Οικουμενικον Πατριαρχείον
Οικουμενικον Πατριαρχείον
Οικουμενικον Πατριαρχείον

 

Ἡ Φιλανθρωπική Διακονία

τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου

 

 

 

 

«Προσέχετε δὲ τὴν ἐλεημοσύνην ὑμῶν μὴ ποιεῖν ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων πρὸς τὸ θεαθῆναι αὐτοῖς· εἰ δὲ μήγε, μισθὸν οὐκ ἔχετε παρὰ τῷ πατρὶ ὑμῶν τῷ ἐν τοῖς οὐρανοῖς. Ὅταν οὖν ποιῇς ἐλεημοσύνην, μὴ σαλπίσῃς ἔμπροσθέν σου .... σοῦ δὲ ποιοῦντος ἐλεημοσύνην μὴ γνώτω ἡ ἀριστερά σου τί ποιεῖ ἡ δεξιά σου, ὅπως ᾖ σου ἡ ἐλεημοσύνη ἐν τῷ κρυπτῷ, καὶ ὁ πατήρ σου ὁ βλέπων ἐν τῷ κρυπτῷ ἀποδώσει σοι ἐν τῷ φανερῷ».
Ματθ. ς’, 1-4

«τότε ἐρεῖ ὁ βασιλεὺς τοῖς ἐκ δεξιῶν αὐτοῦ· δεῦτε οἱ εὐλογημένοι τοῦ πατρός μου, κληρονομήσατε τὴν ἡτοιμασμένην ὑμῖν βασιλείαν ἀπὸ καταβολῆς κόσμου. ἐπείνασα γάρ, καὶ ἐδώκατέ μοι φαγεῖν, ἐδίψησα, καὶ ἐποτίσατέ με, ξένος ἤμην, καὶ συνηγάγετέ με, γυμνός, καὶ περιεβάλετέ με, ἠσθένησα, καὶ ἐπεσκέψασθέ με, ἐν φυλακῇ ἤμην, καὶ ἤλθετε πρός με ... ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐφ' ὅσον ἐποιήσατε ἑνὶ τούτων τῶν ἀδελφῶν μου τῶν ἐλαχίστων, ἐμοὶ ἐποιήσατε».
Ματθ. κε’, 34-36, 40

 

     Κατά τήν Δευτέρα Του Παρουσία ὁ Δίκαιος Κριτής, ὁ Κυριός μας Ἰησοῦς Χριστός, θά κρίνει τήν ἀνθρωπότητα μέ τό μέτρο τῆς ἀγάπης. Τῆς ἀγάπης πού δέν μένει στά λόγια καί στούς συναισθηματισμούς, ἀλλά μνημειώνεται μέ ἔργα φιλανθρωπίας καί ἀλληλεγγύης πρός τούς ἐμπερίστατους καί δοκιμαζόμενους ἀδελφούς μας.
     Ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία, ἀπό τῆς ἱδρύσεώς Της, εἶναι τό κατεξοχήν Ἱερό Ἐργαστήριο τῆς Ἀγάπης, τό Σῶμα τῆς Ἐσταυρωμένης Ἀγάπης, τοῦ Θεανθρώπου Ἰησοῦ Χριστοῦ. Τῆς ἀγάπης πού αὐτοθυσιάζεται καί αὐτοπροσφέρεται γιά τούς ἄλλους καί δέν θυσιάζει τούς ἄλλους γιά λογαριασμό της.

     Ἡ Τοπική μας Ἐκκλησία, ἡ Ἱερά Μητρόπολη Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου, ἐδῶ καί πολλά ἔτη ἀποδίδει πρωταρχική σημασία στήν διακονία τοῦ χειμαζόμενου πλησίον, ἐπιχέει «ἔλαιον καί οἶνον» στά ποικίλα σωματικά καί πνευματικά τραύματα ὅσων ἔχουν ἀνάγκη καί καταφεύγουν στήν στοργική ἀγκαλιά Της. Γιά τόν σκοπό αὐτό λειτουργεῖ τό Γενικό Φιλόπτωχο Ταμεῖο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας (τηλ. 28310 29.245) μέ ὑπεύθυνο τόν Αἰδεσ. Οἰκον. Γεώργιο Γαλεράκη, τό ὁποῖο ἐπιτελεῖ τό φιλανθρωπικό ἔργο μέ καθημερινή προσφορά σέ συνανθρώπους μας πού στεροῦνται καί τά ἐλάχιστα ἀναγκαῖα γιά τήν ζωή τους. Παράλληλα μέ τήν διακονία τοῦ Γενικοῦ Φιλοπτώχου Ταμείου λειτουργοῦν καί τρία Ἐνοριακά Φιλόπτωχα Ταμεῖα, τά ὁποῖα παρέχουν βοήθεια ἐντός τῶν ὁρίων τῶν ἀντίστοιχων Ἐνοριῶν:
     α) Τό Ἐνοριακό Φιλόπτωχο Ταμεῖο τοῦ Ἱεροῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου πόλεως Ρεθύμνης μέ Πρόεδρο τόν Αἰδεσ. Πρωτ. Χαράλαμπο Καμηλάκη (τηλ. 28310 22.731),
     β) Τό Ἐνοριακό Φιλόπτωχο Ταμεῖο τῆς Ἐνορίας Ἁγίου Γεωργίου Περάματος Μυλοποτάμου μέ Πρόεδρο τόν Αἰδεσ. Πρωτ. Ἰωάννη Ἀλεξανδράκη (τηλ. 28340 23.102 καί 51.302), 
     γ) Τό Ἐνοριακό Φιλόπτωχο Ταμεῖο τῆς Ἐνορίας Ἁγίου Ἰωάννου Ἀνωγείων Μυλοποτάμου μέ Πρόεδρο τόν Αἰδεσ. Πρωτ. Γεώργιο Ἀνδρεαδάκη (τηλ. 28340 31.073, κιν. 6974 422912), καί
     δ) Τό Ἐνοριακό Φιλόπτωχο Ταμεῖο Ἱεροῦ ἐνοριακοῦ Ναοῦ Ἁγίου Παντελήμονος Ἄδελε μέ Πρόεδρο τόν Αἰδεσ. Πρωτ. Παντελήμονα Σακελλαρίδη (τηλ. 28310 27.804, κιν. 6946141634).

