Οικουμενικον Πατριαρχείον
Οικουμενικον Πατριαρχείον
Οικουμενικον Πατριαρχείον

 

 

Η ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΗ ΛΙΤΑΝΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ

ΚΑΙ Ο ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ

ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ

ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

Κυριακή τοῦ Πάσχα, 28 Ἀπριλίου 2019

Μέ ἀ­να­στά­σι­μη λαμ­πρό­τη­τα πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε καί ἐ­φέ­τος ἡ Πα­νη­γυ­ρι­κή Λι­τα­νεί­α τῆς Ἀ­να­στά­σε­ως καί ὁ Ἑ­σπε­ρι­νός τῆς Ἀ­γά­πης στήν Ἱ­ε­ρά Μη­τρό­πο­λη Ρε­θύ­μνης καί Αὐ­λο­πο­τά­μου, τήν Κυ­ρι­α­κή τοῦ Πά­σχα, 28η Ἀπριλίου 2019.

 

Ἡ Ἐ­ναρ­κτή­ρι­α Ἀ­να­στά­σι­μη Ἀ­κο­λου­θί­α τε­λέ­σθη­κε στόν Ἱ­ε­ρό Να­ό Κυ­ρί­ας τῶν Ἀγ­γέ­λων τῆς πα­λαι­ᾶς πό­λε­ως Ρε­θύ­μνης (Μικρή Παναγία), ἀ­πό ὅ­που ξε­κί­νη­σε ἡ λι­τα­νευ­τι­κή πομ­πή, ἡ ὁ­ποί­α δι­ά τῶν ὁ­δῶν Ἀ­ραμ­πατ­ζό­γλου, Πα­λαι­ο­λό­γου καί Ἀρ­κα­δί­ου, καί ὑ­πό τούς ἤ­χους τῆς Δη­μο­τι­κῆς Φι­λαρ­μο­νι­κῆς, κα­τέ­λη­ξε στόν Ἱ­ε­ρό Μη­τρο­πο­λι­τι­κό Να­ό τῶν Εἰ­σο­δί­ων τῆς Θε­ο­τό­κου (Μεγάλη Παναγία). Ἐ­κεῖ ἔ­λα­βε χώ­ρα ὁ Ἑ­σπε­ρι­νός τῆς Ἀ­γά­πης, κα­τά τόν ὁ­ποῖ­ο χο­ρο­στά­τη­σε ὁ Σεβ. Μη­τρο­πο­λί­της Ρε­θύ­μνης καί Αὐ­λο­πο­τά­μου κ. Εὐ­γέ­νι­ος, πλαι­σι­ού­με­νος ἀ­πό Ἱ­ε­ρεῖς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Σύμ­φω­να μέ τό Τυ­πι­κό τῆς ἡ­μέ­ρας αὐ­τῆς, τό ἐκ­κλη­σί­α­σμα κα­τά τά Κε­κρα­γά­ρι­α τοῦ Ἑ­σπε­ρι­νοῦ θυ­μί­α­σε ὁ ἴ­δι­ος ὁ Ἐ­πί­σκο­πός μας κ. Εὐ­γέ­νι­ος. Τό Εὐ­αγ­γέ­λι­ο τοῦ Ἑ­σπε­ρι­νοῦ ἀ­πέ­δω­σαν σέ δι­ά­φο­ρες γλῶσ­σες καί ἔ­ψαλ­λαν σέ ἡ­ρω­ι­κό ἑ­ξά­με­τρο στήν ὁ­μη­ρι­κή δι­ά­λε­κτο Ἱ­ε­ρεῖς τῆς Μη­τρο­πό­λε­ώς μας.

 

Με­τά τό πέ­ρας τοῦ  Ἑ­σπε­ρι­νοῦ ὁ Ἐ­πί­σκο­πός μας, οἱ Ἱ­ε­ρεῖς καί οἱ πι­στοί κα­τευ­θύν­θη­καν στό πα­ρα­κεί­με­νο Μη­τρο­πο­λι­τι­κό Μέ­γα­ρο, ὅ­που πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε ἡ εὐ­λό­γη­ση τῶν πα­σχα­λι­νῶν ᾠ­ῶν καί ἡ δι­α­νο­μή τους στούς πι­στούς.

 

Στίς ἀ­να­στά­σι­μες αὐ­τές τε­λε­τές πα­ρέ­στη­σαν ὁ Δή­μαρ­χος Ρε­θύ­μνης κ. Γε­ώρ­γι­ος Μα­ρι­νά­κης καί ἐκ­πρό­σω­ποι ἀρ­χῶν καί φο­ρέ­ων τῆς πό­λε­ως.

 

 
© 2010 Ιερά Μητρόπολις Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, Ρέθυμνο, Κρήτη - Τηλεφωνικό Κέντρο 28310 22415 - Fax 28310 28557
 

Ρέθυμνο 

HOTSoft.gr σχεδιασμός, κατασκευή, Προώθηση ιστοσελίδων, Κρητη SEO. Ρέθυμνο Aσύρματα δίκτυα WiFi, Δομημένη καλωδίωση, έξυπνο σπίτι. Rethymno 

Website Design, Web Development, Web site Promotion, SEO Crete SEM.
powered by HOTSoft.gr
internet, δίκτυα & τηλεπικοινωνίες