Οικουμενικον Πατριαρχείον
Οικουμενικον Πατριαρχείον
Οικουμενικον Πατριαρχείον

 

 

Ο ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ κ. ΕΥΓΕΝΙΟΣ

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ

ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ

ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΤΑ ΟΝΟΜΑΣΤΗΡΙΑ

ΤΗΣ ΑΥΤΟΥ ΘΕΙΟΤΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΟΤΗΤΟΣ

ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ κ.κ. Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Υ

11 Ἰουνίου 2017

   Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. Εὐγένιος, μέ ἀπόφαση τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, τέθηκε ἐπικεφαλῆς ἀντιπροσωπείας Της, ἡ ὁποία μετέβη στήν Κωνσταντινούπολη γιά νά παραστεῖ στίς λατρευτικές καί λοιπές ἑόρτιες ἐκδηλώσεις τῶν Ὁνομαστηρίων τῆς Αὐτοῦ Θειοτάτης Παναγιότητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ, κατά τήν Κυριακή 11η Ἰουνίου 2017, ἐπί τῇ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου καί πανευφήμου Ἀποστόλου Βαρθολομαίου.

 

   Μέλη τῆς Συνοδικῆς Ἀντιπροσωπείας, ἐκτός ἀπό τόν Ἐπίσκοπό μας, ἦταν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης  Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου κ. Δαμασκηνός, καθώς καί οἱ Σεβ. Μητροπολῖτες Πέτρας καί Χερρονήσου κ. Γεράσιμος καί Ἱεραπύτνης καί Σητείας κ. Κύριλλος, οἱ ὁποῖοι ἀποτελοῦν κατά τήν τρέχουσα περίοδο καί μέλη τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου.

   Ἐκ προσώπου τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Κρήτης κ. Εἰρηναίου, Προέδρου τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, καί τῶν λοιπῶν Σεβ. Ἀρχιερέων μελῶν Αὐτῆς, ὁ ἐπικεφαλῆς τῆς Συνοδικῆς Ἀντιπροσωπείας, Σεβ. Μητροπολίτης Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. Εὐγένιος, προσεφώνησε τόν ἑορτάζοντα Παναγιώτατο Οἰκουμενικό Πατριάρχη μέ τούς ἑξῆς λόγους:

 

   «Παναγιώτατε Πάτερ καί Δέσποτα,

   Κατ’ ἔθος ἱερόν, προσήλθομεν ὁμοῦ μετά τῶν Σεβασμιωτάτων Ἀδελφῶν Μητροπολιτῶν Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου κ. Δαμασκηνοῦ, Πέτρας καί Χερρονήσου κ. Γερασίμου καί Ἱεραπύτνης καί Σητείας κ. Κυρίλλου, τῶν καί μελῶν τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, κομίζοντες ἐκ μέρους τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης τά σεβάσματα, καί τήν υἱϊκήν ἀφοσίωσιν τῆς τε Ἱεραρχίας, τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου, τῶν Μοναστικῶν Ἀδελφοτήτων καί τοῦ εὐσεβοῦς καί φιλογενοῦς λαοῦ τῆς Μεγαλονήσου, κατά τήν ἁγίαν ἡμέραν ταύτην τῶν ὀνοματηρίων τῆς Ὑμετέρας Σεπτῆς Κορυφῆς.

   Εὑρισκόμενοι ἐν ταῖς αὐλαῖς τῆς Μητρός Ἐκκλησίας, αἰσθανόμεθα διά μίαν εἰσέτι φοράν τήν γλυκεῖαν ἀνάπαυσιν τῆς «ἐν τοῖς τοῦ Πατρός ἡμῶν» διατριβῆς, ὅπου διαρκῶς δεῖ εἶναι ἡμᾶς. Εὐχαριστοῦμεν τήν Ὑμετέραν θεοτίμητον Παναγιότητα διά τήν στοργικήν ἀγάπην καί τήν πατρικήν ἐνίσχυσιν καί ἐνθάρρυσιν πάντων ἡμῶν. Ἀπολαμβάνοντες πάντοτε τῶν ἐκδηλώσεων τῆς Ὑμετέρας πατρικῆς στοργῆς, εὐγνωμόνως προστρέχομεν εἰς τήν Ὑμετέραν ἁγίαν σκέπην, διά νά λάβωμεν παρηγορίαν, ἐπιστηριγμόν, καί ἐνίσχυσιν εἰς τόν βηματισμόν καί τήν πορείαν ἡμῶν. Τοῦτο ποιοῦμεν καί σήμερον, ἡμέραν καθ’ ἥν ἡ ὀνοματική ἑορτή τοῦ Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου καθίσταται ἑορτή τῆς Ἐκκλησίας καί ἑορτή πάντων ἡμῶν προσωπικῶς, πρόξενος χαρᾶς, συγκινήσεως καί ἱερᾶς ἀγαλλιάσεως, διότι ἔχομεν τήν Ὑμετέραν Παναγιότητα οὐράνιον δώρημα ἐν τοῖς δυσχειμέροις τούτοις καιροῖς, δυναμένην δέ συμπαθῆσαι «ταῖς ἀσθενείαις ἡμῶν».

