Οικουμενικον Πατριαρχείον
Οικουμενικον Πατριαρχείον
Οικουμενικον Πατριαρχείον

 
Χαιρετισμός του Επισκόπου μας Χαιρετισμός του Επισκόπου μας
 
Τά τελευταῖα νέα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου
 
 

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΤΟΥ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ

ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ κ. ΕΥΓΕΝΙΟΥ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΑΝΟ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ

ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

Πρός

Τόν Ἱ­ε­ρό Κλῆ­ρο καί τόν εὐ­σε­βῆ λα­ό

τῆς Ἱ­ε­ρᾶς Μη­τρο­πό­λε­ως Ρε­θύ­μνης καί Αὐ­λο­πο­τά­μου

 

   Ἀγαπητά μου παιδιά τῆς Τοπικῆς μας Ἐκκλησίας,

   Πλησιάζοντας στά Χριστούγεννα, καί προκειμένου νά τά ἑορτάσομε ἀληθινά καί ὄχι ἁπλά καί μόνο στό συναισθηματικό τους διάκοσμο καί τό φθηνό κοσμικό τους περιτύλιγμα, αἰσθανόμαστε τήν ἀνάγκη νά βρεθοῦμε κοντά σέ ὅλους ἐκείνους τούς ἀδελφούς μας, οἱ ὁποῖοι γιά διάφορους λόγους δοκιμάζονται ἀπό ἀνέχεια καί ἀδυναμία στή ζωή τους. Δέν εἶναι δυνατόν νά λέμε πώς ἑορτάζομε ἀληθινά Χριστούγεννα, ἄν στά πρόσωπα ὅλων αὐτῶν τῶν ἐμπερίστατων καί ἀναγκεμένων ἀδελφῶν δέν βλέπομε τό ἴδιο τό Πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ μας. Καί δέν εἶναι δυνατόν νά λεγόμαστε Χριστιανοί, ἄν δέν δείχνομε ἔμπρακτα τήν ἀγάπη καί τήν φιλαδελφία μας, ἄν δέν συμπονοῦμε καί δέν συμπαθοῦμε αὐτούς τούς ἀνθρώπους πού γιά ἐμᾶς δέν εἶναι ξένοι ἀλλά οἰκεῖοι μας. Πολλές φορές στή σκέψη μας ἔρχεται ὁ λόγος ἐκεῖνος τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, πώς μέσα στό Σῶμα τῆς Ἁγίας μας Ἐκκλησίας ἐάν «πάσχει ἓν μέλος, συμπάσχει πάντα τὰ μέλη» (Κορ. Α΄, ιβ΄ 26). Αὐτό γίνεται ἀδιάλειπτα μέσα στό χρόνο καί ὄχι μόνο ἐπετειακά κατά τίς ἑορτές, ἀφοῦ γιά τούς Χριστιανούς, ὅπως ἔγραφαν οἱ Πατέρες μας, «ἀεί Χριστούγεννα ἐστί καί ἀεί Πάσχα ἐστί». Καθημερινά στήν πόρτα τῆς Τοπικῆς μας Ἐκκλησίας καταφθάνουν ἄνθρωποι πού ἔχουν ἀνάγκη τήν στοργή καί τήν ἀγάπη μας καί ἐπιζητοῦν, ἐναγώνια πολλές φορές, τήν ἀλληλεγγύη καί τήν στήριξή μας, πού ὀφείλομε νά τίς παρέχομε μέ ὅλες μας τίς δυνάμεις.

 

 

Η ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ»

ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

ΣΤΟ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ

ΣΤΑ ΠΕΡΙΒΟΛΙΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

   Με την ευ­λο­γί­α του Σε­βα­σμι­ω­τά­του Μη­τρο­πο­λί­του Ρε­θύ­μνης και Αυ­λο­πο­τά­μου κ. Ευ­γε­νί­ου, η Θε­α­τρι­κή Ο­μά­δα της Μη­τρο­πό­λε­ως πραγ­μα­το­ποι­εί δύ­ο α­κό­μη πα­ρα­στά­σεις του θε­α­τρι­κού έρ­γου του Δι­δα­σκά­λου Ει­δι­κής Α­γω­γής και συγ­γρα­φέ­ως κ. Γε­ωρ­γί­ου Κα­λο­γε­ρά­κη με τί­τλο «ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ», στο Αμ­φι­θέ­α­τρο του Τ.Ε.Ι. Κρή­της στα Πε­ρι­βό­λια Ρε­θύ­μνου.

