Οικουμενικον Πατριαρχείον
Οικουμενικον Πατριαρχείον
Οικουμενικον Πατριαρχείον

 
Χαιρετισμός του Επισκόπου μας Χαιρετισμός του Επισκόπου μας
 
Τά τελευταῖα νέα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου

 

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ

ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

   Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου μέ πολλή χαρά καί συγκίνηση γνωρίζει στό πλήρωμά της ὅτι ὁ Αἰδεσιμώτατος Πρεσβύτερος Ἐμμανουήλ Σαρρής, ὁ ὁποῖος ἀνήκει στόν Ἱερό Κλῆρο της, κατόπιν τῆς σχετικῆς προτροπῆς τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης καί τῶν προσωπικῶν του ἐπαφῶν μέ τόν Σεβ. Μητροπολίτη Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. Εὐγένιο, ἐπανῆλθε στήν κανονική τάξη καί ἄρχισε νά μνημονεύει ξανά τό ὄνομα τοῦ Ἐπισκόπου του στίς Ἱερές Ἀκολουθίες.

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ

ΤΟΥ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ

ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ κ.κ. ΕΥΓΕΝΙΟΥ

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗ

ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

Δείτε το Πρόγραμμα της Δ΄ Εβδομάδος στον σύνδεσμο: Δ΄ ΕΒΔΟΜΑΣ ΝΗΣΤΕΙΩΝ.

 

Δείτε το Πρόγραμμα της Γ΄ Εβδομάδος στον σύνδεσμο: Γ΄ ΕΒΔΟΜΑΣ ΝΗΣΤΕΙΩΝ.

 

Δείτε το Πρόγραμμα της Β΄ Εβδομάδος στον σύνδεσμο: Β΄ ΕΒΔΟΜΑΣ ΝΗΣΤΕΙΩΝ.

 

Δείτε το Πρόγραμμα της Α΄ Εβδομάδος στον σύνδεσμο: Α΄ ΕΒΔΟΜΑΣ ΝΗΣΤΕΙΩΝ.

 

 

ΟΙ ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΟΜΙΛΙΕΣ

ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΝΑΟ

ΤΩΝ ΕΙΣΟΔΙΩΝ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗ

ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

   Ἀ­πό τήν Ἱ­ε­ρά Μη­τρό­πο­λη Ρε­θύ­μνης καί Αὐ­λο­πο­τά­μου ἀ­να­κοι­νώ­νε­ται ὅ­τι, ὅ­πως κά­θε χρό­νο ἔτ­σι καί ἐ­φέ­τος, ὁ  Σεβ. Μη­τρο­πο­λί­της Ρε­θύ­μνης καί Αὐ­λο­πο­τά­μου κ. Εὐ­γέ­νι­ος θά χο­ρο­στα­τεῖ κά­θε Κυ­ρι­α­κή τῆς Ἁ­γί­ας καί Με­γά­λης Τεσ­σα­ρα­κο­στῆς κα­τά τόν Κα­τα­νυ­κτι­κό Ἑ­σπε­ρι­νό στόν Ἱ­ε­ρό Μη­τρο­πο­λι­τι­κό Να­ό τῶν Εἰ­σο­δί­ων τῆς Θε­ο­τό­κου πό­λε­ως Ρε­θύ­μνης. Με­τά τό πέ­ρας τοῦ Κα­τα­νυ­κτι­κοῦ Ἑ­σπε­ρι­νοῦ θά ἀ­κο­λου­θεῖ ὁ­μι­λί­α ἀ­πό τούς πα­ρα­κά­τω ὁ­μι­λη­τές.

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ

ΙΕΡΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ

ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

16 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ

 

   Ἡ Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, συνῆλθε σήμερα, 16 Μαρτίου 2017, στό Ἡράκλειο σέ Συνεδρία καί ἀσχολήθηκε μέ θέματα τῆς ζωῆς τῆς Τοπικῆς Ἐκκλησίας καί τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐκπαίδευσης.