   Ἡ Ἐκκλησία τῆς Κρήτης, Παναγιώτατε, πιστή καί ἀφοσιωμένη θυγάτηρ τῆς Μητρός ἡμῶν Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας, δι’ ὅ καί προσφυῶς κατωνομάσθη «Ναυαρχίς» Αὐτῆς, διαρκῶς φωταγωγεῖται ὑπό τοῦ ἀσβέστου φωτός τοῦ Φαναρίου καί ἀναμιμνήσκεται μετ’ εὐγνωμοσύνης πολλῆς, ἰδίως κατά τάς πανσέπτους ἡμέρας ταύτας, κατά τάς ὁποίας «Πεντηκοστήν ἑορτάζομεν καί Πνεύματος ἐπιδημίαν», πρό ἑνός ἀκριβῶς ἔτους, τάς ἱστορικάς στιγμάς τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, τοῦ κορυφαίου τούτου γεγονότος τῆς συγχρόνου ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς. Εὐχαριστοῦμεν καί αὖθις διά τήν ἐπιλογήν τῆς Μεγαλονήσου Κρήτης, διά τήν φιλοξενίαν τοῦ ἱστορικοῦ τούτου Γεγονότος.

   Προσέτι, Παναγιώτατε, ἐπιθυμοῦμεν ὅπως ὑποβάλωμεν πανευλαβῶς, ὅτι κατά τό ὑψηλόν παράδειγμα Ὑμῶν, ὅ τε Πρόεδρος τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου, Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης κ. Εἰρηναῖος, καί τά μέλη αὐτῆς, πορευόμεθα τήν ὁδόν τοῦ χρέους καί τῆς εὐθύνης, εἰς διακονίαν τοῦ ἐμπεπιστευμένου ἡμῖν ποιμνίου. Διακονοῦμεν, ὅση ἡμῖν δύναμις, τάς ἀνάγκας τῶν ἀνθρώπων τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, μετά πλήρους συναισθήσεως τῆς ὑψηλῆς παρά τοῦ Θεοῦ ἀποστολῆς ἡμῶν διά τάς ἐμψύχους εἰκόνας Αὐτοῦ. Πρός τοῦτο, διαρκῶς ἐπικαλούμεθα τάς Πατριαρχικάς εὐχάς καί τάς Πατρικάς εὐλογίας τῆς Ὑμετέρας Θειοτάτης Παναγιότητος, μνημονεύοντες τοῦ ἁγίου ὀνόματος Αὐτῆς, καλῶς ἐπιστάμενοι ὅτι ἡ ἀδιάκοπος Οἰκουμενική Αὐτῆς πορεία πρός δόξαν Θεοῦ, ἀποτελεῖ δι’ ἡμᾶς διδαχήν καί ἔμπνευσιν διά μίαν ἄνευ ὅρων θυσιαστικήν διακονίαν ὑπέρ τῆς Ἁγίας ἡμῶν Ἐκκλησίας, εἰς Ἥν τά πάντα ὀφείλομεν.

   Παναγιώτατε, κατά τήν λαμπράν καί τετιμημένην Πατριαρχίαν τῆς Ὑμετέρας Κορυφῆς, ἀφ’ ἧς στιγμῆς ἀνήλθετε εἰς τόν Πάνσεπτον καί Πρωτεύθυνον Οἰκουμενικόν Θρόνον, ἕως τῆς σήμερον, ἠξιώθητε παρά τοῦ δωρεοδότου Θεοῦ μεγάλων καί ὑψηλῶν εὐλογιῶν, πρωτουργοῦντες εἰς μοναδικά γεγονότα, ἱστορικά ὁρόσημα πλέον. Δόξα τῷ Θεῷ ὑπέρ πάντων τούτων καί ὑπέρ ὧν ἡ Χάρις τοῦ Τρισαγίου Θεοῦ ἐπιφυλάσσει διά τό μέλλον ὑπέρ τῆς Ἁγίας ἡμῶν Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. Ταπεινῶς εὐχόμεθα καλήν συνέχειαν, τοῦ Θεοῦ συνεργοῦντος εἰς τήν φωτεινήν καί λαμπράν διακονίαν τοῦ μυστηρίου τῆς Μεγάλης Ἐκκλησίας ὑπό τῆς Ὑμετέρας Παναγιότητος, προσεπιδηλοῦντες ὅτι ἐσμέν συνέκδημοι Αὐτῆς.

