Οικουμενικον Πατριαρχείον
Οικουμενικον Πατριαρχείον
Οικουμενικον Πατριαρχείον

 

 

Η ΙΕΡΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΤΟΥ ΓΕΝΕΘΛΙΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ

ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΝΤΙΦΩΝΗΤΡΙΑΣ ΜΥΡΙΟΚΕΦΑΛΩΝ

7 καί 8 Σεπτεμβρίου 2017


   Μέ κά­θε λαμ­πρό­τη­τα, θρη­σκευ­τι­κή κα­τά­νυ­ξη καί εὐ­λά­βεια, ὅ­πως ἁρ­μό­ζει στήν Δέ­σποι­να τοῦ κό­σμου, ἑ­ορ­τά­σθη­κε καί ἐ­φέ­τος τό Γε­νέ­θλιον τῆς Ὑ­πε­ρα­γί­ας Θε­ο­τό­κου καί Ἀ­ει­παρ­θέ­νου Μα­ρί­ας στό πε­ρί­πυ­στο Ἱ­ε­ρό Προ­σκύ­νη­μα τῆς Ἱ­ε­ρᾶς Μη­τρο­πό­λε­ως Ρε­θύ­μνης καί Αὐ­λο­πο­τά­μου, τήν Ἱ­ε­ρά Μο­νή Ἀν­τι­φω­νη­τρί­ας Μυ­ρι­ο­κε­φά­λων. Ἐ­κεῖ, πού πρίν ἀ­πό μί­α πε­ρί­που χι­λι­ε­τη­ρί­δα ὁ Ὅ­σιος Ἰ­ω­άν­νης ὁ Ξέ­νος, ἀ­φοῦ μέ θεί­α ἀ­πο­κά­λυ­ψη βρῆ­κε τήν Θαυ­μα­τουρ­γή Εἰ­κό­να τῆς Ἀν­τι­φω­νη­τρί­ας, δη­μι­ούρ­γη­σε τό πάν­σε­πτο Θε­ο­μη­το­ρι­κό Μο­να­στή­ρι.

 

   Δυ­σε­ξα­ρίθ­μη­τοι προ­σκυ­νη­τές προ­σῆλ­θαν καί αὐ­τήν τήν χρο­νιά στά Μυ­ρι­ο­κέ­φα­λα, πολ­λοί ἀ­πό αὐ­τούς ὁ­δοι­πο­ρών­τας με­γά­λες ἀ­πο­στά­σεις, γιά νά προ­σκυ­νή­σουν τήν Ἱ­ε­ρά Εἰ­κό­να τῆς Ἀν­τι­φω­νη­τρί­ας, νά ἀ­νά­ψουν ἕ­να κε­ρί στή Χά­ρη Της καί νά ἀ­να­θέ­σουν τίς προ­σευ­χές τους στήν ἀ­κα­ταί­σχυν­τη Μη­τρι­κή με­σι­τεί­α Της.

   Κα­τά τόν Μέ­γα Ἑ­σπε­ρι­νό τῆς Πα­νη­γύ­ρε­ως, τό ἑ­σπέ­ρας τῆς Πέμ­πτης 7ης Σε­πτεμ­βρί­ου 2017, χο­ρο­στά­τη­σε ὁ Σεβ. Μη­τρο­πο­λί­της Λάμ­πης, Συ­βρί­του καί Σφα­κί­ων κ. Εἰ­ρη­ναῖ­ος καί πα­ρέ­στη συμ­προ­σευ­χό­με­νος ὁ Σεβ. Μη­τρο­πο­λί­της Ρε­θύ­μνης καί Αὐ­λο­πο­τά­μου κ. Εὐ­γέ­νιος, ὁ ὁ­ποῖ­ος εὐ­χα­ρί­στη­σε θερ­μά τόν Σεβ. κ. Εἰ­ρη­ναῖ­ο γιά τήν τι­μη­τι­κή πα­ρου­σί­α του στήν Πα­νή­γυ­ρη.

