Οικουμενικον Πατριαρχείον
Οικουμενικον Πατριαρχείον
Οικουμενικον Πατριαρχείον

 
Χαιρετισμός του Επισκόπου μας Χαιρετισμός του Επισκόπου μας
 
Τά τελευταῖα νέα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ

ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΝΟΔΟ

ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

   Ἡ Ἱ­ε­ρά Ἐ­παρ­χι­α­κή Σύ­νο­δος τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας Κρή­της, σύμ­φω­να μέ πρό­σφα­τη Ἀ­πό­φα­σή Της, ἐ­ξέ­δω­σε «Ἐ­νη­με­ρω­τι­κό Φυλ­λά­δι­ο πρός τό εὐ­σε­βές πλή­ρω­μα τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας Κρή­της γι­ά τήν Ἁ­γί­α καί Με­γά­λη Σύ­νο­δο τῆς Ὀρ­θο­δό­ξου Ἐκ­κλη­σί­ας», ἡ ὁ­ποί­α, ὡς γνω­στόν, θά συ­νέλ­θει στήν Κρή­τη κα­τά τόν ἑ­πό­με­νο μῆ­να Ἰ­ού­νι­ο.

   Τό φυλ­λά­δι­ο τῆς Ἱ­ε­ρᾶς Ἐ­παρ­χι­α­κῆς Συ­νό­δου ἀ­πο­τε­λεῖ ἔκ­δο­ση τοῦ ἐ­πι­σή­μου δελ­τί­ου τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας Κρή­της «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΙΤΟΣ» καί θά δι­α­νε­μη­θεῖ κα­τά τό προ­σε­χές δι­ά­στη­μα δω­ρε­άν στούς πι­στούς σέ ὅ­λες τίς Μη­τρο­πό­λεις τῆς Κρή­της.

   Σκο­πός τῆς ἔκ­δο­σης αὐ­τῆς εἶ­ναι ἡ ἔγ­κυ­ρη καί ὑ­πεύ­θυ­νη ἐ­νη­μέ­ρω­ση κά­θε ἐν­δι­α­φε­ρο­μέ­νου σχε­τι­κά μέ ὅ­λα ὅ­σα ἀ­φο­ροῦν στή σύγ­κλη­ση καί λει­τουρ­γί­α τῆς Ἁ­γί­ας καί Με­γά­λης Συ­νό­δου. Ἑ­νός σπου­δαί­ου, καί γι­ά πολ­λούς αἰ­ῶ­νες ἀ­νε­πα­νά­λη­πτου, ἱ­στο­ρι­κοῦ γε­γο­νό­τος, τό ὁ­ποῖ­ο πε­ρι­ποι­εῖ ἰ­δι­αί­τε­ρη τι­μή στό νη­σί μας, πού ἐ­πι­λέ­χθη­κε ὡς ὁ τό­πος δι­ε­ξα­γω­γῆς του ἀ­πό ὅ­λες τίς Ὀρ­θό­δο­ξες Ἐκ­κλη­σί­ες τῆς οἰ­κου­μέ­νης.

   Δι­α­βά­σε­τε πα­ρα­κά­τω τό κεί­με­νο τοῦ ἐ­νη­με­ρω­τι­κοῦ φυλ­λα­δί­ου.

 

 

ΣΤΙΧΟΙ ΗΡΩΟΕΛΕΓΕΙΟΙ ΚΑΙ ΙΑΜΒΕΙΟΙ

"ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΓΙΑΝ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΝ ΣΥΝΟΔΟΝ"

ΥΠΟ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ε. ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΑΚΗ

Τά Ἐπιγράμματα «Εἰς τήν Ἁγίαν καί Μεγάλην Σύνοδον» εἶναι ἀπό τό βιβλίο τοῦ Ἐλλογιμ. κ. Νικολάου Παπαδογιαννάκη, Ὁμοτίμου Καθηγητοῦ τοῦ Πανεπιστημίου Κρήτης, μέ τίτλο «Δόνακος εὐτελέος μολπαί - ΕΠΙΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΛΟΝ ΚΥΚΛΟΝ ΤΟΥ ΕΝΙΑΥΤΟΥ», τό ὁποῖο ἐκδόθηκε μέ τή χορηγία τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου «ἐπί τῷ ἱστορικῷ γεγονότι τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου».

 

 

ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ

ΤΗΣ 75ης ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ ΜΑΧΗΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΤΟ ΡΕΘΥΜΝΟ

Κυριακή 22 Μαΐου 2016

Μέ Ἀρ­χι­ε­ρα­τι­κή Θεί­α Λει­τουρ­γί­α καί Ἐ­πί­ση­μη Δο­ξο­λο­γί­α στόν Ἱ­ε­ρό Μη­τρο­πο­λι­τι­κό Να­ό τῶν Εἰ­σο­δί­ων τῆς Θε­ο­τό­κου πό­λε­ως Ρε­θύ­μνης, κα­τά τίς ὁ­ποῖ­ες προ­ε­ξῆρ­χε ὁ Σεβ. Μη­τρο­πο­λί­της Ρε­θύ­μνης καί Αὐ­λο­πο­τά­μου κ. Εὐ­γέ­νιος, κο­ρυ­φώ­θη­κε ὁ ἑ­ορ­τα­σμός τῆς 75ης Ἐ­πε­τεί­ου τῆς Μά­χης τῆς Κρή­της, στό Ρέ­θυ­μνο.

