Οικουμενικον Πατριαρχείον
Οικουμενικον Πατριαρχείον
Οικουμενικον Πατριαρχείον

 
Χαιρετισμός του Επισκόπου μας Χαιρετισμός του Επισκόπου μας
 
Τά τελευταῖα νέα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου

 

Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΝΟΔΟΣ

ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

Ἐπισκεφθεῖτε τήν ἐπίσημη ἱστοσελίδα τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου στό σύνδεσμο: www.holycouncil.org/home.

 

Μπορεῖτε ἐπίσης νά παρακολουθήσετε ὅσα ἀναμεταδίδονται ζωντανά στό σύνδεσμο: www.holycouncil.org/live.

 

Δεῖτε ἀκόμη ἐπίσημο φωτογραφικό ὑλικό στό σύνδεσμο: www.flickr.com/photos/holycouncilκαί τά ἐπίσημα βίντεο της Συνόδου στό σύνδεσμο: Holy Council.

 

Τέλος, μπορεῖτε νά δεῖτε ὅλες τίς ἀνακοινώσεις τοῦ Γραφείου Τύπου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου γιά τήν Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδο στό σύνδεσμο: www.orthodoxcouncil.org.

 

 

ΟΜΙΛΙΑΙ ΤΗΣ ΑΥΤΟΥ ΘΕΙΟΤΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΟΤΗΤΟΣ

ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ κ.κ. Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Υ,

ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ

ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ,

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝ ΚΡΗΤῌ ΠΑΡΟΥΣΙΑΝ ΑΥΤΟΥ

ΔΙΑ ΤΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ

 

Διαβάσετε παρακάτω τίς Ὁμιλίες τῆς Αὐτοῦ Θειοτάτης Παναγιότητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ, Προέδρου τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ἀκολουθώντας τούς ἀντίστοιχους συνδέσμους.

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ

ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΙΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΧΩΡΩΝ

22 Ἰουνίου 2016

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

 

Ἀνακοινωθέν

 

   Σήμερον, Τετάρτην, 22αν Ἰουνίου 2016, συζητουμένου ἐνώπιον τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου τοῦ θέματος τοῦ Αὐτονόμου, ἐπί σχετικῇ δέ προτάσει τροπολογίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαῖος διεβεβαίωσεν ὅτι τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον οὐδεμίαν πρόθεσιν ἔχει νά χορηγήσῃ αὐτονομίαν εἰς τάς Μητροπόλεις τῶν λεγομένων Νέων Χωρῶν καί ὅτι αὗται ὑπάγονται πάντοτε κανονικῶς καί πνευματικῶς ὑπό τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον, ἡ δέ διοίκησις αὐτῶν ἔχει ἐκχωρηθῆ ἐπιτροπικῶς εἰς τήν Αὐτοκέφαλον Ἐκκλησίαν τῆς Ἑλλάδος, τήν ὁποίαν ἡ Α. Θ. Παναγιότης καί ηὐχαρίστησε διά τήν τοιαύτην ἐξυπηρέτησιν πρός τήν Μητέρα Ἐκκλησίαν.

 

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΗΓΥΡΕΩΣ

ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ

ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΑΤΑΛΗΣ-ΜΠΑΛΗ

ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016

 

Ο ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ κ. ΕΥΓΕΝΙΟΣ

ΚΑΙ Ο ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ κ. ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

ΕΚ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ

ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΤΑ ΣΕΠΤΑ ΟΝΟΜΑΣΤΗΡΙΑ

ΤΗΣ ΑΥΤΟΥ ΘΕΙΟΤΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΟΤΗΤΟΣ

ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ κ.κ. Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Υ

Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο, Σάββατο 11 Ἰουνίου 2016

Τό Σάβ­βα­το 11η Ἰ­ου­νί­ου 2016, ἡ­μέ­ρα κα­τά τήν ὁ­ποί­α ἡ Ἐκ­κλη­σί­α μας τι­μᾶ τήν μνή­μη τοῦ Ἁ­γί­ου ἐν­δό­ξου καί πα­νευ­φή­μου Ἀ­πο­στό­λου Βαρ­θο­λο­μαί­ου, ὁ Σεβ. Μη­τρο­πο­λί­της Ρε­θύ­μνης καί Αὐ­λο­πο­τά­μου κ. Εὐ­γέ­νι­ος καί ὁ Σεβ. Μη­τρο­πο­λί­της Πέ­τρας καί Χερ­ρο­νή­σου κ. Γε­ρά­σι­μος με­τέ­βη­σαν στό Οἰ­κου­με­νι­κό Πα­τρι­αρ­χεῖ­ο στήν Κων­σταν­τι­νού­πο­λη καί πα­ρέ­στη­σαν ἐκ προ­σώ­που τῆς Ἱ­ε­ρᾶς Ἐ­παρ­χι­α­κῆς Συ­νό­δου τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας Κρή­της στά Σε­πτά Ὀ­νο­μα­στή­ρι­α τῆς Αὐ­τοῦ Θει­ο­τά­της Πα­να­γι­ό­τη­τος, τοῦ Οἰ­κου­με­νι­κοῦ Πα­τρι­άρ­χου κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ.