     Σημαντική ἐπίσης φιλανθρωπική διακονία ἐπιτελοῦν σέ καθημερινή βάση τά τρία Ἐνοριακά Συσσίτια τῆς πόλεως Ρεθύμνης:

     α) Τοῦ Ἱεροῦ ἐνοριακοῦ Ναοῦ τῆς Κυρίας τῶν Ἀγγέλων πόλεως Ρεθύμνης μέ ὑπεύθυνο τόν Αἰδεσ. Πρωτ. Ἰωάννη Κλειδῆ (τηλ. 28310 22.735),
     β) Τοῦ Ἱεροῦ ἐνοριακοῦ Ναοῦ τῶν Ἁγίων Κωνστανίνου καί Ἑλένης πόλεως Ρεθύμνης μέ ὑπεύθυνο τόν Αἰδεσ. Πρωτ. Δημοσθένη Καργιαννάκη (τηλ. 28310 22.871), καί
     γ) «Χριστιανική Γωνιά» τοῦ Ἱεροῦ ἐνοριακοῦ Ναοῦ τῶν Ἁγίων Τεσσάρων Μαρτύρων πόλεως Ρεθύμνης μέ ὑπεύθυνο τόν Αἰδεσ. Πρωτ. Νικόλαο Νικηφόρο (τηλ. 28310 22.651).

     Τό φιλανθρωπικό ἔργο τῶν παραπάνω ἐκκλησιαστικῶν φορέων στηρίζεται ἀποκλειστικά στίς δωρεές τῶν μελῶν τῆς Τοπικῆς μας Ἐκκλησίας, τῶν ἁπλῶν ἀνθρώπων, οἱ ὁποῖοι, ἐνδεχομένως ἀπό τό ὑστέρημά τους, προσφέρουν στά Φιλόπτωχα Ταμεῖα καί στά Συσσίτια χρήματα ἤ κατάλληλα εἴδη γιά τήν διεκπεραίωση τῆς ἀποστολῆς τους. Ὁ καθένας ἀπό ἐμᾶς, λοιπόν, μπορεῖ νά συμβάλει, στό μέτρο τῶν δυνατοτήτων του, σέ αὐτόν τόν τιτάνιο ἀγῶνα πού γίνεται καθημερινά, γιά νά ἐπουλωθοῦν οἱ πληγές τῶν χειμαζομένων ἀδελφῶν μας. Ὁ καθένας ἀπό ἐμᾶς καλεῖται νά γίνει «καλός Σαμαρείτης» σέ μιά ἐποχή πού οἱ παραπεταμένοι τραυματίες τῆς ζωῆς πληθαίνουν ὁλοένα καί περισσότερο καί κανείς δέν γνωρίζει ποιό θά εἶναι τό ἑπόμενο θῦμα τῆς πολύπλευρης καί βαθειᾶς κρίσης πού βιώνομε. 

 
© 2010 Ιερά Μητρόπολις Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, Ρέθυμνο, Κρήτη - Τηλεφωνικό Κέντρο 28310 22415 - Fax 28310 28557
 

Ρέθυμνο 

HOTSoft.gr σχεδιασμός, κατασκευή, Προώθηση ιστοσελίδων, Κρητη SEO. Ρέθυμνο Aσύρματα δίκτυα WiFi, Δομημένη καλωδίωση, έξυπνο σπίτι. Rethymno 

Website Design, Web Development, Web site Promotion, SEO Crete SEM.
powered by HOTSoft.gr
internet, δίκτυα & τηλεπικοινωνίες