Οικουμενικον Πατριαρχείον
Οικουμενικον Πατριαρχείον
Οικουμενικον Πατριαρχείον

 
Χαιρετισμός του Επισκόπου μας Χαιρετισμός του Επισκόπου μας
 
Τά τελευταῖα νέα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου

 

ΟΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΙΜΗΣ ΚΑΙ ΜΝΗΜΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ 150ή ΕΠΕΤΕΙΟ

ΤΗΣ ΑΡΚΑΔΙΚΗΣ ΕΘΕΛΟΘΥΣΙΑΣ

(1866-2016)

Δεῖτε ἐδῶ ὅλες τίς ἐκδηλώσεις τιμῆς καί μνήμης

γιά τήν Ἑκατονπεντηκονταετηρίδα τοῦ Ὁλοκαυτώματος

τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἀρκαδίου.

 

 

ΤΟ ΕΓΚΟΛΠΙΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017

 

Στό ἐξώφυλλο τοῦ Ἡμερολογίου: Εἰκόνα τοῦ Τέμπλου τοῦ Καθολικοῦ

τῆς Ἱερᾶς Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Προφήτου Ἠλιού Ρουστίκων.
Φέρει τήν ἐπιγραφή: «Ἐγώ εἰμι ἡ ἄμπελος, ὑμεῖς τὰ κλήματα». Μνήσθητι, Κύριε, τοῦ δούλου σου Ἀνθίμου Μοναχοῦ

μετά τῶν γονέων καί ἀδελφῶν αὐτοῦ. ‚ΑΩΝΑ΄ (1851). Χείρ Ἀλεξίου Πετρίδη.

 

 

   Τό Ἐγ­κόλ­πι­ο Ἡ­με­ρο­λό­γι­ο τῆς Ἱ­ε­ρᾶς Μη­τρο­πό­λε­ως Ρε­θύ­μνης καί Αὐ­λο­πο­τά­μου γι­ά τό ἔ­τος 2017, τό ὁ­ποῖ­ο ἤ­δη κυ­κλο­φο­ρή­θη­κε καί δι­α­τί­θε­ται ἀ­πό τίς Ἱ­ε­ρές Μο­νές καί τίς Ἐ­νο­ρί­ες τῆς Μη­τρο­πό­λε­ως, εἶ­ναι ἀ­φι­ε­ρω­μέ­νο στούς Ἁ­γί­ους Ἐ­πι­σκό­πους τῶν «πά­λαι πο­τέ δι­α­λαμ­ψα­σῶν Ἐ­πι­σκο­πῶν Λάμ­πης ἤ Λάπ­πας (σή­με­ρον Ἀρ­γυ­ρου­πό­λε­ως Ρε­θύ­μνου) καί Ἐ­λευ­θέρ­νης», οἱ ὁ­ποῖ­ες βρί­σκον­ταν στά ὅ­ρι­α τῆς Ἱ­ε­ρᾶς Μη­τρο­πό­λε­ως Ρε­θύ­μνης καί Αὐ­λο­πο­τά­μου. Οἱ Ἅ­γι­οι αὐ­τοί Πα­τέ­ρες τῆς Το­πι­κῆς μας Ἐκ­κλη­σί­ας, ὅ­πως μαρ­τυ­ρεῖ­ται ἀ­πό τίς σχε­τι­κές ἱ­στο­ρι­κές πη­γές, με­τεῖ­χαν σέ Οἰ­κου­με­νι­κές Συ­νό­δους καί συ­νυ­πέ­γρα­ψαν τά Πρα­κτι­κά τους.

 

 

ΕΠΙΣΚΕΨΗ

ΤΟΥ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ

ΣΜΥΡΝΗΣ κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ

ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ

ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

20 Ἰανουαρίου 2017


Τήν Παρασκευή 20ή Ἰανουαρίου 2017 ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σμύρνης κ. Βαρθολομαῖος ἐπισκέφθηκε τό Ρέθυμνο καί τήν Ἱερά Μητρόπολη Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου. Τόν Σεβασμιώτατο κ. Βαρθολομαῖο ὑποδέχθηκε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. Εὐγένιος ἐκφράζοντας τήν χαρά τῆς Τοπικῆς μας Ἐκκλησίας γιά τήν παρουσία στό Ρέθυμνο τοῦ πρώτου μετά ἀπό ἕνα σχεδόν αἰῶνα Μητροπολίτου Σμύρνης, ἀμέσου διαδόχου τοῦ Ἱερομάρτυρος Χρυσοστόμου Σμύρνης.

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΟΡΤΗΣ
ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΝΑΟ
ΤΩΝ ΕΙΣΟΔΙΩΝ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των εορτασμών στο σύνδεσμο: ΕΟΡΤΗ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ 2017.

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
193ης ΕΠΕΤΕΙΟΥ
ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ ΣΠΗΛΑΙΟΥ ΜΕΛΙΔΟΝΙΟΥ
Κυριακή 29 Ιανουαρίου 2017

Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων στο σύνδεσμο: 193η ΕΠΕΤΕΙΟΣ.

 

 

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

ΙΕΡΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΤΩΝ ΕΙΣΟΔΙΩΝ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΗΓΥΡΕΩΣ

ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

   Τήν Τρίτη 17η Ἰανουαρίου 2017 ἑορτάζει πανηγυρικῶς ὁ Ἱερός Ναός τοῦ Ἁγίου Ἀντωνίου, παρεκκλήσιο τοῦ Καθεδρικοῦ μας Ναοῦ.