 

 

Η ΠΡΩΤΗ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ

ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ

ΤΗΣ Α΄ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ,

ΜΕΤΟΧΙΟΥ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΒΩΣΑΚΟΥ,

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ

Κυριακή τῶν Πατέρων, 12 Ἰουνίου 2016

Τήν Κυ­ρι­α­κή τῶν Πα­τέ­ρων, 12η Ἰ­ου­νί­ου 2016, ἡ­μέ­ρα κα­τά τήν ὁ­ποί­α ἡ Ἐκ­κλη­σί­α μας τι­μᾶ τήν μνή­μη τῶν Ἁ­γί­ων 318 Θε­ο­φό­ρων Πα­τέ­ρων τῆς ἐν Νι­καί­ᾳ Α΄ Οἰ­κου­με­νι­κῆς Συ­νό­δου, πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε ἡ πρώ­τη με­τά τήν ἀ­πο­κα­τά­στα­σή του Πα­νή­γυ­ρις τοῦ Ἱ­ε­ροῦ Να­οῦ τῶν Ἁ­γί­ων Πα­τέ­ρων, ὁ ὁ­ποῖ­ος ἀ­πο­τε­λεῖ ἐ­ξάρ­τη­μα τῆς Ἱ­ε­ρᾶς Πα­τρι­αρ­χι­κῆς καί Σταυ­ρο­πη­γι­α­κῆς Μο­νῆς Τι­μί­ου Σταυ­ροῦ Βω­σά­κου. Τήν πα­νη­γυ­ρι­κή Θεί­α Λει­τουρ­γί­α τέ­λε­σε ὁ Παν. Ἀρ­χιμ. Τι­μό­θε­ος Πα­να­γι­ω­τά­κης, Ἡ­γού­με­νος τῆς Ἱ­ε­ρᾶς Μο­νῆς Βω­σά­κου.

 

Ο ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ κ. ΕΥΓΕΝΙΟΣ

ΕΚ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ

ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΤΑ ΣΕΠΤΑ ΟΝΟΜΑΣΤΗΡΙΑ

ΤΗΣ ΑΥΤΟΥ ΘΕΙΟΤΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΟΤΗΤΟΣ

ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ κ.κ. Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Υ

   Ὁ Σεβ. Μη­τρο­πο­λί­της Ρε­θύ­μνης καί Αὐ­λο­πο­τά­μου κ. Εὐ­γέ­νι­ος καί ὁ Σεβ. Μη­τρο­πο­λί­της Πέ­τρας καί Χερ­ρο­νή­σου κ. Γε­ρά­σι­μος ἀ­να­χω­ροῦν σή­με­ρα, Πα­ρα­σκευ­ή 10η Ἰ­ου­νί­ου 2016, γι­ά τήν Κων­σταν­τι­νού­πο­λη, προ­κει­μέ­νου νά πα­ρα­στοῦν ἐκ προ­σώ­που τῆς Ἱ­ε­ρᾶς Ἐ­παρ­χι­α­κῆς Συ­νό­δου τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας Κρή­της στά Σε­πτά Ὀ­νο­μα­στή­ρι­α τῆς Αὐ­τοῦ Θει­ο­τά­της Πα­να­γι­ό­τη­τος, τοῦ Οἰ­κου­με­νι­κοῦ Πα­τρι­άρ­χου κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ, τό Σάβ­βα­το 11η Ἰ­ου­νί­ου 2016, ἡ­μέ­ρα κα­τά τήν ὁ­ποί­α ἡ Ἐκ­κλη­σί­α μας τι­μᾶ τήν μνή­μη τοῦ Ἁ­γί­ου ἐν­δό­ξου καί πα­νευ­φή­μου Ἀ­πο­στό­λου Βαρ­θο­λο­μαί­ου.

   Ὁ Ἐ­πί­σκο­πός μας κ. Εὐ­γέ­νι­ος θά ἐ­πι­στρέ­ψει στό Ρέ­θυ­μνο τό βρά­δυ τῆς προ­σε­χοῦς Δευ­τέ­ρας 13ης Ἰ­ου­νί­ου 2016.