   Οι πα­ρα­στά­σεις θα πραγ­μα­το­ποι­η­θούν το Σάβ­βα­το 9 και την Κυ­ρια­κή 10 Δε­κεμ­βρί­ου 2017 και α­πό ώ­ρας 7:00 μ.μ..

Η εί­σο­δος εί­ναι ε­λεύ­θε­ρη.

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ

ΤΩΝ ΕΟΡΤΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΩΔΕΚΑΗΜΕΡΟΥ

2017-2018

 

Η ΣΥΝΑΞΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2017-2018

   Η Σύναξη Νέων και Φοιτητών της Ιεράς Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου λειτουργεί καθ’ όλη τη διάρκεια του εκπαιδευτικού έτους, κάθε Πέμπτη και ώρα 8:00 έως 10:00 μ.μ., στην αίθουσα εκδηλώσεων του Ιερού Ναού των Αγίων Τεσσάρων Μαρτύρων της πόλεως Ρεθύμνης.

   Στη Σύναξη αυτή ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Ευγένιος και οι συνεργοί του, Αιδεσ. Πρωτοπρεσβύτεροι Νικόλαος Νικηφόρος (τηλ.: 6942042124) και Ιωάννης Κλειδής (τηλ.: 6979639334), επικοινωνούν με τους μαθητές, τους φοιτητές και όλους τους νέους της Μητροπόλεώς μας, συζητούν μαζί τους, ακούν τις σκέψεις και τους προβληματισμούς τους.

 

 

Η ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ

ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ

ΠΟΛΙΟΥΧΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

3 καί 4 Δεκεμβρίου 2017

   Γιά μία ἀκόμη φορά στήν ἱστορία του, τό Ρέθυμνο τίμησε μέ λαμπρότητα καί εὐγνωμοσύνη τήν Πολιοῦχο καί Προστάτιδά του Ἁγία Μεγαλομάρτυρα Βαρβάρα μέ τήν ἀθρόα προσέλευση τῶν εὐσεβῶν κατοίκων του στόν περίπυστο Ἱερό Ναό της, στήν παλαιά πόλη τοῦ Ρεθύμνου.

 

 

Η ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ

ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΝΑΟΥ

ΤΩΝ ΕΙΣΟΔΙΩΝ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

20 καί 21 Νοεμβρίου 2017

   Μέ τήν πάν­δη­μη συμ­με­το­χή τῶν θε­ο­το­κό­φι­λων Ρε­θυ­μνί­ων πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε ἡ Πα­νή­γυ­ρις τοῦ Ἱ­ε­ροῦ Μη­τρο­πο­λι­τι­κοῦ Να­οῦ τῶν Εἰ­σο­δί­ων τῆς Θε­ο­τό­κου τῆς πό­λε­ως Ρε­θύ­μνης. Οἱ ἄρ­χον­τες, ὁ ἱ­ε­ρός κλῆ­ρος καί ὁ εὐ­σε­βής καί εὐ­γε­νής λα­ός τοῦ τό­που μας προ­σῆλ­θαν μέ εὐ­λά­βει­α νά ἀ­πο­δώ­σουν τήν δέ­ου­σα τι­μή στήν «Κε­ρά τοῦ Ρε­θέ­μνους», τήν Μη­τέ­ρα τοῦ Θε­οῦ καί Μη­τέ­ρα ὅ­λων τῶν παι­δι­ῶν τοῦ Θε­οῦ, γι­ά τή με­γά­λη Ἑ­ορ­τή «τῆς ἐν τῷ Να­ῷ Εἰ­σό­δου» Της.

 

 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ"
ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Κυριακή 19 Νοεμβρίου 2017

Δείτε παρακάτω φωτογραφικό υλικό από την παράσταση του θεατρικού έργου "ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ" της Θεατρικής Ομάδας της Ιεράς Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, η οποία πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 19η Νοεμβρίου 2017 στο πνευματικό κέντρο της Ενορίας Κοιμήσεως της Θεοτόκου Μασταμπά Ηρακλείου, κατόπιν ευγενικής προσκλήσεως της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.

 

 
© 2010 Ιερά Μητρόπολις Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, Ρέθυμνο, Κρήτη - Τηλεφωνικό Κέντρο 28310 22415 - Fax 28310 28557
 

Ρέθυμνο 

HOTSoft.gr σχεδιασμός, κατασκευή, Προώθηση ιστοσελίδων, Κρητη SEO. Ρέθυμνο Aσύρματα δίκτυα WiFi, Δομημένη καλωδίωση, έξυπνο σπίτι. Rethymno 

Website Design, Web Development, Web site Promotion, SEO Crete SEM.
powered by HOTSoft.gr
internet, δίκτυα & τηλεπικοινωνίες