Οικουμενικον Πατριαρχείον
Οικουμενικον Πατριαρχείον
Οικουμενικον Πατριαρχείον

 

 

ΣΤΟΝ ΑΠΟΗΧΟ

ΤΩΝ ΕΟΡΤΑΣΜΩΝ ΤΗΣ 150ΕΤΗΡΙΔΟΣ

ΤΗΣ ΑΡΚΑΔΙΚΗΣ ΕΘΕΛΟΘΥΣΙΑΣ

ΤΟ Ε΄ ΤΕΥΧΟΣ ΤΗΣ Γ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ

ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

«ΝΕΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΚΡΗΤΗ»

(τεῦχος 35, ἔτος 2017)


   Στόν ἀ­πό­η­χο τῶν ἑ­ορ­τα­σμῶν τῆς Ἑ­κα­τον­πεν­τη­κον­τα­ε­τη­ρί­δος τοῦ Ὁ­λο­καυ­τώ­μα­τος τῆς Ἱ­ε­ρᾶς Μο­νῆς Ἀρ­κα­δί­ου ἐκ­δό­θη­κε καί κυ­κλο­φο­ρή­θη­κε γι­ά τό ἔ­τος 2017 τό Ε΄ τεῦ­χος τῆς Γ΄ Πε­ρι­ό­δου τοῦ ἐ­πι­στη­μο­νι­κοῦ πε­ρι­ο­δι­κοῦ τῆς Ἱ­ε­ρᾶς Μη­τρο­πό­λε­ως Ρε­θύ­μνης καί Αὐ­λο­πο­τά­μου Νέ­α Χρι­στι­α­νι­κή Κρή­τη.

 

   Στό Προ­λό­γι­σμά του στό τεῦ­χος αὐ­τό, ὁ Σεβ. Μη­τρο­πο­λί­της Ρε­θύ­μνης καί Αὐ­λο­πο­τά­μου κ. Εὐ­γέ­νι­ος ἀ­να­φέ­ρει τά ἑ­ξῆς:

 

   «Τό ἐ­πι­στη­μο­νι­κό πε­ρι­ο­δι­κό τῆς Ἱ­ε­ρᾶς Μη­τρο­πό­λε­ως Ρε­θύ­μνης καί Αὐ­λο­πο­τά­μου Νέ­α Χρι­στι­α­νι­κή Κρή­τη, συ­νε­χί­ζον­τας τήν πο­ρεί­α του στήν ἱ­στο­ρί­α τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας τῶν Ρε­θυ­μνί­ων καί τῆς Κρή­της ὁ­λό­κλη­ρης, βρί­σκε­ται στήν εὐ­χά­ρι­στη θέ­ση νά πα­ρα­δί­δει στούς ἀν­θρώ­πους πού ἀ­γα­ποῦν τόν τό­πο μας καί τήν ἱ­στο­ρί­α μας, στούς φι­λί­στο­ρες καί φι­λο­μα­θεῖς ἐ­ρευ­νη­τές καί ἀ­να­γνῶ­στες, ἕ­να ἀ­κό­μη τεῦ­χος του, τό ὑ­π’ ἀ­ριθμ. 35, πέμ­πτο τεῦ­χος τῆς Γ΄ Πε­ρι­ό­δου τῆς ἐκ­δό­σε­ώς του.