   Τό πρω­ΐ τῆς Πα­ρα­σκευ­ῆς 8ης Σε­πτεμ­βρί­ου 2017, ἀ­νή­με­ρα τῆς με­γά­λης Θε­ο­μη­το­ρι­κῆς Ἑ­ορ­τῆς τοῦ Γε­νε­θλί­ου τῆς Θε­ο­τό­κου, πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε στό Κα­θο­λι­κό τῆς Μο­νῆς Ἀρ­χι­ε­ρα­τι­κό Συλ­λεί­τουρ­γο ἀ­πό τόν Σεβ. Ἀρ­χι­ε­πί­σκο­πο Κρή­της κ. Εἰ­ρη­ναῖ­ο καί τόν Σεβ. Μη­τρο­πο­λί­τη Ρε­θύ­μνης καί Αὐ­λο­πο­τά­μου κ. Εὐ­γέ­νιο. Μα­ζί τους συλ­λει­τούρ­γη­σαν πολ­λοί Κλη­ρι­κοί, μέ πρῶ­τον τῇ τά­ξει τόν Παν. Ἀρ­χιμ. Ἰ­ω­άν­νη Κου­φου­δά­κη, Ἡ­γού­με­νο τῆς Ἱ­ε­ρᾶς Πα­τρι­αρ­χι­κῆς καί Σταυ­ρο­πη­για­κῆς Μο­νῆς Προ­φή­του Ἠ­λιού Ρου­στί­κων.

   Στό τέ­λος τῆς Θεί­ας Λει­τουρ­γί­ας, κα­τό­πιν σχε­τι­κῆς προ­τά­σε­ως τοῦ Ἐ­πι­σκό­που μας κ. Εὐ­γε­νί­ου πρός τήν Ἱ­ε­ρά Ἐ­παρ­χια­κή Σύ­νο­δο τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας Κρή­της, ὁ Σεβ. Ἀρ­χι­ε­πί­σκο­πος Κρή­της κ. Εἰ­ρη­ναῖ­ος, ὡς Πρό­ε­δρος τῆς Συ­νό­δου, ἀ­πέ­νει­με τόν Σταυ­ρό τῶν Ἁ­γί­ων Ἀ­πο­στό­λων Παύ­λου καί Τί­του στόν Αἰ­δεσ. Πρωτ. Ἰ­ω­άν­νη Λε­λε­δά­κη, γιά τήν ἐ­πί πολ­λές σει­ρές ἐ­τῶν θυ­σι­α­στι­κή καί ὑ­πο­δειγ­μα­τι­κή δι­α­κο­νί­α του στό Ἱ­ε­ρό Προ­σκύ­νη­μα τῆς Μυ­ρι­ο­κε­φα­λί­τισ­σας Πα­να­γί­ας.

   Ὁ Ἐ­πί­σκο­πός μας εὐ­χα­ρί­στη­σε ἀ­πό καρ­διᾶς τόν Ἀρ­χι­ε­πί­σκο­πο, τούς Κλη­ρι­κούς, τίς Ἀρ­χές καί τούς πο­λυ­ά­ριθ­μους προ­σκυ­νη­τές γιά τόν συ­νε­ορ­τα­σμό τῆς Με­γα­λό­χα­ρης τῶν Μυ­ρι­ο­κε­φά­λων καί προ­σέ­φε­ρε στόν Σεβ. Ἀρ­χι­ε­πί­σκο­πο Κρή­της κ. Εἰ­ρη­ναῖ­ο πι­στό ἀν­τί­γρα­φο τῆς Ἱ­ε­ρᾶς Εἰ­κό­νος τῆς Ἀν­τι­φω­νη­τρί­ας, ὡς ἐ­λά­χι­στο ἀν­τί­δω­ρο γιά τήν εὐ­λο­γη­τι­κή καί τι­μη­τι­κή πα­ρου­σί­α του στήν Ἱ­ε­ρά Πα­νή­γυ­ρη.

   Με­τά τό πέ­ρας τῆς Θεί­ας Λει­τουρ­γί­ας πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε ἡ λι­τά­νευ­ση τῆς Ἱ­ε­ρᾶς Εἰ­κό­νος τῆς Ἀν­τι­φω­νη­τρί­ας μέ τήν συ­νο­δεί­α τῆς μπάν­τας καί στρα­τι­ω­τι­κοῦ ἀ­γή­μα­τος τῆς 5ης Με­ραρ­χί­ας Κρη­τῶν κα­θώς καί νέ­ων τοῦ Ὁ­μί­λου Βρα­κο­φό­ρων καί τοῦ Πο­λι­τι­στι­κοῦ Συλ­λό­γου Μυ­ρι­ο­κε­φά­λων μέ πα­ρα­δο­σια­κές ἐν­δυ­μα­σί­ες.

