Οικουμενικον Πατριαρχείον
Οικουμενικον Πατριαρχείον
Οικουμενικον Πατριαρχείον

 

 

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ

ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

***

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ

ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ

ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ κ.κ. ΕΥΓΕΝΙΟΥ

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΓΙΑΝ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΝ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΝ

ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019

10 Μαρτίου 2019. Κυριακή τῆς Τυρινῆς.

6:30 μ.μ.: Κατανυκτικός Ἑσπερινός. Ὁμιλία τοῦ Αἰδεσ. Πρωτ. Νικολάου Νικηφόρου, Γενικοῦ Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου, μέ θέμα: «Οἱ σχέ­σεις τοῦ ἀν­θρώ­που μέ τό Θε­ό καί μέ τούς συ­ναν­θρώ­πους του» - Ἱερός Μητροπολιτικός Ναός Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου πόλεως Ρεθύμνης.

 

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. Εὐγένιος κατά τήν Α΄ Ἑβδομάδα τῶν Ἁγίων Νηστειῶν θά εὑρίσκεται στήν Κωνσταντινούπολη γιά τά Συνοδικά του καθήκοντα στό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο.

 

17 Μαρτίου 2019. Κυριακή Α΄ Νηστειῶν. Τῆς Ὀρθοδοξίας.

6:00 μ.μ.: Κατανυκτικός Ἑσπερινός. Ὁμιλία τοῦ Αἰδεσ. Πρωτ. Χαράλαμπου Καμηλάκη, Προϊσταμένου τοῦ Ἱ. Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ, μέ θέμα: «Ὀρ­θο­δο­ξί­α: Μι­ά συ­νε­χής ἑ­ορ­τή» - Ἱερός Μητροπολιτικός Ναός Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου πόλεως Ρεθύμνης.

 

20 Μαρτίου 2019. Τετάρτη Β΄ Νηστειῶν.

7:00 μ.μ.: Θεία Λειτουργία Προηγιασμένων Δώρων - Ἱερός Μητροπολιτικός Ναός Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου πόλεως Ρεθύμνης.

 

21 Μαρτίου 2019. Πέμπτη Β΄ Νηστειῶν.

6:30 μ.μ.: Μέγα Ἀπόδειπνον καί Σύναξις τῶν Ἐφημερίων τῆς Γ΄ Ἀρχιερατικῆς Περιφερείας - Ἱερός Ναός Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου Παγκαλοχωρίου.

 

22 Μαρτίου 2019. Παρασκευή Β΄ Νηστειῶν.

7:00 μ.μ.: Β΄ Χαιρετισμοί - Ἱερός Μητροπολιτικός Ναός Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου πόλεως Ρεθύμνης.

 

24 Μαρτίου 2019. Κυριακή Β΄Νηστειῶν. Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ.

7:00 π.μ.: Ὄρθρος καί Θεία Λειτουργία - Ἱερός Ναός Ἁγίου Χαραλάμπους Γάλλου.

Τό ἑσπέρας τῆς Κυριακῆς αὐτῆς δέν τε­λεῖ­ται Κα­τα­νυ­κτι­κός Ἑ­σπε­ρι­νός, ἀλ­λά ὁ Μέ­γας Ἑ­σπε­ρι­νός τῆς Ἑ­ορ­τῆς τοῦ Εὐ­αγ­γε­λι­σμοῦ.

 

25 Μαρτίου 2019. Δευτέρα Γ΄ Νηστειῶν. Ὁ Εὐαγγελισμός τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου.

7:00 π.μ.: Ὄρθρος καί Θεία Λειτουργία - Ἱερός Ναός Κυρίας τῶν Ἀγγέλων πόλεως Ρεθύμνης.

 

28 Μαρτίου 2019. Πέμπτη Γ΄ Νηστειῶν.

6:30 μ.μ.: Μέγα Ἀπόδειπνον καί Σύναξις τῶν Ἐφημερίων τῆς Β΄ Ἀρχιερατικῆς Περιφερείας - Ἱερός Ναός Ἁγίου Νικολάου Πρινέ.

 

29 Μαρτίου 2019. Παρασκευή Γ΄ Νηστειῶν.

7:00 μ.μ.: Γ΄ Χαιρετισμοί - Ἱερός Ναός Ἁγίου Παντελεήμονος Ἄδελε.

 

31 Μαρτίου 2019. Κυριακή Γ΄ Νηστειῶν. Τῆς Σταυροπροσκυνήσεως.

7:00 π.μ.: Ὄρθρος καί Θεία Λειτουργία - Ἱερός Μητροπολιτικός Ναός Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου πόλεως Ρεθύμνης.

6:00 μ.μ.: Κατανυκτικός Ἑσπερινός. Ὁμιλία τοῦ Πανοσιολ. Ἀρ­χιμ. Νή­φωνος Βα­σι­λά­κη, Κω­δι­κο­γρά­φου τῆς Ἱ­ε­ρᾶς Ἐ­παρ­χι­α­κῆς Συ­νό­δου τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας Κρή­της, μέ θέμα: «Νο­μο­προ­σκυ­νοῦν­τες. Ἱ­ε­ρῶν Κα­νό­νων λό­γοι» - Ἱερός Μητροπολιτικός Ναός Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου πόλεως Ρεθύμνης

 

4 Ἀπριλίου 2019. Πέμπτη Δ΄ Νηστειῶν.