   Τό τεῦ­χος αὐ­τό, πού ἐκ­δί­δε­ται στόν ἀ­πό­η­χο τῶν ἑ­ορ­τα­σμῶν τῆς Ἑ­κα­τον­πεν­τη­κον­τα­ε­τη­ρί­δος τοῦ Ὁ­λο­καυ­τώ­μα­τος τῆς Ἱ­ε­ρᾶς Μο­νῆς Ἀρ­κα­δί­ου, πε­ρι­λαμ­βά­νει πολ­λά σχε­τι­κά θέ­μα­τα πού ἀ­πο­τέ­λε­σαν ἐρ­γα­σί­ες καί πα­ρου­σι­ά­σεις εἰ­δι­κῶν ἐ­πι­στη­μό­νων σέ ἐκ­δη­λώ­σεις οἱ ὁ­ποῖ­ες ἔ­λα­βαν χώ­ρα τό 2016. Μί­α τέ­τοι­α ἐκ­δή­λω­ση μέ τήν κα­λή συ­νερ­γα­σί­α τοῦ Πα­νε­πι­στη­μί­ου Κρή­της καί τῆς Ἱ­στο­ρι­κῆς καί Λα­ο­γρα­φι­κῆς Ἑ­ται­ρεί­ας Ρε­θύ­μνης στήν Ἐ­πι­στη­μο­νι­κή Ἡ­με­ρί­δα πού συν­δι­ορ­γά­νω­σαν τήν 2α Νο­εμ­βρί­ου 2016 μέ θέ­μα: «Ἀρ­κά­δι: Λο­γο­τε­χνί­α, Δι­δα­κτι­κή, Ἱ­στο­ρί­α», κα­θώς καί μί­α ἀ­κό­μη τοῦ Συν­δέ­σμου Φι­λο­λό­γων Ρε­θύ­μνου στήν Ἑ­σπε­ρί­δα πού δι­ορ­γά­νω­σε τήν 30ή Ἰ­α­νου­α­ρί­ου 2017 μέ θέ­μα: «Ἀρ­κα­δι­κή Ἐ­θε­λο­θυ­σί­α. Ἀ­νι­χνεύ­ον­τας κώ­δι­κες ἀ­νά­γνω­σης τοῦ ἀ­γώ­να καί τῆς θυ­σί­ας στήν τέ­χνη». Πε­ρι­λαμ­βά­νει ἀ­κό­μη κά­ποι­ες με­λέ­τες ἐ­κλε­κτῶν φί­λων συγ­γρα­φέ­ων, οἱ ὁ­ποῖ­ες ἔρ­χον­ται νά προ­σθέ­σουν χρυ­σές ψη­φῖ­δες στό με­γά­λο ψη­φι­δω­τό τῆς Ἱ­στο­ρί­ας τῆς Κρή­της καί ἰ­δι­αί­τε­ρα τῆς Ἐκ­κλη­σι­α­στι­κῆς της Ἱ­στο­ρί­ας.

   Εὐ­χα­ρι­στοῦ­με πο­λύ ὅ­λες καί ὅ­λους πού συμ­με­τέ­χουν μέ τίς γρα­φές τους στό τεῦ­χος αὐ­τό, οἱ ὁ­ποῖ­οι μέ τό πύ­ρω­μα τῆς καρ­δι­ᾶς τους καί μέ ἐ­πι­στη­μο­νι­κή ἐ­πάρ­κει­α μᾶς προ­σφέ­ρουν τούς καρ­πούς τῆς ἔ­ρευ­νάς τους καί τῆς ἀ­γά­πης τους γι­ά τήν Κρή­τη μας, τήν Κρή­τη τῶν αἰ­ώ­νων, ἡ φω­νή τῆς ὁ­ποί­ας μέ­σα μας μᾶς κα­λεῖ σέ δι­αρ­κῆ ἐ­γρή­γορ­ση γι­ά τό σή­με­ρα καί τό αὔ­ρι­ό της.