   Ἐ­πι­στρέ­φον­τας ἀ­πό τήν λι­τα­νεί­α, οἱ Σεβ. Ἀρ­χι­ε­ρεῖς τέ­λε­σαν Ἱ­ε­ρό Τρι­σά­γιο ἐ­νώ­πιον τῆς προ­το­μῆς τοῦ κα­τα­γο­μέ­νου ἀ­πό τά Μυ­ρι­ο­κέ­φα­λα ἀ­οι­δί­μου Ἐ­πι­σκό­που Κι­σά­μου καί Σε­λί­νου κυ­ροῦ Ἀν­θί­μου Λε­λε­δά­κη καί στήν συ­νέ­χεια πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­καν τά θυ­ρα­νοί­ξια τοῦ Κει­μη­λι­αρ­χεί­ου τῆς Ἱ­ε­ρᾶς Μο­νῆς Μυ­ρι­ο­κε­φά­λων, τό ὁ­ποῖ­ο ὁ­λο­κλη­ρώ­θη­κε πρίν ἀ­πό λί­γες ἡ­μέ­ρες.

   Στήν Ἱ­ε­ρά Πα­νή­γυ­ρη πα­ρέ­στη­σαν ὁ Πε­ρι­φρειά­ρχης Κρή­της κ. Σταῦ­ρος Ἀρ­να­ου­τά­κης, ἡ Ἀν­τι­πε­ρι­φε­ρειά­ρχης Ρε­θύ­μνης κ. Μαί­ρη Λι­ο­νῆ, ὁ Δή­μαρ­χος Ρε­θύ­μνης κ. Γε­ώρ­γιος Μα­ρι­νά­κης μα­ζί μέ Ἀν­τι­δη­μάρ­χους τοῦ Δή­μου, ὁ Δι­οι­κη­τής τῆς 5ης Με­ραρ­χί­ας Κρη­τῶν Τα­ξί­αρ­χος κ. Γρη­γό­ριος Κο­κο­λά­κης, ὁ Γε­νι­κός Ἀ­στυ­νο­μι­κός Δι­ευ­θυν­τής Κρή­της κ. Κων­σταν­τῖ­νος Λα­γου­δά­κης, ὁ Ἀ­στυ­νο­μι­κός Δι­ευ­θυν­τής Ρε­θύ­μνου κ. Ἀν­τώ­νιος Ρου­τζά­κης, ὁ Δι­οι­κη­τής τοῦ Πυ­ρο­σβε­στι­κοῦ Σώ­μα­τος Ρε­θύ­μνης Πύ­ραρ­χος κ. Νι­κό­λα­ος Λα­γου­δά­κης, ὁ Λι­με­νάρ­χης Ρε­θύ­μνης Πλω­τάρ­χης κ. Κων­σταν­τῖ­νος Κα­στρι­νά­κης, ὁ Πρό­ε­δρος τοῦ Συν­δέ­σμου Ἐ­φέ­δρων Ἀ­ξι­ω­μα­τι­κῶν Ρε­θύ­μνου καί τοῦ Ὁ­μί­λου Βρα­κο­φό­ρων κ. Στυ­λια­νός Κι­α­γι­α­δά­κης καί ἄλ­λοι ἐ­πρό­σω­ποι Ἀρ­χῶν καί Φο­ρέ­ων τοῦ τό­που.

 

 

 

Φωτογραφικό ὑλικό: Δημήτριος Πολιτάκης, Ἀνδρέας Μπεμπῆς.

 

 

 
© 2010 Ιερά Μητρόπολις Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, Ρέθυμνο, Κρήτη - Τηλεφωνικό Κέντρο 28310 22415 - Fax 28310 28557
 

Ρέθυμνο 

HOTSoft.gr σχεδιασμός, κατασκευή, Προώθηση ιστοσελίδων, Κρητη SEO. Ρέθυμνο Aσύρματα δίκτυα WiFi, Δομημένη καλωδίωση, έξυπνο σπίτι. Rethymno 

Website Design, Web Development, Web site Promotion, SEO Crete SEM.
powered by HOTSoft.gr
internet, δίκτυα & τηλεπικοινωνίες