   Ἡ Ἱερά Σύνοδος, μεταξύ ἄλλων, ἐξέτασε καί τό θέμα πού προέκυψε τελευταῖα, τῆς διακοπῆς τοῦ μνημοσύνου τῶν Κανονικῶν Ἐπισκόπων τους, ἀπό ὁρισμένους κληρικούς τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κρήτης, κατά τή Θεία Λειτουργία, τά Ἱερά Μυστήρια καί τίς Ἱερές Ἀκολουθίες.

   Οἱ Σεβασμιώτατοι Ἀρχιερεῖς τῆς Ἐκκλησίας μας, μέ ποιμαντική ἀγάπη καί στοργικό ἐνδιαφέρον, προσκαλοῦν τούς κληρικούς αὐτούς νά σταματήσουν τήν παραπάνω λανθασμένη συμπεριφορά. Μάλιστα, ὁρίσθηκε, μέ ὁμόφωνη Συνοδική Ἀπόφαση, τριμελής Ἐπιτροπή, ἀποτελούμενη ἀπό τόν Σεβ. Μητροπολίτη Πέτρας καί Χερρονήσου κ. Γεράσιμο, τόν Πανοσ. Ἀρχιμ. Φιλόθεο Σπανουδάκη, Ἡγούμενο καί τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτ. Ζαχαρία Ἀδαμάκη, Πρόεδρο τῆς Ἑνώσεως Συνδέσμων Κληρικῶν Ἐκκλησίας Κρήτης, προκειμένου νά συναντηθοῦν καί νά διαλεχθοῦν μαζί τους, τίς ἑπόμενες ἡμέρες.

   Ἡ Ἱερά Σύνοδος ἀναμένει μέ ἀγαθές ἐλπίδες τά καλά ἀποτελέσματα τῆς συνάντησης αὐτῆς, ἐπιφυλάσσεται δέ γιά τά προβλεπόμενα ἀπό τούς Θείους καί Ἱερούς Κανόνες τῆς Ἐκκλησίας καί τήν ἰσχύουσα Νομοθεσία.

   Τέλος, ἡ Ἱερά Σύνοδος εὔχεται στόν πιστό καί εὐλογημένο λαό τῆς Μεγαλονήσου Κρήτης νά διανύσομε μέ ὑγεία καί δύναμη, τό ὑπόλοιπο τῆς κατανυκτικῆς περιόδου τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, καί νά ἑορτάσομε αἰσίως «τά Πάθη τά Σεπτά» καί τήν Ἁγία τοῦ Κυρίου μας Ἀνάσταση, μέ πιστότητα στά κελεύσματα τῆς Ἐκκλησίας.

 

Ἀπό τήν Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ
ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ
ΤΗΣ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

Δείτε το Πρόγραμμα του Εορτασμού στο σύνδεσμο: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 25 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017.

 

 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ
ΤΟΥ ΣΤΕΛΙΟΥ ΒΙΣΚΑΔΟΥΡΑΚΗ
"ΣΤΗ ΡΩΓΜΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ"
Πέμπτη 30 Μαρτίου 2017, ώρα 7:00 μ.μ.
Σπίτι του Πολιτισμού, Ρέθυμνο

 

 

Η ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ
ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ
ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ
19 Μαρτίου 2017

   Τήν Κυριακή τῆς Σταυροπροσκυνήσεως, 19η Μαρτίου 2017, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ρεθύμνης καί Αυλοποτάμου κ. Εὐγένιος, σύμφωνα μέ τό Πρόγραμμα τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, ἱερούργησε στόν Ἱερό Ἐνοριακό Ναό Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Μασταμπᾶ τῆς πόλεως Ρεθύμνης. Μαζί μέ τόν Ἐπίσκοπό μας συλλειτούργησαν οἱ ἐφημέριοι τοῦ Ναοῦ, Αἰδεσ. Πρωτοπρεσβύτεροι Νικόλαος Πολάκης καί Γεώργιος Παττακός.

   Παρατίθεται σχετικό φωτογραφικό ὑλικό.

