Οικουμενικον Πατριαρχείον
Οικουμενικον Πατριαρχείον
Οικουμενικον Πατριαρχείον

 

 

ΤΟ ΣΤ΄ ΤΕΥΧΟΣ ΤΗΣ Γ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ

ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

«ΝΕΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΚΡΗΤΗ»

(τεῦχος 36, ἔτος 2018)

Ἐκ­δό­θη­κε καί κυ­κλο­φο­ρή­θη­κε γι­ά τό ἔ­τος 2018 τό ὑπ’ ἀριθμ. 36 ΣΤ΄ τεῦ­χος τῆς Γ΄ Πε­ρι­ό­δου τοῦ ἐ­πι­στη­μο­νι­κοῦ πε­ρι­ο­δι­κοῦ τῆς Ἱ­ε­ρᾶς Μη­τρο­πό­λε­ως Ρε­θύ­μνης καί Αὐ­λο­πο­τά­μου Νέ­α Χρι­στι­α­νι­κή Κρή­τη.

 

Στό Προ­λό­γι­σμά του στό τεῦ­χος αὐ­τό, ὁ Σεβ. Μη­τρο­πο­λί­της Ρε­θύ­μνης καί Αὐ­λο­πο­τά­μου κ. Εὐ­γέ­νι­ος ἀ­να­φέ­ρει τά ἑ­ξῆς:

 

ΠΡΟΛΟΓΙΣΜΑ

 

Συμπληρώνονται σήμερα ὀκτώ ἀκριβῶς χρόνια ἀπό τότε πού ὁ Θεός μέ ἀξίωσε νά πατήσω τό νοτισμένο μέ αἷμα Ἁγίων Μαρτύρων καί Ἡρώων χῶμα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου, ὡς Ἐπίσκοπος καί πνευματικός πατέρας τοῦ Ἱεροῦ κλήρου, τῶν μοναχικῶν ἀδελφοτήτων καί τοῦ φιλογενοῦς λαοῦ πού ἀποτελοῦν τό πλήρωμά της. Μέσα σέ αὐτά τά χρόνια, κατά τά ὁποῖα, μέ τῆς Ἐκκλησίας τήν Ἱερή Ἐντολή, σκήνωσα ἀνάμεσά τους, διέκρινα ἐναργέστατα τήν προσήλωση ὅλων στά ζώπυρα τῆς Πίστεως καί τῆς προγονικῆς εὐσέβειας, τήν ταύτιση μέ ὅσα δίκαια, ὅσα σεμνά, ὅσα ἅγια, ὅσα προσφιλῆ διακρατεῖ ὁ Ὀρθόδοξος Πολιτισμός.

 

Συνεχίζοντας ταπεινά τό ἔργο τῶν μακαριστῶν προκατόχων μου, μέ πολλή ἀγάπη περιβάλλοντας τό ἐπιστημονικό περιοδικό τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας Νέα Χριστιανική Κρήτη, θέλησα νά ἐξακολουθεῖ ἡ καταγραφή σέ αὐτό αὐτῆς τῆς προσήλωσης πού ἀνέφερα παραπάνω καί εὐχαριστῶ τούς καλούς μου συνεργάτες πού ἀγρυπνοῦν γιά νά γίνεται πνευματικό γεγονός ἡ ἔκδοσή του κάθε φορά. Ἕξι τεύχη ἀπό τό ἔτος 2011, ἀπό τά ὁποῖα τό πρῶτο διπλό, καί κάποια Παραρτήματα ἔχουν παραδοθεῖ στήν Ἱστορία.  Ἤδη ἀπό τόν γράφοντα χαράσσονται αὐτές τίς γραμμές ὡς προλογικό σημείωμα στό ἕβδομο τεῦχος τῆς Γ΄ Περιόδου τῆς ἐκδόσεως τοῦ ἐπιστημονικοῦ αὐτοῦ περιοδικοῦ, πού ἔρχεται νά προστεθεῖ στά προηγούμενα καί νά παραδοθεῖ μέ τή σειρά του στούς ἐρευνητές, στούς φιλίστορες, στόν εὐλογημένο τόπο μας καί τήν ἐξαιρετική γραμματεία του, πού τοῦ ἔχει χαρίσει δικαιολογημένα τόν ἐπίζηλο τίτλο τοῦ τόπου τῶν γραμμάτων.