   Ἀνακοινώνεται τό ἀναλυτικό πρόγραμμα τῆς Πανηγύρεως:

 

 

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

ΕΝΟΡΙΑ ΑΓΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟΥ

 

 

ΙΕΡΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ

ΣΤΟΝ ΣΠΗΛΑΙΩΔΗ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΤΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟΥ

   Τήν 17η Ἰ­α­νου­α­ρί­ου, κατά τήν ὁποία τελεῖται ἡ Μνήμη τοῦ Ὁ­σί­ου καί Θε­ο­φό­ρου Πα­τρός ἡ­μῶν Ἀν­τω­νί­ου τοῦ Με­γά­λου, ἡ Ἐ­νο­ρί­α Ἁ­γί­ου Ἐ­λευ­θε­ρί­ου Ἀ­τσι­πο­πού­λου ἑ­ορ­τά­ζει τόν Μέ­γα Κα­θη­γη­τή τῆς Ἐ­ρή­μου στόν φε­ρώ­νυ­μο σπη­λαι­ώ­δη Ἱ­ε­ρό Να­ό, στόν κόμ­βο Ἀ­τσι­πο­πού­λου.

   Προσκαλοῦμε τούς φι­λά­γιους πι­στούς νά συμ­με­τά­σχουν στίς Ἀ­κο­λου­θί­ες τῆς Ἱ­ε­ρᾶς Πα­νη­γύ­ρε­ως, σύμ­φω­να μέ τό πρό­γραμ­μα πού ἀ­κο­λου­θεῖ:

 

 

ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΧΙΟΝΙΣΜΕΝΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ
ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ
ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ:
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΡΚΑΔΙΟΥ - ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΡΣΑΝΙΟΥ - ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΡΟΥΣΤΙΚΩΝ
Ἰανουάριος 2017

Δεῖτε παρακάτω φωτογραφικό ὑλικό ἀπό τρία ἱστορικά Μοναστήρια τῆς Μητροπόλεώς μας, τήν Ἱερά Μονή Ἀρκαδίου, τήν Ἱερά Μονή Ἀρσανίου καί τήν Ἱερά Μονή Ρουστίκων, μετά τήν χιονόπτωση τῆς Κυριακῆς 8ης Ἰανουαρίου 2017.

 

 

 

Η ΣΥΝΑΞΗ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ

ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ

ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΑΤΑΛΗΣ-ΜΠΑΛΗ

ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

7 Ἰανουαρίου 2017

Σάββατο 7η Ἰανουαρίου 2017. Ἡ πρώτη μεθέορτος ἡμέρα τῶν Θεοφανείων, κατά τήν ὁποία ἡ Ἀγία μας Ἐκκλησία ἑορτάζει τήν «Σύναξιν τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Προφήτου, Προδρόμου καὶ Βαπτιστοῦ Ἰωάννου», τιμώντας ἔτσι τό ἱερό καί πανσεβάσμιο πρόσωπο τοῦ Βαπτιστοῦ τοῦ Θεανθρώπου Ἰησοῦ Χριστοῦ, γιά τόν ὁποῖο ἄς ἀρκέσει ἡ μαρτυρία τῶν Οὐρανῶν, ὅπως τήν ἐξέφρασε τό ἴδιο τό στόμα τοῦ Κυρίου: «ἀμὴν λέγω ὑμῖν, οὐκ ἐγήγερται ἐν γεννητοῖς γυναικῶν μείζων ᾿Ιωάννου τοῦ βαπτιστοῦ» (Ματθ. ια΄ 11).

 

 

ΤΑ ΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ

ΚΑΙ Ο ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ

ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ

ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

6 Ἰανουαρίου 2017


Τήν Παρασκευή 6η Ἰανουαρίου 2017, ἀνήμερα τῆς Μεγάλης Δεσποτικῆς Ἑορτῆς τῶν Θεοφανείων, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. Εὐγένιος χοροστάτησε στόν Ὄρθρο τῆς Ἑορτῆς καί ἱερούργησε κατά τήν Πανηγυρική Θεία Λειτουργία στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου πόλεως Ρεθύμνης. Μαζί του συλλειτούργησαν ὁ Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος, Αἰδεσ. Πρωτ. Νικόλαος Νικηφόρος, καί οἱ Ἐφημέριοι τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ, Αἰδεσ. Πρωτ. Χαράλαμπος Καμηλάκης καί Γεώργιος Μεταξαράκης.

 

 
© 2010 Ιερά Μητρόπολις Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, Ρέθυμνο, Κρήτη - Τηλεφωνικό Κέντρο 28310 22415 - Fax 28310 28557
 

Ρέθυμνο 

HOTSoft.gr σχεδιασμός, κατασκευή, Προώθηση ιστοσελίδων, Κρητη SEO. Ρέθυμνο Aσύρματα δίκτυα WiFi, Δομημένη καλωδίωση, έξυπνο σπίτι. Rethymno 

Website Design, Web Development, Web site Promotion, SEO Crete SEM.
powered by HOTSoft.gr
internet, δίκτυα & τηλεπικοινωνίες