 

 

 

ΕΠΙΜΝΗΜΟΣΥΝΗ ΔΕΗΣΗ
ΣΤΟΝ ΤΑΦΟ
ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗ ΠΡΕΒΕΛΑΚΗ
15 Μαρτίου 2017

   Την Τετάρτη 15η Μαρτίου 2017 ο Σεβ. Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Ευγένιος τέλεσε Επιμνημόσυνη Δέηση στον τάφο του μεγάλου Ρεθυμνίου λογοτέχνη Παντελή Πρεβελάκη, ο οποίος είχε εκδημήσει εις Κύριον την 15η Μαρτίου 1986.

   Η τελετή συνδιοργανώθηκε από την Ιερά Μητρόπολη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου και την Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία Ρεθύμνης.

   Το σχετικό βίντεο που παρατίθεται αποτελεί μια ευγενική προσφορά της δημοσιογράφου κ. Εύας Λαδιά.

 

 

 

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΟΠΕΤΡΕΣ»

Δευτέρα 13 Μαρτίου 2017

 

«Ψηφόπετρες»: Ένα μυθιστόρημα «ταξίδι»

στις αξίες της φιλίας και τη Βυζαντινή ιστορία

 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΚΕ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΟΥ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΑΝ

Η ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ,

ΤΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΑΙ Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΙΩΑΚΕΙΜΕΙΑΔΩΝ

 

   Έ­να τα­ξί­δι στις α­ξί­ες της φι­λί­ας, τη γλώσ­σα και τη λα­ο­γρα­φί­α της Βυ­ζαν­τι­νής ι­στο­ρί­ας ξε­δι­πλώ­νε­ται μέ­σα α­πό το παι­δι­κό μυ­θι­στό­ρη­μα «Ψη­φό­πε­τρες» του α­εί­μνη­στου Με­νε­λά­ου Μαυ­ρί­δη.

   Η πα­ρου­σί­α­ση του βι­βλί­ου πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε τη Δευ­τέ­ρα στην κα­τά­με­στη αί­θου­σα του Ι­ε­ρού Να­ού των Α­γί­ων Τεσ­σά­ρων Μαρ­τύ­ρων, σε εκ­δή­λω­ση που συν­δι­ορ­γά­νω­σαν η Ι­ε­ρά Μη­τρό­πο­λη Ρε­θύ­μνης και Αυ­λο­πο­τά­μου, το Μου­σι­κό Σχο­λεί­ο Ρε­θύ­μνου και ο Σύν­δε­σμος Ι­ω­α­κει­μειά­δων.

 

 

Η ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΝΑΟ

ΤΩΝ ΕΙΣΟΔΙΩΝ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

ΠΟΛΕΩΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

Κυριακή Α΄ Νηστειών, 5 Μαρτίου 2017

 

 

Κείμενο-φωτογραφίες: Βάλια Πετράκη.

 

Με λαμπρότητα και παρουσία πλήθους πιστών

γιορτάσθηκε στον Μητροπολιτικό Ναό η Κυριακή της Ορθοδοξίας

 

   Την Κυριακή 5 Μαρτίου 2017, Α΄ Κυριακή των Νηστειών, εορτάζεται Πανορθοδόξως η αναστήλωση των Ιερών Εικόνων, η οποία πραγματοποιήθηκε το 843 μ.Χ. από την Αυτοκράτειρα Θεοδώρα, τον υιό αυτής Μιχαήλ τον Γ΄ και τον Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Μεθόδιο τον Ομολογητή. Η Aγία αυτή ημέρα είναι ξεχωριστή, διότι, παρά το κατανυκτικό και πένθιμο κλίμα της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, εορτάζει λαμπρά η Ορθοδοξία μας.

 

 
© 2010 Ιερά Μητρόπολις Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, Ρέθυμνο, Κρήτη - Τηλεφωνικό Κέντρο 28310 22415 - Fax 28310 28557
 

Ρέθυμνο 

HOTSoft.gr σχεδιασμός, κατασκευή, Προώθηση ιστοσελίδων, Κρητη SEO. Ρέθυμνο Aσύρματα δίκτυα WiFi, Δομημένη καλωδίωση, έξυπνο σπίτι. Rethymno 

Website Design, Web Development, Web site Promotion, SEO Crete SEM.
powered by HOTSoft.gr
internet, δίκτυα & τηλεπικοινωνίες