   Εἴησαν τά ἔτη Ὑμῶν, Παναγιώτατε Πάτερ καί Δέσποτα, πολλά καί Θεοτίμητα!».

 

 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΓΚΑΙΝΙΩΝ

ΤΗΣ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ

ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗΣ

ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΠΗΓΙΑΚΗΣ ΜΟΝΗΣ

ΑΡΚΑΔΙΟΥ

Τετάρτη 5 Ἰουλίου 2017, ὥρα 19:00

Ἱερά Μονή Ἀρκαδίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

   Ἡ Πι­να­κο­θή­κη τῆς Ἱ­ε­ρᾶς Πα­τρι­αρ­χι­κῆς καί Σταυ­ρο­πη­γι­α­κῆς Μο­νῆς Ἀρ­κα­δί­ου φι­λο­ξε­νεῖ­ται στούς πρό­σφα­τα ἀ­να­και­νι­σμέ­νους καί κα­τάλ­λη­λα δι­α­μορ­φω­μέ­νους χώ­ρους τοῦ πα­λαι­οῦ Μου­σεί­ου τῆς Μο­νῆς καί πε­ρι­λα­βά­νει τά ἑ­ξῆς ἔρ­γα:

 

 

ΑΓΙΟΙ ΚΑΙ ΕΟΡΤΕΣ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ

ΣΤΟ ΡΕΘΥΜΝΟ ΚΑΙ ΣΤΑ ΧΩΡΙΑ

ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

 

Επιμέλεια: Θεόδωρος Ι. Ρηγινιώτης,

Καθηγητής Θεολόγος, Συγγραφέας

 

   Ο οδηγός αυτός συμπληρώθηκε με την πολύτιμη βοήθεια της Μητρόπολης και των κατά τόπους ιερέων (τους οποίους ευχαριστούμε θερμά) και με πηγές την ιστοσελίδα και το ετήσιο ημερολόγιο της Ιεράς Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου. Για όποια χωριά δεν παραθέτουμε περισσότερα στοιχεία, θα χαρούμε να συμπληρωθούν με τη βοήθεια των εκεί ιερέων μας.

   Περισσότερα στοιχεία, καθώς και εξήγηση για το τι είναι ο Εσπερινός, ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία, μπορείτε να δείτε στην εισαγωγή του 1ου μέρους της εργασίας μας, για τις εορτές του Μάη, εδώ: ΑΓΙΟΙ ΚΑΙ ΕΟΡΤΕΣ ΤΟΥ ΕΝΙΑΥΣΙΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΣΤΟ ΡΕΘΥΜΝΟ ΚΑΙ ΣΤΑ ΧΩΡΙΑ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ.

 

 

ΕΚΔΡΟΜΗ  ΤΟΥ  ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΟΥ  ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΤΗΣ  ΕΝΟΡΙΑΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ  ΤΗΣ  ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΜΑΣΤΑΜΠΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ


Το  Σάββατο  10  Ιουνίου  το  κατηχητικό  σχολείο  της  ενορίας  μας,  πραγματοποίησε  ημερήσια προσκυνηματική  και  ψυχαγωγική  εκδρομή  στα  Χανιά.

 

 

ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΤΗΣ ΕΝΟΡΙΑΣ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ

ΠΟΛΕΩΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

   Με μια όμορφη προσκυνηματική εκδρομή έληξε η φετινή Κατηχητική χρονιά της Ενορίας Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Ρεθύμνου.

 

 

ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΤΗΣ ΕΝΟΡΙΑΣ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟΥ

ΜΕ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ


Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε και φέτος η εκδρομή του Κατηχητικού Σχολείου της Ενορίας Ατσιποπούλου, με αφορμή την λήξη της κατηχητικής περιόδου. Μαζί με τους μαθητές μας επισκεφθήκαμε την Ιερά Μονή Αρκαδίου, το Μουσείο της Αρχαίας Ελεύθερνας και τον Ιππικό Όμιλο Ρεθύμνου.