   Δο­ξά­ζο­με τόν Θε­ό μας πού ἔ­χο­με τήν δυ­να­τό­τη­τα σέ αὐ­τούς τούς δύ­σκο­λους και­ρούς νά συ­νε­χί­ζο­με ἀ­πρό­σκο­πτα στήν Μη­τρό­πο­λή μας τήν ἔκ­δο­ση τῆς Νέ­ας Χρι­στι­α­νι­κῆς Κρή­της, χά­ρη καί στήν ἀ­πο­φα­σι­στι­κή συν­δρο­μή τοῦ Ἐ­πι­σή­μου Δελ­τί­ου τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας Κρή­της «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΙΤΟΣ». Καί εὐ­χα­ρι­στοῦ­με μέ εὐ­γνω­μο­σύ­νη τήν Ἱ­ε­ρά Ἐ­παρ­χι­α­κή Σύ­νο­δο τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας Κρή­της γι­ά αὐ­τό. Ὁ­λό­θυ­μες εὐ­χα­ρι­στί­ες ἀ­πο­δί­δο­με καί γι­ά τό τεῦ­χος αὐ­τό στόν Δι­ευ­θυν­τή Συν­τά­ξε­ως τοῦ πε­ρι­ο­δι­κοῦ κ. Μι­χα­ήλ Τρού­λη καί στήν κ. Ἕ­λε­να Νταν­τῆ, ἡ ὁ­ποί­α ἀ­γα­πη­τι­κά τό φρόν­τι­σε ὥ­στε νά ἔ­χο­με τό ἀ­πο­τέ­λε­σμα πού ἤ­δη χαι­ρό­μα­στε. Ἀ­πό ὅ­σο εἴ­μα­στε σέ θέ­ση νά γνω­ρί­ζο­με, πο­λύ σύν­το­μα, καί ἐ­πει­δή ἔ­χει ἤ­δη συγ­κεν­τρω­θεῖ τό ἀ­παι­τού­με­νο ὑ­λι­κό, τό ὁ­ποῖ­ο ἐκ τῶν πραγ­μά­των δέν ἦ­ταν δυ­να­τόν λό­γω ὄγ­κου νά συμ­πε­ρι­λη­φθεῖ στό πα­ρόν τεῦ­χος, θά προ­χω­ρή­σο­με καί στήν ἔκ­δο­ση τοῦ ἑ­πό­με­νου, γι­ά τό ἔ­τος 2018.

   Κλεί­νον­τας αὐ­τό τό πε­νι­χρό προ­λό­γι­σμά μας, εὐ­χα­ρι­στοῦ­με καί ὅ­λους ἐ­σᾶς τούς κα­λούς ἀ­να­γνῶ­στες του γι­ά τήν ἀ­γά­πη σας καί ὅ­λες τίς ἐκ­δη­λώ­σεις της, γι­ά τήν προσ­δο­κί­α τῆς ἐκ­δό­σε­ώς του πού τήν ἐκ­φρά­ζε­τε μέ μύ­ρι­ους τρό­πους καί προ­πάν­των γι­ά τήν εὐ­με­νῆ κά­θε φο­ρά ἀ­πο­δο­χή του, πού μᾶς δί­δουν τήν ἐν­το­λή καί τήν δύ­να­μη νά τό συ­νε­χί­ζο­με ἀ­κο­λου­θών­τας τό πα­ρά­δειγ­μα τῶν μα­κα­ρι­στῶν προ­κα­τό­χων μας.

   Σᾶς ἀ­σπα­ζό­μα­στε μέ ὅ­λη μας τήν ἀ­γά­πη καί βα­θει­ά τι­μή.»

 

Δεῖτε τό Προλόγισμα τοῦ Ἐπισκόπου μας καί τά Περιεχόμενα,

ὅπως ἔχουν σελιδοποιηθεῖ στό ἐν λόγῳ τεῦχος,

στό σύνδεσμο: ΝΧΚ_35.

 

 
© 2010 Ιερά Μητρόπολις Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, Ρέθυμνο, Κρήτη - Τηλεφωνικό Κέντρο 28310 22415 - Fax 28310 28557
 

Ρέθυμνο 

HOTSoft.gr σχεδιασμός, κατασκευή, Προώθηση ιστοσελίδων, Κρητη SEO. Ρέθυμνο Aσύρματα δίκτυα WiFi, Δομημένη καλωδίωση, έξυπνο σπίτι. Rethymno 

Website Design, Web Development, Web site Promotion, SEO Crete SEM.
powered by HOTSoft.gr
internet, δίκτυα & τηλεπικοινωνίες