6:30 μ.μ.: Μέγα Ἀπόδειπνον καί Σύναξις τῶν Ἐφημερίων τῆς Ε΄ Ἀρχιερατικῆς Περιφερείας - Ἱερά Μονή Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Χαλέπας.

 

5 Ἀπριλίου 2019. Παρασκευή Δ΄ Νηστειῶν.

7:00 μ.μ.: Δ΄ Χαιρετισμοί - Ἱερός Ναός Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Μασταμπᾶ.

 

7 Ἀπριλίου 2019. Κυριακή Δ΄ Νηστειῶν. Ὁσίου Ἰωάννου τοῦ συγγραφέως τῆς «Κλίμακος».

7:00 π.μ.: Ὄρθρος καί Θεία Λειτουργία - Ἱερά Μονή Ἀρκαδίου.

6:00 μ.μ.: Κατανυκτικός Ἑσπερινός. Ὁμιλία τοῦ Αἰ­δεσ. Πρωτ. Δημητρίου Μπεμ­πῆ, Ἀρ­χι­ε­ρα­τι­κοῦ Ἐπιτρόπου, μέ θέμα: «Προ­σέγ­γι­ση στόν Ἀ­κά­θι­στο Ὕ­μνο τῆς Ὑ­πε­ρα­γί­ας Θε­ο­τό­κου» - Ἱερός Μητροπολιτικός Ναός Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου πόλεως Ρεθύμνης

 

10 Ἀπριλίου 2019. Τετάρτη Ε΄ Νηστειῶν.

7:00 μ.μ.: Ὁ Μέγας Κανών - Ἱερός Ναός Ἁγίων Τεσσάρων Μαρτύρων πόλεως Ρεθύμνης.

 

11 Ἀπριλίου 2019. Πέμπτη Ε΄ Νηστειῶν.

6:00 μ.μ.: Μέγα Ἀπόδειπνον καί Σύναξις τῶν Ἐφημερίων τῆς Δ΄ Ἀρχιερατικῆς Περιφερείας - Ἱερόν Μετόχιον Ὁσίου Γεδεών Καρακαλληνοῦ Μαργαριτῶν.

 

12 Ἀπριλίου 2019. Παρασκευή Ε΄ Νηστειῶν.

7:00 μ.μ.: Ὁ Ἀκάθιστος Ὕμνος - Ἱερός Μητροπολιτικός Ναός Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου πόλεως Ρεθύμνης.

 

14 Ἀπριλίου 2019. Κυριακή Ε΄ Νηστειῶν. Ὁσίας Μαρίας τῆς Αἰγυπτίας.

7:00 π.μ.: Ὄρθρος καί Θεία Λειτουργία - Ἱερός Ναός Ἁγίου Γεωργίου Περάματος Μυλοποτάμου.

6:00 μ.μ.: Κατανυκτικός Ἑσπερινός. Ὁμιλία τοῦ Πανοσιολ. Ἀρ­χιμ. Προδρόμου Ξε­νά­κη, Ἀρ­χι­γραμ­μα­τέ­ως τῆς Ἱ­ε­ρᾶς Ἐ­παρ­χι­α­κῆς Συ­νό­δου τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας Κρή­της, μέ θέμα: «Χρι­στός, τό Πά­σχα ἡ­μῶν» - Ἱερός Μητροπολιτικός Ναός Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου πόλεως Ρεθύμνης.

 

17 Ἀπριλίου 2019. Τετάρτη πρό τῶν Βαΐων.

7:00 μ.μ.: Θεία Λειτουργία Προηγιασμένων Δώρων - Ἱερός Ναός Ἁγίου Νεκταρίου Τσεσμέ.

 

19 Ἀπριλίου 2019. Παρασκευή πρό τῶν Βαΐων.

7:00 π.μ.: Θεία Λειτουργία Προηγιασμένων Δώρων καί Σύναξις τῶν Ἐφημερίων τῆς Α΄ Ἀρχιερατικῆς Περιφερείας - Ἱερός Ναός Ἁγίων Τεσσάρων Μαρτύρων πόλεως Ρεθύμνης.

 

21 Ἀπριλίου 2019. Κυριακή τῶν Βαΐων.

7:00 π.μ.: Ὄρθρος καί Θεία Λειτουργία - Ἱερός Ναός Ἁγίου Ἐλευθερίου Ἀτσιποπούλου.

 

Ἐν Ρεθύμνῃ, Ἁγία καί Μεγάλη Τεσσαρακοστή 2019

 

 
© 2010 Ιερά Μητρόπολις Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, Ρέθυμνο, Κρήτη - Τηλεφωνικό Κέντρο 28310 22415 - Fax 28310 28557
 

Ρέθυμνο 

HOTSoft.gr σχεδιασμός, κατασκευή, Προώθηση ιστοσελίδων, Κρητη SEO. Ρέθυμνο Aσύρματα δίκτυα WiFi, Δομημένη καλωδίωση, έξυπνο σπίτι. Rethymno 

Website Design, Web Development, Web site Promotion, SEO Crete SEM.
powered by HOTSoft.gr
internet, δίκτυα & τηλεπικοινωνίες