 

 

Η ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ

ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΥ ΝΑΟΥ

ΤΗΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ

ΣΤΟ ΠΑΝΟΡΜΟ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

Πέμπτη τῆς Ἀναλήψεως, 25 Μαΐου 2017


   Τήν Πέμπτη τῆς ἕκτης Ἑβδομάδος ἀπό τοῦ Πάσχα, 25η Μαΐου 2017, κατά τήν ὁποία ἡ Ἐκκλησία μας ἑόρτασε «τὴν Ἀνάληψιν τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ», ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. Εὐγένιος ἱερούργησε στόν πανηγυρίζοντα Ἱερό Καθεδρικό Ναό τῆς Ἀναλήψεως τοῦ Σωτῆρος στό Πάνορμο Μυλοποτάμου.

 

 

ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ

ΔΥΟ ΝΕΩΝ ΙΕΡΩΝ ΝΑΩΝ

ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ

ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

Μάϊος 2017

   Δύο νέοι Ἱεροί Ναοί θεμελιώθηκαν κατά τίς τελευταῖες ἡμέρες στήν Ἱερά Μητρόπολή μας. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. Εὐγένιος τέλεσε τόν Ἁγιασμό γιά τήν θεμελίωση τῶν δύο αὐτῶν νέων ἰδιωτικῶν Ἱερῶν Ναῶν, πού θά ἀνεγερθοῦν χάρη στήν εὐσέβεια τῶν καλῶν τους κτιτόρων.

 

 

ΤΟ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΤΗΣ ΕΝΟΡΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΚΟΥΜΠΕ

ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΧΑΛΕΠΑΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

20 Μαΐου 2017

Με την ευλογία του σεπτού Ποιμενάρχου μας κ.κ. ΕΥΓΕΝΙΟΥ το Κατηχητικό μας Σχολείο πραγματοποίησε προσκυνηματική εκδρομή στην Ιερά Μονή Μεταμορφώσεως Σωτήρος Χαλέπας Μυλοποτάμου.

 

 

ΕΚΘΕΣΗ ΧΑΡΑΚΤΙΚΩΝ

ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΡΕΘΥΜΝΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ

«ΤΟ ΑΡΚΑΔΙ»

ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΚΟΜΒΕΣ

ΤΗΣ ΡΩΣΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

12-14 Μαΐου 2017


   Για πρώτη φορά στις κατακόμβες της ρωσικής εκκλησίας των Αθηνών παρουσιάστηκε η έκθεση χαρακτικών του ιστορικού συλλόγου Ρεθυμνίων Αττικής «ΤΟ ΑΡΚΑΔΙ», κάνοντας πράξη την υπόσχεση του για μεταφορά της έκθεσης και σε άλλες πόλεις, αναφορικά με την συμπλήρωση των 150 ετών από την εθελοθυσία των ηρώων της Μονής Αρκαδίου.

 

 

Η ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ

ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ

ΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

4 καί 5 Μαΐου 2017

   Μέ­σα στή χα­ρά καί τή λαμ­πρό­τη­τα τῆς Ἀ­να­στά­σε­ως τοῦ Κυ­ρί­ου πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε καί ἐ­φέ­τος ἡ Πα­νή­γυ­ρις τῆς Ἱ­ε­ρᾶς Γυ­ναι­κεί­ας Κοι­νο­βι­α­κῆς Μο­νῆς τῆς Ἁ­γί­ας Με­γα­λο­μάρ­τυ­ρος Εἰ­ρή­νης Ρε­θύ­μνης. Πολ­λοί φι­λο­μάρ­τυ­ρες πι­στοί προ­σῆλ­θαν γι­ά νά προ­σκυ­νή­σουν τήν Ἱ­ε­ρά Εἰ­κό­να καί τά χα­ρι­τό­βρυ­τα Ἱ­ε­ρά Λεί­ψα­να τῆς Ἁ­γί­ας τό­σο κα­τά τόν Μέ­γα Ἑ­σπε­ρι­νό ὅ­σο καί τό πρω­ί τῆς κυ­ρι­ω­νύ­μου ἡ­μέ­ρας τῆς ἑ­ορ­τῆς.