 

Τό τεῦχος αὐτό, τό ὑπ’ ἀριθμ. 36, περιλαμβάνει κείμενα πού γράφτηκαν στή μνήμη τοῦ μεγάλου πνευματικοῦ ἀνδρός καί ἁγιογράφου Φωτίου Κόντογλου, πενήντα χρόνια μετά τήν κοίμησή του, καί παρουσιάσθηκαν σέ Ἡμερίδα μέ θέμα: «Μνήμη Φωτίου Κόντογλου - 50 χρόνια ἀπό τήν κοίμησή του (1965-2015)», πού διοργάνωσαν ἡ Ἱερά Μητρόπολη Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου, ἡ Ἱστορική καί Λαογραφική Ἑταιρεία Ρεθύμνης καί ὁ Σύνδεσμος Ἱεροψαλτῶν Νομοῦ Χανίων «Γεώργιος ὁ Κρής», τή Δευτέρα 15η Ἰουνίου 2015, στήν αἴθουσα ἐκδηλώσεων τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῶν Ἁγίων Τεσσάρων Μαρτύρων τῆς πόλεως Ρεθύμνης. Περιλαμβάνει ἀκόμη ἐξαιρετικές πρωτότυπες ἐργασίες, δύο τοῦ κ. Μιχαήλ Τρούλη, ὁ ὁποῖος εἶναι καί Διευθυντής Συντάξεως τοῦ περιοδικοῦ, τοῦ κ. Κωστῆ Ἠλ. Παπαδάκη, τοῦ κ. Ἰωάννου Ἠλ. Βολανάκη, τοῦ κ. Νικολάου Ἰ. Δερεδάκη, τῆς κ. Ντενίζ-Χλόης Ἀλεβίζου καί τῆς κ. Ἀλεξάνδρας Ζερβοῦ, καθώς καί κάποια βιβλιογραφικά σημειώματα.

 

Εὐχαριστοῦμε μέ εὐγνωμοσύνη ὅλους τούς ἐκλεκτούς ἐπιστήμονες καί συνεργάτες πού πρόσφεραν τίς γραφές τους γιά δημοσίευση στό τεῦχος αὐτό, ἀναγνωρίζοντας τήν ἐπιστημονική του προσφορά.

 

Εὐχαριστοῦμε, γία μία ἀκόμη φορά, τούς δικούς μας καλούς συνεργάτες, τόν κ. Μιχαήλ Τρούλη καί τήν κ. Ἕλενα Νταντῆ, οἱ ὁποῖοι φροντίζουν καί ἐπιμελοῦνται στοργικά κάθε τεῦχος τοῦ περιοδικοῦ μας καί μᾶς δίδουν τή δυνατότητα νά καυχώμαστε ἐν Κυρίῳ γιά τήν προσφορά τῆς Τοπικῆς μας Ἐκκλησίας στήν Ἐπιστήμη καί τήν Παιδεία.

 

Εὐχαριστοῦμε, τέλος, ὅλους ἐσᾶς πού προσδοκᾶτε μέ καλή ἀγωνία τήν ἐνιαύσια ἔκδοσή του καί μέ τήν προσευχή σας καί τήν ἀγάπη σας ἔρχεσθε ἀρωγοί στήν προσπάθειά μας.

 

Σᾶς εὐχόμαστε καλή μελέτη τῶν σπουδαίων ἐργασιῶν πού θησαυρίζονται πλέον στό τεῦχος πού κρατᾶτε στά χέρια σας καί σᾶς ἀσπαζόμαστε πατρικά μέ τιμή καί ἀγάπη.

 

Ρέθυμνο, 16 Ὀκτωβρίου 2018

 

† Ὁ Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου Εὐγένιος

 

 
© 2010 Ιερά Μητρόπολις Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, Ρέθυμνο, Κρήτη - Τηλεφωνικό Κέντρο 28310 22415 - Fax 28310 28557
 

Ρέθυμνο 

HOTSoft.gr σχεδιασμός, κατασκευή, Προώθηση ιστοσελίδων, Κρητη SEO. Ρέθυμνο Aσύρματα δίκτυα WiFi, Δομημένη καλωδίωση, έξυπνο σπίτι. Rethymno 

Website Design, Web Development, Web site Promotion, SEO Crete SEM.
powered by HOTSoft.gr
internet, δίκτυα & τηλεπικοινωνίες