ­σο­δί­ων τῆς Θε­ο­τό­κου,

Ἱ­ε­ροῦ Ἐ­νο­ρι­α­κοῦ Να­οῦ Ἁ­γί­ων Τεσ­σά­ρων Μαρ­τύ­ρων Ρε­θύ­μνης,

Ἱ­ε­ροῦ Να­οῦ Ἁ­γί­ου Νε­κτα­ρί­ου (Ἐ­νο­ρί­ας Κυ­ρί­ας τῶν Ἀγ­γέ­λων) Ρε­θύ­μνης,

Ἱ­ε­ροῦ Ἐ­νο­ρι­α­κοῦ Να­οῦ Ἁ­γί­ων Κων­σταν­τί­νου καί Ἑ­λέ­νης Ρε­θύ­μνης,

Ἱ­ε­ροῦ Ἐ­νο­ρι­α­κοῦ Να­οῦ Κοι­μή­σε­ως Θε­ο­τό­κου Μα­σταμ­πᾶ Ρε­θύ­μνης,

Ἐ­νο­ρι­α­κοῦ Πνευ­μα­τι­κοῦ Κέν­τρου Ἁ­γί­ου Γε­ωρ­γί­ου Καλ­λι­θέ­ας Ρε­θύ­μνης,

Ἱ­ε­ροῦ Να­οῦ Ἁ­γί­ων Ἀ­ναρ­γύ­ρων (Ἐ­νο­ρί­ας Ἁ­γί­ου Γε­ωρ­γί­ου Πε­ρι­βο­λί­ων) Ρε­θύ­μνης,

Ἐ­νο­ρι­α­κοῦ Πνευ­μα­τι­κοῦ Κέν­τρου Πρι­νέ Ρε­θύ­μνης,

Ἱ­ε­ρᾶς Μο­νῆς Ἁ­γί­ου Γε­ωρ­γί­ου Ἀρ­σα­νί­ου Ρε­θύ­μνης,

Ἱ­ε­ροῦ Ἐ­νο­ρι­α­κοῦ Να­οῦ Κοι­μή­σε­ως τῆς Θε­ο­τό­κου Ἀ­νω­γεί­ων.

 

ι­ε) Ἐκ­κλη­σι­α­στι­κά μου­σεῖ­α.

Ἱ­ε­ρᾶς Μο­νῆς Ἀρ­κα­δί­ου,

Ἱ­ε­ρᾶς Μο­νῆς Ἀρ­σα­νί­ου,

Ἱ­ε­ρᾶς Μο­νῆς Δι­σκου­ρί­ου,

Ἱ­ε­ρᾶς Μο­νῆς Ἀ­τά­λης-Μπα­λῆ,

Ἱ­ε­ρᾶς Μο­νῆς Σω­τῆ­ρος Χρι­στοῦ Κουμ­πέ,

Ἱ­ε­ρᾶς Μο­νῆς Ἁ­γί­ας Εἰ­ρή­νης,

Ἱ­ε­ροῦ Μη­τρο­πο­λι­τι­κοῦ Να­οῦ Εἰ­σο­δί­ων τῆς Θε­ο­τό­κου Ρε­θύ­μνης,

Ἐ­νο­ρί­ας Ρου­στί­κων Ρε­θύ­μνης καί

Ἐ­νο­ρί­ας Με­λι­δο­νί­ου Μυ­λο­πο­τά­μου.

 

 
© 2010 Ιερά Μητρόπολις Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, Ρέθυμνο, Κρήτη - Τηλεφωνικό Κέντρο 28310 22415 - Fax 28310 28557
 

Ρέθυμνο 

HOTSoft.gr σχεδιασμός, κατασκευή, Προώθηση ιστοσελίδων, Κρητη SEO. Ρέθυμνο Aσύρματα δίκτυα WiFi, Δομημένη καλωδίωση, έξυπνο σπίτι. Rethymno 

Website Design, Web Development, Web site Promotion, SEO Crete SEM.
powered by HOTSoft.gr
internet, δίκτυα & τηλεπικοινωνίες