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ
ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΕΝΔΗΜΟΥΣΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ
ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ
6 Ἰουνίου 2016

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

 

Ἀνακοινωθέν

 

   Συνῆλθε σήμερον ἐκτάκτως, ὑπό τήν προεδρίαν τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, εἰς συνεδρίαν, ἡ Ἱερά Ἐνδημοῦσα Σύνοδος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου πρός ἐπισκόπησιν τῆς πορείας τῆς χάριτι Θεοῦ συγκληθείσης καί ἤδη ἐπί θύραις Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας.

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ

ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΝΟΔΟ

ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

   Ἡ Ἱ­ε­ρά Ἐ­παρ­χι­α­κή Σύ­νο­δος τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας Κρή­της, σύμ­φω­να μέ πρό­σφα­τη Ἀ­πό­φα­σή Της, ἐ­ξέ­δω­σε «Ἐ­νη­με­ρω­τι­κό Φυλ­λά­δι­ο πρός τό εὐ­σε­βές πλή­ρω­μα τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας Κρή­της γι­ά τήν Ἁ­γί­α καί Με­γά­λη Σύ­νο­δο τῆς Ὀρ­θο­δό­ξου Ἐκ­κλη­σί­ας», ἡ ὁ­ποί­α, ὡς γνω­στόν, θά συ­νέλ­θει στήν Κρή­τη κα­τά τόν ἑ­πό­με­νο μῆ­να Ἰ­ού­νι­ο.

   Τό φυλ­λά­δι­ο τῆς Ἱ­ε­ρᾶς Ἐ­παρ­χι­α­κῆς Συ­νό­δου ἀ­πο­τε­λεῖ ἔκ­δο­ση τοῦ ἐ­πι­σή­μου δελ­τί­ου τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας Κρή­της «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΙΤΟΣ» καί θά δι­α­νε­μη­θεῖ κα­τά τό προ­σε­χές δι­ά­στη­μα δω­ρε­άν στούς πι­στούς σέ ὅ­λες τίς Μη­τρο­πό­λεις τῆς Κρή­της.

   Σκο­πός τῆς ἔκ­δο­σης αὐ­τῆς εἶ­ναι ἡ ἔγ­κυ­ρη καί ὑ­πεύ­θυ­νη ἐ­νη­μέ­ρω­ση κά­θε ἐν­δι­α­φε­ρο­μέ­νου σχε­τι­κά μέ ὅ­λα ὅ­σα ἀ­φο­ροῦν στή σύγ­κλη­ση καί λει­τουρ­γί­α τῆς Ἁ­γί­ας καί Με­γά­λης Συ­νό­δου. Ἑ­νός σπου­δαί­ου, καί γι­ά πολ­λούς αἰ­ῶ­νες ἀ­νε­πα­νά­λη­πτου, ἱ­στο­ρι­κοῦ γε­γο­νό­τος, τό ὁ­ποῖ­ο πε­ρι­ποι­εῖ ἰ­δι­αί­τε­ρη τι­μή στό νη­σί μας, πού ἐ­πι­λέ­χθη­κε ὡς ὁ τό­πος δι­ε­ξα­γω­γῆς του ἀ­πό ὅ­λες τίς Ὀρ­θό­δο­ξες Ἐκ­κλη­σί­ες τῆς οἰ­κου­μέ­νης.

   Δι­α­βά­σε­τε πα­ρα­κά­τω τό κεί­με­νο τοῦ ἐ­νη­με­ρω­τι­κοῦ φυλ­λα­δί­ου.

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΟΙΗΣΗΣ

ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΕΟΡΤΑΣΜΩΝ

ΤΗΣ 150ΕΤΗΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΑΡΚΑΔΙΚΗΣ ΕΘΕΛΟΘΥΣΙΑΣ

   Στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 150 χρόνια της εθελοθυσίας του Αρκαδίου η Οργανωτική Επιτροπή προκηρύσσει, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κρήτης, διαγωνισμό ποίησης υψηλού επιπέδου με θέμα το σύγχρονο νόημα των γεγονότων στο Αρκάδι. Δεν υπάρχει περιορισμός στο δικαίωμα υποβολής.

 
© 2010 Ιερά Μητρόπολις Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, Ρέθυμνο, Κρήτη - Τηλεφωνικό Κέντρο 28310 22415 - Fax 28310 28557
 

Ρέθυμνο 

HOTSoft.gr σχεδιασμός, κατασκευή, Προώθηση ιστοσελίδων, Κρητη SEO. Ρέθυμνο Aσύρματα δίκτυα WiFi, Δομημένη καλωδίωση, έξυπνο σπίτι. Rethymno 

Website Design, Web Development, Web site Promotion, SEO Crete SEM.
powered by HOTSoft.gr
internet, δίκτυα & τηλεπικοινωνίες