 

Η ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ

ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΡΚΑΔΙΟΥ

ΚΑΙ ΤΟ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΗΜΕΡΟΝ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ

ΤΗΣ ΜΑΚΑΡΙΣΤΗΣ ΜΑΡΘΑΣ ΜΟΝΑΧΗΣ

Σάββατο 21 Μαΐου 2016

Τό Σάββατο 21η Μαΐου 2016, ἡμέρα κατά τήν ὁποία ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾶ τήν ἱερά μνήμη «τῶν Ἁγίων ἐνδόξων, θεοστέπτων, καὶ ἰσαποστόλων, μεγάλων Βασιλέων, Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης», ἡ Ἱερά Πατριαρχική καί Σταυροπηγιακή Μονή Ἀρκαδίου ἑόρτασε πανηγυρικά τούς προστάτες καί ἐφόρους της Ἁγίους.

 

ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΚΑΙ ΕΟΡΤΗ ΛΗΞΕΩΣ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΕΝΟΡΙΑΣ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ

ΠΟΛΕΩΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

20 και 21 Μαΐου 2016


   Το Σάββατο 21 Μαΐου 2016 πανηγύρισε ο Ιερός Ενοριακός μας Ναός Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης πόλεως Ρεθύμνης.

   Το απόγευμα της Παρασκευής τελέστηκε Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ.κ. Ευγενίου και στη συνέχεια η Ιερά Παράκληση των Αγίων. Την ημέρα της εορτής το πρωί τελέστηκε ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία συλλειτουργούντων ιερέων της πόλεώς μας. Και το απόγευμα της ίδιας ημέρας τελέστηκε ο μεθεόρτιος Εσπερινός.

 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ
ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΣΑΚΠΙΝΗ
ΜΕ ΤΙΤΛΟ:
«ΒΙΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ.
ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΒΙΩΜΑΤΩΝ ΕΝΟΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥ 80 ΕΤΩΝ»
Τετάρτη 25 Μαΐου 2016
Αίθουσα Εκδηλώσεων Ιερού Ναού
Αγίων Τεσσάρων Μαρτύρων πόλεως Ρεθύμνης

   Κυκλοφόρησε πριν λίγες μέρες το βιβλίο του Γιάννη Τσακπίνη «Βιώματα της Κατοχής. Οδοιπορικό βιωμάτων ενός ηλικιωμένου 80 ετών».

   Ο Γιάννης Τσακπίνης, απόστρατος αξιωματικός, χρόνια τώρα δημοσιεύει στον τοπικό Τύπο τις αναμνήσεις των παιδικών του χρόνων από τα πέτρινα χρόνια της γερμανικής Κατοχής όπως ο ίδιος τα βίωσε στο χωριό του Καπεδιανά Ρεθύμνου.

 

ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΑ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ

9 ἕως 16 Ἰουλίου 2016

 

Ἀνακοινώνεται ὅτι θά πραγματοποιηθεῖ προσκυνηματική ἐκδρομή στά Ἱεροσόλυμα ἀπό 9 ἕως 16 Ἰουλίου 2016, μέ τήν πνευματική καθοδήγηση καί συνοδεία τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ.κ. Εὐγενίου.

 

ΑΝΟΙΚΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ

Η ΝΕΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ

 

Του δημοσιογράφου κ. Μανούσου Κλάδου

Αναδημοσίευση από την Εφημερίδα «ΡΕΘΕΜΝΟΣ»

 

Με τον καθιερωμένο Αγιασμό, τον οποίο τέλεσε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ.κ. Ευγένιος άνοιξε για το κοινό η προσωρινή έκθεση του Αρχαιολογικού Μουσείο Ρεθύμνου, που φιλοξενείται στην αίθουσα του Αγίου Φραγκίσκου στην παλιά πόλη.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ

ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ

ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΑΥΤΗΣ

ΤΗΣ 12ης ΜΑΪΟΥ 2016

Διαβάσετε παρακάτω τό Ἀνακοινωθέν τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, τό ὁποῖο ἐξεδόθη μετά τήν Συνεδρία Αὐτῆς τῆς Πέμπτης 12ης Μαΐου 2016.

 

 

ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ

ΠΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

 


Φωτογραφία ἀπό τήν Θεία Λειτουργία γιά τίς ἐξετάσεις τοῦ ἔτους 2013

 

   Ἀπό τήν Ἱερά Μητρόπολη Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου ἀνακοινώνεται ὅτι, ὅπως κάθε χρόνο ἔτσι καί ἐφέτος, θά τελεσθεῖ γιά τούς μαθητές πού διαγωνίζονται στίς ἐξετάσεις Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία ἀπό τόν Σεβ. Μητροπολίτη Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. Εὐγένιο τό βράδυ τῆς Πέμπτης 12ης Μαΐου 2016 καί ἀπό ὥρας 20.30 ἕως 22.00, στόν Ἱερό Ἐνοριακό Ναό τῶν Ἁγίων Τεσσάρων Μαρτύρων τῆς πόλεως Ρεθύμνης.

   Παρακαλοῦμε τούς μαθητές καί τούς οἰκείους τους νά προσέλθουν στή Θεία Λειτουργία αὐτή, ἡ ὁποία γίνεται γιά τήν πνευματική ἐνίσχυσή τους ἐνόψει τῆς ἐπίμοχθης ἐξεταστικῆς περιόδου στά Σχολεῖα τοῦ τόπου μας.  

 

 
© 2010 Ιερά Μητρόπολις Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, Ρέθυμνο, Κρήτη - Τηλεφωνικό Κέντρο 28310 22415 - Fax 28310 28557
 

Ρέθυμνο 

HOTSoft.gr σχεδιασμός, κατασκευή, Προώθηση ιστοσελίδων, Κρητη SEO. Ρέθυμνο Aσύρματα δίκτυα WiFi, Δομημένη καλωδίωση, έξυπνο σπίτι. Rethymno 

Website Design, Web Development, Web site Promotion, SEO Crete SEM.
powered by HOTSoft.gr
internet, δίκτυα & τηλεπικοινωνίες