 

 

ΑΓΙΟΙ ΚΑΙ ΕΟΡΤΕΣ ΤΟΥ ΕΝΙΑΥΣΙΟΥ ΚΥΚΛΟΥ

ΣΤΟ ΡΕΘΥΜΝΟ ΚΑΙ ΣΤΑ ΧΩΡΙΑ

ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

 

Επιμέλεια: Θεόδωρος Ι. Ρηγινιώτης,

Καθηγητής Θεολόγος, Συγγραφέας

 

 

Εισαγωγή

 

   Ο οδηγός αυτός συμπληρώθηκε με την πολύτιμη βοήθεια της Μητρόπολης και των κατά τόπους ιερέων (τους οποίους ευχαριστούμε θερμά) και με πηγές την ιστοσελίδα και το ετήσιο ημερολόγιο της Ιεράς Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου. Για όποια χωριά δεν παραθέτουμε περισσότερα στοιχεία, θα χαρούμε να συμπληρωθούν με τη βοήθεια των εκεί ιερέων μας.

 

 

ΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΚΑΙ Η ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ

ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ

ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΤΡΟΠΑΙΟΦΟΡΟΥ

ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΛΙΜΝΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Κυριακή τοῦ Θωμᾶ, Μνήμη Ἁγίου Γεωργίου, 23 Ἀπριλίου 2017

   Μέ λαμπρότητα καί τήν συμμετοχή πολλῶν φιλάγιων πιστῶν τελέσθηκαν ἀπό τόν Σεβ. Μητροπολίτη Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. Εὐγένιο, τήν Κυριακή τοῦ Θωμᾶ, 23η Ἀπριλίου 2017, τά Ἐγκαίνια τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου στήν Παλαίλιμνο Ρεθύμνου.

 

 

ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΤΑ ΓΟΥΛΕΔΙΑΝΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ

ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΟΝΙΘΕΣ

Παρασκευή 21 Απριλίου 2017


   Την Παρασκευή 21 Απριλίου, πραγματοποιήθηκε στα Γουλεδιανά η δεύτερη συνάντηση για την ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου της Ονιθές. Η αρχαία αυτή πόλη, που είναι αταύτιστη, θεωρείται πως καταλάμβανε το νοτιοανατολικό τμήμα της επικράτειας της αρχαίας Ρίθυμνας.

 

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ
ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟY
ΓΙΑ iOS ΚΑΙ ANDROID

Ἡ Ἱερά Μητρόπολη Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου, ἐπιθυμώντας νά ἀνταποκριθεῖ στίς ἀπαιτήσεις γιά ἄμεση, ἔγκαιρη καί ἔγκυρη ἐπικοινωνία μέ τούς πολυάριθμους χρῆστες τῶν νέων τεχνολογιῶν καί νά καταθέσει τήν μαρτυρία τῆς Ἐκκλησίας τῶν Ρεθυμνίων ἀξιοποιώντας τά σύγχρονα μέσα ταχύτατης διαδόσεως πληροφοριῶν καί εἰδήσεων, προέβη στήν δημιουργία ἐφαρμογῆς (application), ἡ ὁποῖα εἶναι ἤδη διαθέσιμη δωρεάν γιά «ἔξυπνες» συσκευές iOS καί Android στά ἠλεκτρονικά καταστήματα Apple Store καί Google Play. Ἡ ἐφαρμογή αὐτή δημιουργήθηκε ἀπό τήν ρεθυμνιώτικη ἑταιρεία DesignGraphic καί θά λειτουργεῖ παράλληλα μέ τήν ἐπίσημη ἱστοσελίδα μας στό διαδίκτυο.

 

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΕ ΜΑΝΤΙΝΑΔΕΣ
ΤΟΥ ΙΕΡΕΩΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗ
ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΧΑΡΑ ΓΡΟΙΚΩ ΠΩΣ ΕΧΟΥΝΕ»

 

Τό βιβλίο μέ μαντινάδες τοῦ π. Ἰωάννου Ἀντωνακάκη μέ τίτλο: «Χαρά γροικῶ πώς ἔχουνε» διατίθεται ἀπό τόν ἴδιο στό τηλέφωνο 6946084096.

Τά ἔσοδα ἀπό τήν πώληση τοῦ βιβλίου θά διατεθοῦν σέ φιλανθρωπικό σκοπό.

 

 
© 2010 Ιερά Μητρόπολις Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, Ρέθυμνο, Κρήτη - Τηλεφωνικό Κέντρο 28310 22415 - Fax 28310 28557
 

Ρέθυμνο 

HOTSoft.gr σχεδιασμός, κατασκευή, Προώθηση ιστοσελίδων, Κρητη SEO. Ρέθυμνο Aσύρματα δίκτυα WiFi, Δομημένη καλωδίωση, έξυπνο σπίτι. Rethymno 

Website Design, Web Development, Web site Promotion, SEO Crete SEM.
powered by HOTSoft.gr
internet, δίκτυα & τηλεπικοινωνίες